Oikeuksienvalvonnan ajankohtaiset

Tältä sivulta löydät kootusti uutisia, artikkeleja ja muita ajankohtaisia sisältöjä Tukiliiton oikeuksienvalvonnan aihepiireistä sekä yleisemmin vammaisten henkilöihin oikeuksiin ja palveluihin liittyvistä asioista.

Tukiliitto lausui peruspankkipalveluista – Avustettuna asioiminen mahdollistettava

Kehitysvammaisten Tukiliitto antoi lausunnon peruspankkipalveluita ja luottolaitoslainsäädäntöä koskevasta arviomuistiosta. Tukiliitto korosti, että vammaisilla ihmisillä on oikeus asioida toisen ihmisen tuella. Tämän oikeuden on toteuduttava käytännössä.

Ajankohtaisuutinen 10.4.2024

Uusi vammaispalvelulaki hyväksyttiin eduskunnan täysistunnossa – Voimaantulo lokakuun alussa 2023

Eduskunta on hyväksynyt esityksen uudeksi vammaispalvelulaiksi. Esitystä muutettiin eduskunnan perustuslakivaliokunnan (PeV) sekä sosiaali- ja terveysvaliokunnan (StV) käsittelyssä merkittävästi. Lainsäädäntömuutosten vaikutuksia tulee seurata tarkasti ja reagoida mahdollisiin puutteisiin.

Ajankohtaisuutinen 1.3.2023

Kehitysvammaisten Tukiliitto vetoaa uuden vammaispalvelulain säätämisen puolesta

Esitys uudeksi vammaispalvelulaiksi elää eduskunnassa kohtalonhetkiään. Kehitysvammaisten Tukiliitto vetoaa uuden vammaispalvelulain säätämisen puolesta. Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan (StV) mietintöluonnos on hyvä pohja edetä, kun siihen tehdään tarpeellisiksi todetut pienet korjaukset. Tukiliitto edellyttää lisäksi riittävää toimeenpanon tukea ja seurantaa sekä työtoiminnan ja työhönvalmennuksen turvaamista sääntelypohjan muuttuessa.

Kannanotto 1.2.2023

Kehitysvammaisten ihmisten oikeudet eivät toteudu ilman omaa kotia ja riittävää toimeentuloa

Tukiliitto julkaisi hallitusohjelmatavoitteensa. Eduskuntavaalien lähestyessä haluamme muistuttaa ehdokkaita kehitysvammaisten ihmisten oikeudesta riittävään toimeentuloon ja kotiin. Koti ei ole sitä, että joutuu asumaan siellä, minne milloinkin määrätään. Riittävä toimeentulo ei ole sitä, että avustajan kanssa on lähdettävä ruokajonoon.

Ajankohtaisuutinen 31.1.2023

Vammaispalvelulakiesitys etenee eduskunnassa – Esitykseen on tehty useita parannuksia

Sosiaali- ja terveysvaliokunta esitti muun muassa ikääntymisrajauksen poistoa, asiakasmaksurasituksen vähentämistä ja yhdenvertaisempaa osallisuuden tukea vapaa-ajalle. Mietintöluonnos etenee seuraavaksi perustuslakivaliokunnan käsittelyyn.

Ajankohtaisuutinen 26.1.2023

Perustuslakivaliokunta antoi kriittisen lausunnon esityksestä uudeksi vammaispalvelulaiksi – Läpimeno näyttää käytännössä mahdottomalta

Eduskunnan perustuslakivaliokunta kiinnitti lausunnossaan kriittistä huomiota ikääntymisrajaukseen, hengityshalvauspotilaiden asemaan, lasten näkemysten kuulemiseen sekä sääntelyn täsmällisyyteen ja tarkkarajaisuuteen.

Ajankohtaisuutinen 12.1.2023

Hallitus esittää muutoksia kehitysvammalakiin, syynä vammaispalvelulain käsittelyaikataulu

24.11.2022 sosiaali- ja terveysministeriö (STM) tiedotti hallituksen antavan esityksen kehitysvammalakiin tehtävistä muutoksista. Muutoksilla turvattaisiin palveluiden jatkuvuus 1.1.2023 hyvinvointialueilla vammaispalvelulain käsittelyn ollessa eduskunnassa vielä kesken.

Ajankohtaisuutinen 24.11.2022

Tukiliitto lausui vammaispalvelulain uudistuksesta eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa

Tukiliitto totesi, että lakiuudistus on tärkeää saada valmiiksi, ja esitti siihen konkreettisia muutoksia, jotka varmistaisivat eri tavoin vammaisten henkilöiden oikeudet yhdenvertaisesti.

