Oikeuksienvalvonnan ajankohtaiset

Tältä sivulta löydät kootusti uutisia, artikkeleja ja muita ajankohtaisia sisältöjä Tukiliiton oikeuksienvalvonnan aihepiireistä sekä yleisemmin vammaisten henkilöihin oikeuksiin ja palveluihin liittyvistä asioista.

Tukiliitto mukana vaatimassa muutosta tartuntatautipäivärahaan

Tukiliitto on allekirjoittajana järjestöjen kannanotossa, jossa vaaditaan, että oikeutta tartuntatautipäivärahaan laajennetaan yli 16-vuotiaiden henkilöiden omaishoitajiin, jotka joutuvat jäämään pois ansiotyöstä hoidettavan karanteenin tai eristyksen ajaksi.

Kannanotto 16.11.2021

Kehitysvamma- ja autismijärjestöt vaativat valtakunnallista selvitystä lainvastaisista rajoitustoimista

Järjestöt vaativat valtakunnallista selvitystä rajoitustoimista ja mahdollisista lainvastaisuuksista, jotta voidaan ehkäistä vastaavat tapaukset tulevaisuudessa. Henkilökunnan riittämätön määrä ei saa koskaan johtaa rajoitustoimenpiteiden käyttöön.

Kannanotto 12.11.2021

KHO:lta ennakkopäätös oppilaan oikeudesta henkilökohtaiseen koulunkäyntiavustajaan

KHO totesi päätöksessä, että kun asiassa otettiin huomioon oppilaan opetukseen osallistumisesta ja hänen koulupäiviensä sujumisesta saatu selvitys, erityisluokanopettajan näkemys henkilökohtaisen avustajan tarpeesta sekä kuntoutussuunnitelmassa ja palvelusuunnitelmassa esitetty suositus henkilökohtaisen koulunkäyntiavustajan myöntämisestä, KHO katsoi, että oppilaan koulussa saama avustajapalvelu ei ollut riittävä hänen opetukseen osallistumisensa edellytysten turvaamiseksi.

Ajankohtaisuutinen 16.9.2021

Tukiliitto antoi lausunnon puhelin- ja kotimyyntiä koskevan sääntelyn kiristämistarpeesta

Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelmassa on kirjaus puhelin- ja kotimyynnin rajoittamisesta ja sääntelyn tiukentamisesta kuluttajan suojaksi. OM:n työryhmän enemmistö katsoi kuitenkin mietinnössään, ettei puhelinmyynnin sääntelyn kiristämiselle ole tarvetta. Tukiliitto yhtyi lausunnossaan työryhmämietinnössä esitettyihin Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) sekä Kuluttajaliiton eriäviin mielipiteisiin, joiden mukaan puhelinmyynnin sääntelyä tulisi tiukentaa nykyisestä.

Ajankohtaisuutinen 30.8.2021

Tukiliitto kommentoi jälleen uudistuvan vammaispalvelulain pykäläluonnoksia – Valmistelu jatkuu

Tukiliitto piti 14.6.2021 puheenvuoron STM:n ja THL:n järjestämässä tilaisuudessa, jossa esiteltiin jälleen uudistuvan vammaispalvelulain pykäläluonnoksia. Tarkastelun kohteena olivat tällä kertaa säännökset asumisen tuesta, lyhytaikaisesta huolenpidosta, päiväaikaisesta toiminnasta, liikkumisen tuesta ja taloudellisesta tuesta.

Ajankohtaisuutinen 23.6.2021

Tukiliitto lausui varhaiskasvatuksen kolmiportaisesta tuesta

Tukiliitto piti lausunnossaan lakiehdotusta yleisellä tasolla erittäin tärkeänä ja kannatettavana. Uudistuksella voidaan Tukiliiton mukaan osaltaan edistää muun muassa YK:n vammaissopimuksen mukaisten oikeuksien toteutumista huomioiden erityisesti koulutusta koskeva 24 artikla ja vammaisia lapsia koskeva 7 artikla. Tästä lähtökohdasta huolimatta Tukiliitto nosti lausunnossaan esiin joitakin ehdotukseen liittyviä huolenaiheita ja niihin liittyviä parannusehdotuksia.

