KHO:lta ennakkopäätös oppilaan oikeudesta henkilökohtaiseen koulunkäyntiavustajaan

16.09.2021

KHO:n mukaan avustajapalveluita järjestettäessä oppilaan yksilöllisten tarpeiden lisäksi on huomioitava opetusryhmän, koko, muiden oppilaiden tilanne sekä se, miten opetusryhmässä olevien oppilaiden opetus on kokonaisuutena järjestetty.

Korkein hallinto-oikeus (KHO) antoi tällä viikolla vuosikirjapäätöksen (KHO:2021:130, 14.9.2021), jossa linjattiin oppilaan oikeudesta henkilökohtaiseen koulunkäyntiavustajaan. Asiassa hakemus kolmatta luokkaa erityisluokalla käyvän kehitysvammaisen oppilaan henkilökohtaisesta koulunkäyntiavustajasta oli hylätty sillä perusteella, että opetusryhmässä oli erityisluokanopettajan lisäksi kolme koulunkäynninohjaajaa, minkä vuoksi kunta katsoi, että erityisen tuen päätöksessä määritelty intensiivinen ohjaajan tarve toteutui.

KHO totesi päätöksessään, että vaikka kunnalla on harkintavaltaa sen suhteen, miten avustajapalvelut järjestetään, ne tulee kuitenkin järjestää siten, että oppilaan oikeus opetukseen hänen yksilöllisten edellytystensä mukaisesti toteutuu. KHO:n mukaan avustajapalveluita järjestettäessä oppilaan yksilöllisten tarpeiden lisäksi on huomioitava opetusryhmän, koko, muiden oppilaiden tilanne sekä se, miten opetusryhmässä olevien oppilaiden opetus on kokonaisuutena järjestetty. Hakemuksen hylkäämistä ei KHO:n mukaan voinut perustaa pelkästään kunnan tekemään linjaukseen siitä, että avustajapalvelut järjestetään tietyllä tavalla, tai siihen, miten asiantuntijat olivat lausuntonsa sanoittaneet.

Kun asiassa otettiin huomioon oppilaan opetukseen osallistumisesta ja hänen koulupäiviensä sujumisesta saatu selvitys, erityisluokanopettajan näkemys henkilökohtaisen avustajan tarpeesta sekä kuntoutussuunnitelmassa ja palvelusuunnitelmassa esitetty suositus henkilökohtaisen koulunkäyntiavustajan myöntämisestä, KHO katsoi, että oppilaan koulussa saama avustajapalvelu ei ollut riittävä hänen opetukseen osallistumisensa edellytysten turvaamiseksi. Oppilaalle olisi tullut osoittaa henkilökohtainen koulunkäyntiavustaja, jotta hänen opetuksensa olisi järjestetty perusopetuslain tarkoittamalla tavalla oppilaan ikäkauden ja edellytysten mukaisesti ja siten, että se edistää oppilaan tervettä kasvua ja kehitystä.

Lue ennakkopäätös kokonaisuudessaan täältä: https://www.kho.fi/fi/index/paatokset/vuosikirjapaatokset/1631272436413.html.