Ajankohtaisuutinen 15.11.2022

Aloite henkilökohtaisen budjetoinnin toimintamallin käyttöönotosta

Ehdotus Suomen HB-mallista on valmis. Seuraavaksi on aika toimia. Teimme aloitteen yhdessä Kehitysvammaliiton ja Kehitysvammaisten Palvelusäätiön kanssa.

Ajankohtaisuutinen 5.10.2022

Kehitysvamma- ja autismijärjestöt ehdottavat muutoksia vammaispalvelulakiin

Kehitysvammaisten Tukiliitto, Kehitysvammaliitto, FDUV ja Autismiliitto lähettivät yhteisvoimin päättäjille muutosehdotukset vammaispalvelulakiehdotukseen.

Ajankohtaisuutinen 4.10.2022

Tukiliitto painottaa kehitysvammaisten ihmisten yhdenvertaista oikeutta saada lääkinnällistä kuntoutusta tarpeen mukaisesti

Lääkinnällisen kuntoutuksen opasta käsittelevässä lausunnossaan Tukiliitto painottaa kehitysvammaisten ihmisten yhdenvertaista oikeutta saada lääkinnällistä kuntoutusta tarpeen mukaisesti. Tulevan oppaan tavoitteena on yhtenäistää lääkinnällisen kuntoutuksen järjestämisen perusteita ja toimia sekä ammattilaisten että lääkinnällistä kuntoutusta tarvitsevien ihmisten tietolähteenä.

Ajankohtaisuutinen 15.8.2022

Kehitysvamma- ja autismialan järjestöt: Rahoitus varmistettava uudessa vammaispalvelulaissa

YK:n vammaissopimuksen henki ei näy riittävästi vammaispalvelulakiluonnoksessa. Kehitysvamma- ja autismialan järjestöt lähettivät asian korjaamiseksi päättäjille yhteisen viestin. Järjestöt ovat yhtä mieltä siitä, että lain tavoitteena tulee olla tarpeenmukaiset palvelut kaikille vammaisille henkilöille iästä tai vamman laadusta riippumatta.

Ajankohtaisuutinen 17.6.2022

Työtoiminnasta ja työhönvalmennuksesta on säädettävä vammaispalvelulaissa – Työtoiminnan asiakkaiden asema ei saa heikentyä

Kehitysvammaisten Tukiliitto oli 31.5.2022 sosiaali- ja terveysministeriön kuultavana vammaisten henkilöiden työtoimintaa koskevasta lakimuutoksesta.

Ajankohtaisuutinen 8.6.2022

Ovatko surkeassa jamassa olevat asumispalvelut parasta, mihin yhteiskuntana pystymme?

Kehitysvamma- ja autismialan järjestöt ovat jo vuosia nostaneet esiin palveluiden hankintaan liittyviä ongelmia. Yksilöllisyys on jäänyt asumispalveluiden kilpailutusten seurauksena tehokkuuden jalkoihin, kun palvelut on yritetty järjestää mahdollisimman halvalla.

Blogi 31.5.2022

Tukiliitto lausui yhdenvertaisuuslain osittaisuudistuksesta

Tukiliitto antoi 19.5.2022 lausunnon yhdenvertaisuuslain osittaisuudistusta koskevista mietinnöistä. Tukiliitto pitää tärkeinä parannuksina muun muassa ehdotuksia, että jatkossa syrjintäasian voisi viedä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan käsiteltäväksi myös ilman yksilöityä asianomistajaa ja lautakunta voisi myös määrätä hyvitystä maksettavaksi syrjinnän uhrille.

Ajankohtaisuutinen 24.5.2022

Tukiliitto lausui vammaispalvelulainsäädännön (Valas) uudistamisesta: uusi laki tarvitaan, mutta ehdotusta tulee vielä korjata

Tukiliitto ehdottaa korjauksia, jotta uudella vammaispalvelulailla pystytään vastaamaan vammansa vuoksi välttämättä apua ja tukea tarvitsevien ihmisten palveluntarpeisiin.

Ajankohtaisuutinen 4.4.2022

Vammaislakiuudistuksella voidaan edistää vammaisten lasten yhdenvertaisuutta ja osallisuutta

Vammaiset lapset ovat sekä lapsina että vammansa johdosta erityisen haavoittuvassa asemassa, jolloin heidän oikeuksien toteutuminen vaatii erityistä huomiota ja toimia kaikilta yhteiskunnan toimijoilta. Lakiluonnoksessa on vielä korjaustarpeita.

