Vammaislainsäädännön uudistus

Vammaislainsäädännön uudistamistyötä on tehty vuosia.

Valtioneuvosto on antanut 22.9.2022 eduskunnalle esityksen uudesta vammaispalvelulaista. Lakia sovellettaisiin vammaiseen henkilöön, jonka avun, tuen tai huolenpidon tarve johtuu pääasiassa muusta kuin iäkkäänä alkaneesta ja tyypillisesti iäkkäillä henkilöillä esiintyvästä sairaudesta tai yleisestä vanhuudesta johtuvasta rappeutumisesta taikka heikkoudesta.

Lähde (tiedote STM:n sivulta)
STM: Hallitus esittää uutta vammaispalvelulakia

Valtioneuvoston esitys 22.9.2022

Hallituksen esitys eduskunnalle vammaispalvelulaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi, siirry sivulle
Hallituksen esitys eduskunnalle vammaispalvelulaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi

Yhteenveto etenemisestä on STM:n sivulla
Vammaispalvelulain uudistaminen

Vammaispalvelulainsäädännön uudistus lyhyesti

  • Uusi vammaispalvelulaki turvaa sosiaalihuollon erityispalvelut vammaisille henkilöille.
  • Laki täydentää sosiaalihuoltolakia.
  • Nykyinen vammaispalvelulaki kumotaan, samoin kuin kehitysvammalaki lukuun ottamatta pakon/rajoitustoimien käytön mahdollistavia säännöksiä.

Uudistuksen tavoitteena on lisätä vammaisen henkilön yhdenvertaisuutta, osallisuutta ja osallistumisen toteutumista yhteiskunnassa. Uusi laki tulisi voimaan 1.1.2023, mutta se sisältää kolmen vuoden siirtymäajan, jonka ajan vanhan lainsäädännön mukaiset päätökset ovat voimassa niihin merkityn voimassaoloajan, ellei asiakas halua päätöksen muuttamista uuden lain mukaiseksi tai hänen muuttuneet tarpeensa sitä vaadi.

Tukiliitto on ollut mukana uudistamistyössä vuosia

Tukiliitto on ehdottanut lausunnoissaan useita korjauksia.

Tukiliitto antoi 1.4.2022 laajan lausunnon vammaispalvelulainsäädännön uudistamisesta. Lausunnossaan Tukiliitto ehdotti useita korjauksia, jotta uudella vammaispalvelulailla (VPL) pystytään vastaamaan vammansa vuoksi välttämättä apua ja tukea tarvitsevien ihmisten palveluntarpeisiin.
Tukiliiton lausunto löytyy kokonaisuudessaan sivultamme kohdasta
Lausunnot ja kannanotot

Uutinen lausunnosta on sivulla
Tukiliitto lausui vammaispalvelulainsäädännön (Valas) uudistamisesta: uusi laki tarvitaan, mutta ehdotusta tulee vielä korjata

Vammaispalvelukien uudistamisen (Valas) lausuntopyyntö oli avoinna 4.4.2022 asti. Kannustimme kaikkia lausumaan – Vammaislakiuudistus on toteutettava ja lakiesityksen ongelmakohdat korjattava. Kokosimme lausunnon jättämistä helpottavan tietopaketin. Lue lisää sivulta
Tietopaketti Valas-lausunnon antajan tueksi

 

Uudistuksen varrella hahmoteltu monia onnistuneita pykäliä

YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen velvoitteet välittyvät uuden vammaispalvelulain valmistelun pohjana olevasta rauenneesta hallituksen esityksestä. Tukiliitto on pitänyt muun muassa seuraavia uuteen lakiin kaavailtuja palveluita YK:n vammaissopimuksen velvoitteiden täyttämisen kannalta tärkeinä:

  • Asumisen tuki, joka tulisi järjestää ensisijaisesti vammaisen henkilön toivomalla toteuttamistavalla. Asumisen tuesta on suunniteltu säädettävän siten, että sisältäisi päivittäisissä toimissa tarvittavan avun ja tuen lisäksi avun ja tuen vuorovaikutuksessa sekä terveyden ylläpidossa. Siihen voitaisiin liittää tarvittaessa myös esimerkiksi terveydenhuollon palveluita.
  • Lyhytaikaisella huolenpidolla on tarkoitus vahvistaa vammaisten henkilöiden osallisuutta sen lisäksi, että palvelulla tuetaan perheiden jaksamista sekä mahdollistetaan huolenpidosta vastaaville läheisille työssäkäynti ja muiden velvoitteiden hoitaminen.
  • Valmennus ja tuettu päätöksenteko.

Uuden vammaispalvelulain valmistelussa on noussut esiin myös joitakin huolta herättäviä asioita. Esimerkiksi henkilökohtaiseen apuun on kaavailtu voimavararajausta, joka vastaa pitkälti nykyistä oikeuskäytäntöä.

Kehitysvammaisten Tukiliiton näkemyksen mukaan lain eteneminen olisi tärkeä edistysaskel vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutumisen kannalta.