Vammaislainsäädännön uudistus

Vammaislainsäädännön uudistamistyötä on tehty vuosia.

Uusi vammaispalvelulaki hyväksyttiin eduskunnan täysistunnossa – Voimaantuloa lykätty vuoden 2025 alkuun

Eduskunta hyväksyi keväällä 2023 esityksen uudeksi vammaispalvelulaiksi. Syksyllä 2023 hallitus esitti lain voimaantulon lykkäämistä vuoden 2025 alkuun, jotta lain soveltamisalaa voidaan joiltain osin tarkentaa ja lain kustannusvaikutuksia arvioida uudelleen. Eduskunta hyväksyi esityksen, ja uuden lain voimaantuloajankohta on 1.1.2025. Voit lukea uutisen aiheesta täältä: Eduskunta hyväksyi esityksen uuden vammaispalvelulain voimaantulon siirtämisestä (27.9.2023).

Alkuperäistä esitystä uudeksi vammaispalvelulaiksi muutettiin eduskunnan perustuslakivaliokunnan (PeV) sekä sosiaali- ja terveysvaliokunnan (StV) käsittelyssä merkittävästi. Uutinen aiheesta on sivulla: Uusi vammaispalvelulaki hyväksyttiin eduskunnan täysistunnossa (1.3.2023)

Voit lukea Juristi vastaa -tekstistämme, milloin ja miten uusi vammaislainsäädäntö alkaa käytännössä vaikuttaa ihmisten palveluihin. Teksti löytyy täältä https://www.tukiliitto.fi/tuki-ja-neuvot/oppaat-ja-materiaalit/lakimies-vastaa/milloin-uusi-vammaispalvelulaki-alkaa-vaikuttaa/.

Hyväksytty laki pitää sisällään kaksi lausumaa. Ensimmäisen mukaan valtioneuvoston tulee seurata lainsäädäntömuutosten vaikutuksia vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutumiseen ja ryhtyä tarvittaessa toimenpiteisiin lainsäädännön muuttamiseksi. Toinen lausuma koskee henkilökohtaisen avun ja erityisen osallisuuden tuen seuraamista yhdenvertaisuuden näkökulmasta. Lausuman mukaan valtioneuvoston tulee tarvittaessa ryhtyä lainsäädännöllisiin toimenpiteisiin voimavararajauksen poistamiseksi, mikäli yhdenvertaisuus ei toteudu.

Vammaispalvelulain uudistuksen vaiheita:

Vammaispalvelulain uudistus etenee eduskunnan täysistunnon äänestykseen

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta (StV) on yksimielisesti hyväksynyt mietinnön uudesta vammaispalvelulaista. Esitykseen on loppumetreillä lisätty muun muassa säännökset työtoiminnasta.
Uutinen on sivulla
Vammaispalvelulain uudistus etenee eduskunnan täysistunnon äänestykseen (17.02.2023)

Vammaislainsäädännön uudistus otti askeleen eteenpäin – PeV edellytti vielä muutamia täsmennyksiä

Eduskunnan perustuslakivaliokunta (PeV) piti sääntelytapaa riittävän täsmällisenä, edellytti muutoksia hengityslaitteen varassa elävien ihmisten asemaa koskeviin säännöksiin ja painotti seurannan välttämättömyyttä.
Uutinen on sivulla
Vammaislainsäädännön uudistus otti askeleen eteenpäin – PeV edellytti vielä muutamia täsmennyksiä (14.2.2023)

Kehitysvammaisten Tukiliitto vetoaa uuden vammaispalvelulain säätämisen puolesta

Esitys uudeksi vammaispalvelulaiksi elää eduskunnassa kohtalonhetkiään. Kehitysvammaisten Tukiliitto vetoaa uuden vammaispalvelulain säätämisen puolesta. Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan (StV) mietintöluonnos on hyvä pohja edetä, kun siihen tehdään tarpeellisiksi todetut pienet korjaukset. Tukiliitto edellyttää lisäksi riittävää toimeenpanon tukea ja seurantaa sekä työtoiminnan ja työhönvalmennuksen turvaamista sääntelypohjan muuttuessa.
Uutinen on sivulla
Kehitysvammaisten Tukiliitto vetoaa uuden vammaispalvelulain säätämisen puolesta (1.2.2023)

Vammaispalvelulakiesitys etenee eduskunnassa – Esitykseen on tehty useita parannuksia

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta (StV) hyväksyi keskiviikkona 25.1.2023 yksimielisesti mietintöluonnoksen uudesta vammaispalvelulaista. Lakiesitykseen on tehty olennaisia muutoksia, joista monet ovat tarpeellisia parannuksia kehitysvammaisten ja vastaavaa tukea tarvitsevien ihmisten näkökulmasta. Sosiaali- ja terveysvaliokunta esitti muun muassa ikääntymisrajauksen poistoa, asiakasmaksurasituksen vähentämistä ja yhdenvertaisempaa osallisuuden tukea vapaa-ajalle. Mietintöluonnos etenee seuraavaksi perustuslakivaliokunnan käsittelyyn.

Uutinen mietinnöstä on sivulla: Vammaispalvelulakiesitys etenee eduskunnassa – Esitykseen on tehty useita parannuksia (26.1.2023)

Perustuslakivaliokunta antoi kriittisen lausunnon esityksestä uudeksi vammaispalvelulaiksi

Eduskunnan perustuslakivaliokunta (PeV) kiinnitti lausunnossaan kriittistä huomiota ikääntymisrajaukseen, hengityshalvauspotilaiden asemaan, lasten näkemysten kuulemiseen sekä sääntelyn täsmällisyyteen ja tarkkarajaisuuteen. Valiokunta totesi myös, että esitetty sääntely ei ole riittävän täsmällistä ja tarkkarajaista ja kiinnitti huomiota siihen, että ehdotetut muutosedellytykset vaatinevat mittavaa valmistelua. Mahdollisesti toteutettavat muutokset tulisi viedä uudelleen PeV:n käsittelyyn, mikä tarkoittaa käytännössä sitä, ettei lakia ole mahdollista saada valmiiksi tällä hallituskaudella.