Blogi 29.3.2022

Kannustamme kaikkia lausumaan – Vammaislakiuudistus toteutettava ja lakiesityksen ongelmakohdat korjattava

Nyt kannattaa ottaa kantaa vammaispalvelulainsäädännön historialliseen uudistukseen. Tukiliitto on koonnut lausunnon jättämistä helpottavia vastausmalleja.

Ajankohtaisuutinen 25.3.2022

Vaikuta uuteen vammaislakiin – päivätoiminnan pykälä kaipaa muokkausta

Esitys uudeksi vammaispalvelulaiksi on parhaillaan lausuttavana. Olemme tutustuneet hallituksen esitysluonnokseen ja kannamme huolta kehitysvammaisten ihmisten työ- ja päivätoiminnan toteuttamisesta tulevaisuudessa.

Blogi 22.3.2022

Vammaislaki uudistuu – nyt jokaisella on mahdollisuus lausua ja vaikuttaa

Kannustamme jäsenistöämme nyt tutustumaan ja lausumaan kantansa erittäin merkittävään vammaislakiuudistukseen.

Blogi 3.3.2022

Esitys uudeksi vammaispalvelulaiksi lausuntokierrokselle

Kovasti odotettu luonnos hallituksen esitykseksi uudeksi vammaispalvelulaiksi on juuri julkaistu. Myös Valas-nimellä tunnettu esitysluonnos on lausuntokierroksella 4.4.2022 asti.

Ajankohtaisuutinen 17.2.2022

Tukiliitto lausui tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimuksia koskevan EU:n direktiivin toimeenpanosta

Totesimme, että lakiesitysluonnoksessa yhdenvertaisuusarviointi, vammaisvaikutusten arviointi sekä YK:n vammaissopimuksen huomioiminen on jäänyt puutteelliseksi.

Ajankohtaisuutinen 9.2.2022

Tukiliitto muistuttaa, että vammaispalvelulakimme ei ole diagnoosiperustainen

Muistutamme, että ratkaisevaa vammaispalvelujen myöntämisessä ovat henkilön toimintakyvyn rajoitteet ja tuen tarve. Neuropsykiatrisesti oireilevilla lapsilla on oikeus yksilöllisten tarpeidensa mukaisiin palveluihin ja myös syrjimättömään kohteluun sekä YK:n vammaisyleissopimuksen että YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen nojalla.

Ajankohtaisuutinen 22.12.2021

Tukiliitto mukana vaatimassa muutosta tartuntatautipäivärahaan

Tukiliitto on allekirjoittajana järjestöjen kannanotossa, jossa vaaditaan, että oikeutta tartuntatautipäivärahaan laajennetaan yli 16-vuotiaiden henkilöiden omaishoitajiin, jotka joutuvat jäämään pois ansiotyöstä hoidettavan karanteenin tai eristyksen ajaksi.

Kannanotto 16.11.2021

Kehitysvamma- ja autismijärjestöt vaativat valtakunnallista selvitystä lainvastaisista rajoitustoimista

Järjestöt vaativat valtakunnallista selvitystä rajoitustoimista ja mahdollisista lainvastaisuuksista, jotta voidaan ehkäistä vastaavat tapaukset tulevaisuudessa. Henkilökunnan riittämätön määrä ei saa koskaan johtaa rajoitustoimenpiteiden käyttöön.

Kannanotto 12.11.2021

KHO:lta ennakkopäätös oppilaan oikeudesta henkilökohtaiseen koulunkäyntiavustajaan

KHO totesi päätöksessä, että kun asiassa otettiin huomioon oppilaan opetukseen osallistumisesta ja hänen koulupäiviensä sujumisesta saatu selvitys, erityisluokanopettajan näkemys henkilökohtaisen avustajan tarpeesta sekä kuntoutussuunnitelmassa ja palvelusuunnitelmassa esitetty suositus henkilökohtaisen koulunkäyntiavustajan myöntämisestä, KHO katsoi, että oppilaan koulussa saama avustajapalvelu ei ollut riittävä hänen opetukseen osallistumisensa edellytysten turvaamiseksi.

Ajankohtaisuutinen 16.9.2021

Tukiliitto antoi lausunnon puhelin- ja kotimyyntiä koskevan sääntelyn kiristämistarpeesta

Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelmassa on kirjaus puhelin- ja kotimyynnin rajoittamisesta ja sääntelyn tiukentamisesta kuluttajan suojaksi. OM:n työryhmän enemmistö katsoi kuitenkin mietinnössään, ettei puhelinmyynnin sääntelyn kiristämiselle ole tarvetta. Tukiliitto yhtyi lausunnossaan työryhmämietinnössä esitettyihin Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) sekä Kuluttajaliiton eriäviin mielipiteisiin, joiden mukaan puhelinmyynnin sääntelyä tulisi tiukentaa nykyisestä.

