Vammaislainsäädännön uudistus

Vammaislainsäädännön uudistamistyötä on tehty vuosia.

Vammaispalvelulainsäädännön uudistuksen eduskuntakäsittely on viivästynyt, eikä laki ehdi tulla voimaan vielä 1.1.2023. Vuodenvaihteen jälkeen sovelletaan edelleen voimasssa olevia kehitysvammalakia ja vammaispalvelulakia.

Valtioneuvosto antoi 22.9.2022 eduskunnalle esityksen uudesta vammaispalvelulaista. Lakia sovellettaisiin vammaiseen henkilöön, jonka avun, tuen tai huolenpidon tarve johtuu pääasiassa muusta kuin iäkkäänä alkaneesta ja tyypillisesti iäkkäillä henkilöillä esiintyvästä sairaudesta tai yleisestä vanhuudesta johtuvasta rappeutumisesta taikka heikkoudesta.

Lähde (tiedote STM:n sivulta)
STM: Hallitus esittää uutta vammaispalvelulakia

Vammaispalvelulakiesitys etenee eduskunnassa – Esitykseen on tehty useita parannuksia

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta (StV) hyväksyi keskiviikkona 25.1.2023 yksimielisesti mietintöluonnoksen uudesta vammaispalvelulaista. Lakiesitykseen on tehty olennaisia muutoksia, joista monet ovat tarpeellisia parannuksia kehitysvammaisten ja vastaavaa tukea tarvitsevien ihmisten näkökulmasta. Sosiaali- ja terveysvaliokunta esitti muun muassa ikääntymisrajauksen poistoa, asiakasmaksurasituksen vähentämistä ja yhdenvertaisempaa osallisuuden tukea vapaa-ajalle. Mietintöluonnos etenee seuraavaksi perustuslakivaliokunnan käsittelyyn.

Uutinen mietinnöstä on sivulla: Vammaispalvelulakiesitys etenee eduskunnassa – Esitykseen on tehty useita parannuksia (26.1.2023)

Perustuslakivaliokunta antoi kriittisen lausunnon esityksestä uudeksi vammaispalvelulaiksi

Eduskunnan perustuslakivaliokunta (PeV) kiinnitti lausunnossaan kriittistä huomiota ikääntymisrajaukseen, hengityshalvauspotilaiden asemaan, lasten näkemysten kuulemiseen sekä sääntelyn täsmällisyyteen ja tarkkarajaisuuteen. Valiokunta totesi myös, että esitetty sääntely ei ole riittävän täsmällistä ja tarkkarajaista ja kiinnitti huomiota siihen, että ehdotetut muutosedellytykset vaatinevat mittavaa valmistelua. Mahdollisesti toteutettavat muutokset tulisi viedä uudelleen PeV:n käsittelyyn, mikä tarkoittaa käytännössä sitä, ettei lakia ole mahdollista saada valmiiksi tällä hallituskaudella.

Tukiliitto katsoo, että vammaislainsäädännön uudistustyötä tulee välttämättä jatkaa, jotta eri tavoin vammaisten ihmisten oikeudet voitaisiin turvata nykyistä paremmin ja YK:n vammaissopimuksen edellyttämällä tavalla. Seuraavan hallituksen on varmistettava, että uudistusprosessi viedään vihdoin myös päätökseen. Jatkovalmistelussa tulee perustuslakivaliokunnan lausunnossa esitettyjen muutosten lisäksi puuttua vammaispalveluiden käyttäjiä uhkaavaan maksurasitukseen kasvuun, varmistaa joustava ja toimiva työ- ja päivätoiminnan sekä työelämäosallisuutta edistävän toiminnan kokonaisuus, turvata yhdenvertainen vapaa-ajan apu kaikille sitä tarvitseville ja vahvistaa vammaisen ihmisen oikeutta valita itselleen sopiva asumisen tuen ratkaisu.

Uutinen lausunnosta on sivulla: Perustuslakivaliokunta antoi kriittisen lausunnon esityksestä uudeksi vammaispalvelulaiksi – Läpimeno näyttää käytännössä mahdottomalta (12.1.2023)

Hallitus esittää muutoksia kehitysvammalakiin,
syynä vammaispalvelulain käsittelyaikataulu

24.11.2022 sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on tiedottanut hallituksen antavan esityksen kehitysvammalakiin tehtävistä muutoksista. Hallituksen esityksen valmistelu aloitettiin, kun selvisi, että eduskunta ei ehdi käsitellä vammaispalvelulainsäädännön kokonaisuudistusta koskevaa hallituksen esitystä siten, että uusi vammaispalvelulaki ja kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain muutokset voisivat tulla voimaan 1.1.2023 yhtä aikaa sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisen rakenneuudistuksen kanssa.

Uutinen tiedotteesta on sivulla: Hallitus esittää muutoksia kehitysvammalakiin (24.11.2022).

