Tukiliitto antoi lausunnon puhelin- ja kotimyyntiä koskevan sääntelyn kiristämistarpeesta

30.08.2021

Yllättäen ilmenevät ja nopeaa päätöksentekoa edellyttävät puhelinmyyntitilanteet voivat aiheuttaa ongelmia myös kehitysvammaisille ja vastaavaa tukea tarvitseville kuluttajille.

Kehitysvammaisten Tukiliitto antoi lausunnon oikeusministeriön (OM) työryhmän mietinnöstä, jossa tarkastellaan kuluttajansuojan Omnibus-direktiivin täytäntöönpanoa sekä puhelin- ja kotimyyntisääntelyn tiukentamista.

Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelmassa on kirjaus puhelin- ja kotimyynnin rajoittamisesta ja sääntelyn tiukentamisesta kuluttajan suojaksi. OM:n työryhmän enemmistö katsoi kuitenkin mietinnössään, ettei puhelinmyynnin sääntelyn kiristämiselle ole tarvetta. Tukiliitto yhtyi lausunnossaan työryhmämietinnössä esitettyihin Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) sekä Kuluttajaliiton eriäviin mielipiteisiin, joiden mukaan puhelinmyynnin sääntelyä tulisi tiukentaa nykyisestä.

Puhelinmyynnin ongelmat vaikuttavat raskaimmin kuluttajiin, joiden kyky ymmärtää puhelimessa selostettu sopimuksen sisältö on heikentynyt esimerkiksi sairauden tai korkean iän vuoksi. Yllättäen ilmenevät ja nopeaa päätöksentekoa edellyttävät puhelinmyyntitilanteet voivat aiheuttaa ongelmia myös kehitysvammaisille ja vastaavaa tukea tarvitseville kuluttajille, mistä kertoo muun muassa se, että etä- ja kotimyyntiin liittyvät ongelmatilanteet nousevat esiin myös Kehitysvammaisten Tukiliiton lakineuvontatyössä.

Kehitysvammaisen tai vastaavaa tukea tarvitsevan, kognition haasteita omaavan kuluttajan voi olla vaikeaa tunnistaa harhaanjohtavaa markkinointia tai omaksua puhelinmyyntitilanteessa suusanallisesti kerrottuja etämyynnin ennakkotietoja ja muita sopimuksen tekemisen kannalta olennaisia tietoja, jolloin henkilö saattaa puutteellisten ja/tai virheellisten käsitysten perusteella sitoutua hyvinkin pitkäkestoisiin sopimuksiin erilaisine irtisanomisehtoineen. Tästä voi nopeasti seurata yksilön kannalta merkittäviä taloudellisia ongelmia, sillä monet kehitysvammaiset ihmiset ovat hyvin pienituloisia.

Tukiliitto katsoi lausunnossaan, että KKV:n eriävässä mielipiteessä esitetty sääntelyvaihtoehto, jossa myyjän pitäisi saada asiakkaalta erikseen kirjallinen vahvistus puhelimessa tehdyn sopimuksen jälkeen, olisi yksi toimiva vaihtoehto, jolla voitaisiin ennaltaehkäistä harhaanjohtavasta puhelinmarkkinoinnista aiheuttavia haittoja. Kirjallisen vahvistuksen edellyttäminen mahdollistaisi muun muassa sen, että kehitysvammainen tai vastaavaa tukea tarvitseva kuluttaja voisi saada mahdollisesti tarvitsemaansa tukea ostopäätöksen tekemiseen ja sen kannalta oleellisen informaation hankkimiseen ja ymmärtämiseen.

Tukiliitto totesi, että kuluttajalle pitäisi myös kotimyynnin tapauksessa taata mahdollisuus tehdä ostopäätös siten, että myyjä on poistunut kuluttajan kodista. Näin kuluttajalla olisi mahdollisuus rauhassa harkita ostopäätöstään ja saada esimerkiksi tarvittavaa tukea ostopäätöksen tekemiseen.

Lue lausunto kokonaisuudessaan (pdf-muodossa) Tukiliiton sivulta.

Kehitysvammaisten Tukiliiton lausunnot ja kannanotot on koottu sivulle
Tukiliiton lausunnot ja kannanotot.