Ajankohtaisuutinen 30.8.2021

Tukiliitto kommentoi jälleen uudistuvan vammaispalvelulain pykäläluonnoksia – Valmistelu jatkuu

Tukiliitto piti 14.6.2021 puheenvuoron STM:n ja THL:n järjestämässä tilaisuudessa, jossa esiteltiin jälleen uudistuvan vammaispalvelulain pykäläluonnoksia. Tarkastelun kohteena olivat tällä kertaa säännökset asumisen tuesta, lyhytaikaisesta huolenpidosta, päiväaikaisesta toiminnasta, liikkumisen tuesta ja taloudellisesta tuesta.

Ajankohtaisuutinen 23.6.2021

Tukiliitto lausui varhaiskasvatuksen kolmiportaisesta tuesta

Tukiliitto piti lausunnossaan lakiehdotusta yleisellä tasolla erittäin tärkeänä ja kannatettavana. Uudistuksella voidaan Tukiliiton mukaan osaltaan edistää muun muassa YK:n vammaissopimuksen mukaisten oikeuksien toteutumista huomioiden erityisesti koulutusta koskeva 24 artikla ja vammaisia lapsia koskeva 7 artikla. Tästä lähtökohdasta huolimatta Tukiliitto nosti lausunnossaan esiin joitakin ehdotukseen liittyviä huolenaiheita ja niihin liittyviä parannusehdotuksia.

Ajankohtaisuutinen 14.6.2021

Tukiliitto kommentoi Valas-lakiluonnoksen ensimmäisiä pykäliä

Kehitysvammaisten Tukiliiton lakimies Tanja Salisma piti 8.6.2021 puheenvuoron STM:n ja THL:n järjestämässä tilaisuudessa, jossa esiteltiin uudistuvan vammaispalvelulain pykäläluonnoksia. Tarkastelun kohteena olivat säännökset lain tarkoituksesta, soveltamisalasta, valmennuksesta, tuetusta päätöksenteosta sekä henkilökohtaisesta avusta.

Ajankohtaisuutinen 10.6.2021

Henkilökohtainen apu mahdollistaa vammaisen lapsen osallisuuden

Vammaisfoorumi ry, Suomen kuntaliitto ja Assistentti-info ovat julkaisseet ohjeen henkilökohtaisen avun myöntämisestä ja järjestämisestä vammaiselle lapselle. Lapsen henkilökohtaisen avun voimavaraedellytystä ei tule asettaa liian korkealle, tuoreessa ohjeessa todetaan.

Ajankohtaisuutinen 9.6.2021

Tukiliitto Valas-kuulemisessa: Lyhytaikainen huolenpito ja päiväaikainen toiminta taattava kaikille

Vammaispalvelulainsäädännön uudistuksen kuulemistilaisuudessa Kehitysvammaisten Tukiliitto korosti, että palvelut on järjestettävä joustavasti, yksilöllisten tarpeiden mukaan.

Ajankohtaisuutinen 20.5.2021

Asiakasmaksulain osittaisuudistus voimaan 1.7.2021 – Vammaispalvelujen maksuihin ei muutoksia

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulakiin tehdyt muutokset laajentavat terveyspalvelujen maksuttomuutta, kohtuullistavat maksuja ja laajentavat maksukattoa. Maksuttomia sosiaalipalveluja koskevaan asiakasmaksulain 4 §:ään ei ole tehty muutoksia osittaisuudistuksessa. Näin ollen esimerkiksi vammaispalvelujen maksuihin ei ole tullut muutoksia.

Ajankohtaisuutinen 6.5.2021

Tukiliitto antoi lausunnon digitaalisen henkilöllisyyden kehittämisestä

Lausunto korosti kanssa-asioimisen mahdollistamisen merkitystä sähköisissä julkisissa palveluissa ja totesi, että mahdollisuus sähköiseen asiointiin tulisi nähdä perusoikeuskysymyksenä.

Ajankohtaisuutinen 30.4.2021

Tukiliitto nosti esiin liikkumisen kognitiiviset haasteet ja korosti apuvälineiden merkitystä Valas-kuulemisessa

Vammaislainsäädännön uudistamisen kolmannessa kuulemistilaisuudessa käsiteltiin liikkumisen tukea ja taloudellista tukea. Tukiliitto totesi, että lain tulee kattaa kognitiiviset haasteet liikkumisessa ja korosti apuvälineiden merkitystä yhdenvertaisuuden, osallisuuden ja toimijuuden edistämisessä.