Ajankohtaisuutinen 14.6.2021

Tukiliitto kommentoi Valas-lakiluonnoksen ensimmäisiä pykäliä

Kehitysvammaisten Tukiliiton lakimies Tanja Salisma piti 8.6.2021 puheenvuoron STM:n ja THL:n järjestämässä tilaisuudessa, jossa esiteltiin uudistuvan vammaispalvelulain pykäläluonnoksia. Tarkastelun kohteena olivat säännökset lain tarkoituksesta, soveltamisalasta, valmennuksesta, tuetusta päätöksenteosta sekä henkilökohtaisesta avusta.

Ajankohtaisuutinen 10.6.2021

Henkilökohtainen apu mahdollistaa vammaisen lapsen osallisuuden

Vammaisfoorumi ry, Suomen kuntaliitto ja Assistentti-info ovat julkaisseet ohjeen henkilökohtaisen avun myöntämisestä ja järjestämisestä vammaiselle lapselle. Lapsen henkilökohtaisen avun voimavaraedellytystä ei tule asettaa liian korkealle, tuoreessa ohjeessa todetaan.

Ajankohtaisuutinen 9.6.2021

Tukiliitto Valas-kuulemisessa: Lyhytaikainen huolenpito ja päiväaikainen toiminta taattava kaikille

Vammaispalvelulainsäädännön uudistuksen kuulemistilaisuudessa Kehitysvammaisten Tukiliitto korosti, että palvelut on järjestettävä joustavasti, yksilöllisten tarpeiden mukaan.

Ajankohtaisuutinen 20.5.2021

Asiakasmaksulain osittaisuudistus voimaan 1.7.2021 – Vammaispalvelujen maksuihin ei muutoksia

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulakiin tehdyt muutokset laajentavat terveyspalvelujen maksuttomuutta, kohtuullistavat maksuja ja laajentavat maksukattoa. Maksuttomia sosiaalipalveluja koskevaan asiakasmaksulain 4 §:ään ei ole tehty muutoksia osittaisuudistuksessa. Näin ollen esimerkiksi vammaispalvelujen maksuihin ei ole tullut muutoksia.

Ajankohtaisuutinen 6.5.2021

Tukiliitto antoi lausunnon digitaalisen henkilöllisyyden kehittämisestä

Lausunto korosti kanssa-asioimisen mahdollistamisen merkitystä sähköisissä julkisissa palveluissa ja totesi, että mahdollisuus sähköiseen asiointiin tulisi nähdä perusoikeuskysymyksenä.

Ajankohtaisuutinen 30.4.2021

Tukiliitto nosti esiin liikkumisen kognitiiviset haasteet ja korosti apuvälineiden merkitystä Valas-kuulemisessa

Vammaislainsäädännön uudistamisen kolmannessa kuulemistilaisuudessa käsiteltiin liikkumisen tukea ja taloudellista tukea. Tukiliitto totesi, että lain tulee kattaa kognitiiviset haasteet liikkumisessa ja korosti apuvälineiden merkitystä yhdenvertaisuuden, osallisuuden ja toimijuuden edistämisessä.

Ajankohtaisuutinen (20.4.2021)

Yhdenvertaisuudesta on huolehdittava oppivelvollisuuden suorittamisessa

Yhdenvertaisuusvaltuutettu kehottaa ottamaan yhteyttä toimistoonsa matalalla kynnyksellä, jos epäilet kunnan tai oppilaitoksen laiminlyövän velvoitettaan edistää yhdenvertaisuutta.