Hallituksen esitys valtioneuvoston sivulla: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain muuttamisesta HE 312/2022
(Valtioneuvoston yleisistunto 24.11.2022 VN 104/2022)

Valtioneuvoston esitys eduskunnalle vammaispalvelulaiksi 22.9.2022

Hallituksen esitys eduskunnalle vammaispalvelulaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi, siirry sivulle
Hallituksen esitys eduskunnalle vammaispalvelulaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi

Yhteenveto etenemisestä on STM:n sivulla
Vammaispalvelulain uudistaminen

Vammaispalvelulainsäädännön uudistus lyhyesti

  • Uusi vammaispalvelulaki turvaa sosiaalihuollon erityispalvelut vammaisille henkilöille.
  • Laki täydentää sosiaalihuoltolakia.
  • Nykyinen vammaispalvelulaki kumotaan, samoin kuin kehitysvammalaki lukuun ottamatta pakon/rajoitustoimien käytön mahdollistavia säännöksiä.

Uudistuksen tavoitteena on lisätä vammaisen henkilön yhdenvertaisuutta, osallisuutta ja osallistumisen toteutumista yhteiskunnassa. Uusi laki tulisi voimaan 1.1.2023, mutta se sisältää kolmen vuoden siirtymäajan, jonka ajan vanhan lainsäädännön mukaiset päätökset ovat voimassa niihin merkityn voimassaoloajan, ellei asiakas halua päätöksen muuttamista uuden lain mukaiseksi tai hänen muuttuneet tarpeensa sitä vaadi.

Tukiliitto on ollut mukana uudistamistyössä vuosia

Tukiliitto on ehdottanut lausunnoissaan useita korjauksia.

Kehitysvammaisten Tukiliitto, Kehitysvammaliitto, FDUV ja Autismiliitto lähettivät yhteisvoimin päättäjille muutosehdotukset vammaispalvelulakiehdotukseen 3.10.2022.Lue ajankohtaisuutisemme aiheesta täältä.

Tukiliitto antoi jo keväällä, 1.4.2022 laajan lausunnon vammaispalvelulainsäädännön uudistamisesta. Lausunnossaan Tukiliitto ehdotti useita korjauksia, jotta uudella vammaispalvelulailla (VPL) pystytään vastaamaan vammansa vuoksi välttämättä apua ja tukea tarvitsevien ihmisten palveluntarpeisiin.
Tukiliiton lausunto löytyy kokonaisuudessaan sivultamme kohdasta
Lausunnot ja kannanotot

Uutinen lausunnosta on sivulla
Tukiliitto lausui vammaispalvelulainsäädännön (Valas) uudistamisesta: uusi laki tarvitaan, mutta ehdotusta tulee vielä korjata

Vammaispalvelukien uudistamisen (Valas) lausuntopyyntö oli avoinna 4.4.2022 asti. Kannustimme kaikkia lausumaan – Vammaislakiuudistus on toteutettava ja lakiesityksen ongelmakohdat korjattava. Kokosimme lausunnon jättämistä helpottavan tietopaketin. Lue lisää sivulta
Tietopaketti Valas-lausunnon antajan tueksi

 

Uudistuksen varrella hahmoteltu monia onnistuneita pykäliä

YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen velvoitteet välittyvät uuden vammaispalvelulain valmistelun pohjana olevasta rauenneesta hallituksen esityksestä. Tukiliitto on pitänyt muun muassa seuraavia uuteen lakiin kaavailtuja palveluita YK:n vammaissopimuksen velvoitteiden täyttämisen kannalta tärkeinä:

  • Asumisen tuki, joka tulisi järjestää ensisijaisesti vammaisen henkilön toivomalla toteuttamistavalla. Asumisen tuesta on suunniteltu säädettävän siten, että sisältäisi päivittäisissä toimissa tarvittavan avun ja tuen lisäksi avun ja tuen vuorovaikutuksessa sekä terveyden ylläpidossa. Siihen voitaisiin liittää tarvittaessa myös esimerkiksi terveydenhuollon palveluita.
  • Lyhytaikaisella huolenpidolla on tarkoitus vahvistaa vammaisten henkilöiden osallisuutta sen lisäksi, että palvelulla tuetaan perheiden jaksamista sekä mahdollistetaan huolenpidosta vastaaville läheisille työssäkäynti ja muiden velvoitteiden hoitaminen.
  • Valmennus ja tuettu päätöksenteko.

Uuden vammaispalvelulain valmistelussa on noussut esiin myös joitakin huolta herättäviä asioita. Esimerkiksi henkilökohtaiseen apuun on kaavailtu voimavararajausta, joka vastaa pitkälti nykyistä oikeuskäytäntöä.

Kehitysvammaisten Tukiliiton näkemyksen mukaan lain eteneminen olisi tärkeä edistysaskel vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutumisen kannalta.