Ajankohtaisuutinen (20.4.2021)

Yhdenvertaisuudesta on huolehdittava oppivelvollisuuden suorittamisessa

Yhdenvertaisuusvaltuutettu kehottaa ottamaan yhteyttä toimistoonsa matalalla kynnyksellä, jos epäilet kunnan tai oppilaitoksen laiminlyövän velvoitettaan edistää yhdenvertaisuutta.

Ajankohtaisuutinen (14.4.2021)

Selvitys korona-ajan vaikutuksista työ- ja päivätoimintaan julkaistu

Selvityksestä käy ilmi, että yleisin tapa, miten palvelua muokattiin, oli etäpalveluiden käyttöönotto. Yli puolet vastaajista kertoi, että merkittävä osa asiakkaista jäi kokonaan palveluiden ulkopuolelle.

Ajankohtaisuutinen (13.4.2021)

Tukiliitto esitti voimavararajauksen poistoa vammaislainsäädännöstä

Vammaispalvelulain uudistamista koskevassa toisessa kuulemistilaisuudessa tarkasteltiin henkilökohtaista apua sekä valmennusta ja tukea. Tukiliitto piti voimavaraedellytyksen poistamista välttämättömänä ja kannatti uuteen lakiin kaavailtua tuetun päätöksenteon palvelua.

Ajankohtaisuutinen (26.3.2021)

Koronamääräysten ja -suositusten vaikutukset ilmentävät epäyhdenvertaisuutta

Koronaviruksen uudet muunnokset ovat keväällä 2021 herättäneet keskustelua entistä voimakkaampien torjuntatoimenpiteiden tarpeesta. Siksi on syytä kiinnittää tarkkaa huomiota siihen, millaisia tosiasiallisia vaikutuksia koronatoimilla on jo tähän mennessä ollut sosiaalihuollon asumispalvelujen piirissä asuvien vammaisten ihmisten oikeuksien toteutumiseen. Viranomaisen ohjeet ja suositukset sekä velvoitteet ja määräykset vaikuttavat saavan erilaisia tosiasiallisia merkityksiä ympäristöstä riippuen. Erityisesti laitosmaisissa olosuhteissa suosituksesta saattaa helposti tulla käytännön tasolla velvoittava määräys, vaikka se ei ole sitä muille ihmisille.

Tukiliiton blogi 4/2021

Kolme nostoa lakineuvonnan koronakysymyksistä

Maaliskuussa 2020 koronaviruspandemia saavutti Suomen, ja lähes koko yhteiskunnan normaali toiminta keskeytettiin valmiuslain nojalla. Tähän tekstiin on poimittu voimakkaasti puhuttaneita yhteydenottojen aiheita korona-ajan lakineuvonnasta. Jo muutaman esimerkin tarkastelu osoittaa, että koronaviruksen aiheuttama poikkeuksellinen tilanne vaikuttaa monin tavoin kehitysvammaisten ja vastaavaa tukea tarvitsevien ihmisten perusoikeuksien toteutumiseen.

Artikkeli Tukiviestissä 1/2021

Vammaispalvelulain uudistus käyntiin – Tukiliitto kommentoi soveltamisalaa ja asumista

Vammaispalvelulain uudistamista koskevassa kuulemistilaisuudessa tarkasteltiin muun muassa asumiseen liittyviä säännöksiä. Tukiliitto piti tilaisuudessa puheenvuoron ja korosti sen aikana erityisesti lasten asumista koskevien oikeuksien merkitystä.

Ajankohtaisuutinen 23.2.2021

Tukiliitto lausui vammaisten henkilöiden osallisuuden lisäämisestä palveluissa

Tukiliitto antoi lausunnon sosiaali- ja terveysministeriön (STM) osallisuustyöryhmän vammaispalvelulainsäädännön uudistusta koskevista ehdotuksista (15.2.2021). Tukiliitto piti ehdotuksia tarpeellisina ja nosti esiin huolen kilpailutuksista.

Ajankohtaisuutinen 19.2.2021

Tukiliitto lausui lastensuojelun vaativasta sijaishuollosta – Rajanvetoa vammaispalveluihin selvennettävä

Tukiliitto antoi lausunnon lastensuojelun vaativan sijaishuollon lakiehdotuksesta (12.2.2021). Lausunnon ydinviesti oli, että lainsäädännön tulee olla sellaista, ettei se tarpeettomasti ohjaa vammaisia lapsia perheineen lastensuojelun piiriin.

Ajankohtaisuutinen 17.2.2021