Ajankohtaisuutinen (14.4.2021)

Selvitys korona-ajan vaikutuksista työ- ja päivätoimintaan julkaistu

Selvityksestä käy ilmi, että yleisin tapa, miten palvelua muokattiin, oli etäpalveluiden käyttöönotto. Yli puolet vastaajista kertoi, että merkittävä osa asiakkaista jäi kokonaan palveluiden ulkopuolelle.

Ajankohtaisuutinen (13.4.2021)

Tukiliitto esitti voimavararajauksen poistoa vammaislainsäädännöstä

Vammaispalvelulain uudistamista koskevassa toisessa kuulemistilaisuudessa tarkasteltiin henkilökohtaista apua sekä valmennusta ja tukea. Tukiliitto piti voimavaraedellytyksen poistamista välttämättömänä ja kannatti uuteen lakiin kaavailtua tuetun päätöksenteon palvelua.

Ajankohtaisuutinen (26.3.2021)

Koronamääräysten ja -suositusten vaikutukset ilmentävät epäyhdenvertaisuutta

Koronaviruksen uudet muunnokset ovat keväällä 2021 herättäneet keskustelua entistä voimakkaampien torjuntatoimenpiteiden tarpeesta. Siksi on syytä kiinnittää tarkkaa huomiota siihen, millaisia tosiasiallisia vaikutuksia koronatoimilla on jo tähän mennessä ollut sosiaalihuollon asumispalvelujen piirissä asuvien vammaisten ihmisten oikeuksien toteutumiseen. Viranomaisen ohjeet ja suositukset sekä velvoitteet ja määräykset vaikuttavat saavan erilaisia tosiasiallisia merkityksiä ympäristöstä riippuen. Erityisesti laitosmaisissa olosuhteissa suosituksesta saattaa helposti tulla käytännön tasolla velvoittava määräys, vaikka se ei ole sitä muille ihmisille.

Tukiliiton blogi 4/2021

Kolme nostoa lakineuvonnan koronakysymyksistä

Maaliskuussa 2020 koronaviruspandemia saavutti Suomen, ja lähes koko yhteiskunnan normaali toiminta keskeytettiin valmiuslain nojalla. Tähän tekstiin on poimittu voimakkaasti puhuttaneita yhteydenottojen aiheita korona-ajan lakineuvonnasta. Jo muutaman esimerkin tarkastelu osoittaa, että koronaviruksen aiheuttama poikkeuksellinen tilanne vaikuttaa monin tavoin kehitysvammaisten ja vastaavaa tukea tarvitsevien ihmisten perusoikeuksien toteutumiseen.

Artikkeli Tukiviestissä 1/2021

Vammaispalvelulain uudistus käyntiin – Tukiliitto kommentoi soveltamisalaa ja asumista

Vammaispalvelulain uudistamista koskevassa kuulemistilaisuudessa tarkasteltiin muun muassa asumiseen liittyviä säännöksiä. Tukiliitto piti tilaisuudessa puheenvuoron ja korosti sen aikana erityisesti lasten asumista koskevien oikeuksien merkitystä.

Ajankohtaisuutinen 23.2.2021

Tukiliitto lausui vammaisten henkilöiden osallisuuden lisäämisestä palveluissa

Tukiliitto antoi lausunnon sosiaali- ja terveysministeriön (STM) osallisuustyöryhmän vammaispalvelulainsäädännön uudistusta koskevista ehdotuksista (15.2.2021). Tukiliitto piti ehdotuksia tarpeellisina ja nosti esiin huolen kilpailutuksista.

Ajankohtaisuutinen 19.2.2021

Tukiliitto lausui lastensuojelun vaativasta sijaishuollosta – Rajanvetoa vammaispalveluihin selvennettävä

Tukiliitto antoi lausunnon lastensuojelun vaativan sijaishuollon lakiehdotuksesta (12.2.2021). Lausunnon ydinviesti oli, että lainsäädännön tulee olla sellaista, ettei se tarpeettomasti ohjaa vammaisia lapsia perheineen lastensuojelun piiriin.

Ajankohtaisuutinen 17.2.2021