Tukiliitto katsoo, että vammaislainsäädännön uudistustyötä tulee välttämättä jatkaa, jotta eri tavoin vammaisten ihmisten oikeudet voitaisiin turvata nykyistä paremmin ja YK:n vammaissopimuksen edellyttämällä tavalla. Seuraavan hallituksen on varmistettava, että uudistusprosessi viedään vihdoin myös päätökseen. Jatkovalmistelussa tulee perustuslakivaliokunnan lausunnossa esitettyjen muutosten lisäksi puuttua vammaispalveluiden käyttäjiä uhkaavaan maksurasitukseen kasvuun, varmistaa joustava ja toimiva työ- ja päivätoiminnan sekä työelämäosallisuutta edistävän toiminnan kokonaisuus, turvata yhdenvertainen vapaa-ajan apu kaikille sitä tarvitseville ja vahvistaa vammaisen ihmisen oikeutta valita itselleen sopiva asumisen tuen ratkaisu.

Uutinen lausunnosta on sivulla: Perustuslakivaliokunta antoi kriittisen lausunnon esityksestä uudeksi vammaispalvelulaiksi – Läpimeno näyttää käytännössä mahdottomalta (12.1.2023)

Hallitus esittää muutoksia kehitysvammalakiin,
syynä vammaispalvelulain käsittelyaikataulu

24.11.2022 sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on tiedottanut hallituksen antavan esityksen kehitysvammalakiin tehtävistä muutoksista. Hallituksen esityksen valmistelu aloitettiin, kun selvisi, että eduskunta ei ehdi käsitellä vammaispalvelulainsäädännön kokonaisuudistusta koskevaa hallituksen esitystä siten, että uusi vammaispalvelulaki ja kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain muutokset voisivat tulla voimaan 1.1.2023 yhtä aikaa sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisen rakenneuudistuksen kanssa.

Uutinen tiedotteesta on sivulla: Hallitus esittää muutoksia kehitysvammalakiin (24.11.2022).

Hallituksen esitys valtioneuvoston sivulla: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain muuttamisesta HE 312/2022
(Valtioneuvoston yleisistunto 24.11.2022 VN 104/2022)

Valtioneuvoston esitys eduskunnalle vammaispalvelulaiksi 22.9.2022

Hallituksen esitys eduskunnalle vammaispalvelulaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi, siirry sivulle
Hallituksen esitys eduskunnalle vammaispalvelulaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi

Yhteenveto etenemisestä on STM:n sivulla
Vammaispalvelulain uudistaminen

Vammaispalvelulainsäädännön uudistus lyhyesti

  • Uusi vammaispalvelulaki turvaa sosiaalihuollon erityispalvelut vammaisille henkilöille.
  • Laki täydentää sosiaalihuoltolakia.
  • Nykyinen vammaispalvelulaki kumotaan, samoin kuin kehitysvammalaki lukuun ottamatta pakon/rajoitustoimien käytön mahdollistavia säännöksiä.

Uudistuksen tavoitteena on lisätä vammaisen henkilön yhdenvertaisuutta, osallisuutta ja osallistumisen toteutumista yhteiskunnassa. Uusi laki tulisi voimaan 1.1.2023, mutta se sisältää kolmen vuoden siirtymäajan, jonka ajan vanhan lainsäädännön mukaiset päätökset ovat voimassa niihin merkityn voimassaoloajan, ellei asiakas halua päätöksen muuttamista uuden lain mukaiseksi tai hänen muuttuneet tarpeensa sitä vaadi.

Tukiliitto on ollut mukana uudistamistyössä vuosia

Tukiliitto esitti uudistusprosessin varrella antamissaan lausunnoissa ehdotettuun sääntelyyn useita korjauksia:

Kehitysvammaisten Tukiliitto, Kehitysvammaliitto, FDUV ja Autismiliitto lähettivät yhteisvoimin päättäjille muutosehdotukset vammaispalvelulakiehdotukseen 3.10.2022.Lue ajankohtaisuutisemme aiheesta täältä.

Tukiliitto antoi jo keväällä, 1.4.2022 laajan lausunnon vammaispalvelulainsäädännön uudistamisesta. Lausunnossaan Tukiliitto ehdotti useita korjauksia, jotta uudella vammaispalvelulailla (VPL) pystytään vastaamaan vammansa vuoksi välttämättä apua ja tukea tarvitsevien ihmisten palveluntarpeisiin.
Tukiliiton lausunto löytyy kokonaisuudessaan sivultamme kohdasta
Lausunnot ja kannanotot

Uutinen lausunnosta on sivulla
Tukiliitto lausui vammaispalvelulainsäädännön (Valas) uudistamisesta: uusi laki tarvitaan, mutta ehdotusta tulee vielä korjata

Vammaispalvelukien uudistamisen (Valas) lausuntopyyntö oli avoinna 4.4.2022 asti. Kannustimme kaikkia lausumaan – Vammaislakiuudistus on toteutettava ja lakiesityksen ongelmakohdat korjattava. Kokosimme lausunnon jättämistä helpottavan tietopaketin. Lue lisää sivulta
Tietopaketti Valas-lausunnon antajan tueksi