hero_image.alt

Varhaiskasvatus

Vammaisella lapsella voi olla oikeus maksuttomaan kuntouttavaan päivähoitoon.

Oikeus varhaiskasvatukseen

Kaikilla lapsilla on oikeus varhaiskasvatukseen. Oikeus varhaiskasvatukseen on 1.8.2016 lukien kuitenkin pääsääntöisesti vain 20 tuntia viikossa, elleivät lapsen vanhemmat tai muut huoltajat työskentele kokoaikaisesti tai päätoimisesti opiskele, toimi yrittäjänä tai ole omassa työssä. Kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen on silti oikeus, jos se on tarpeen lapsen kehityksen, tuen tarpeen tai perheen olosuhteiden takia taikka se on muutoin lapsen edun mukaista.

Erityistä hoitoa ja kasvatusta tarvitsevien lasten varhaiskasvatus voidaan järjestää esimerkiksi tavallisessa päiväkodissa tai perhepäivähoidossa kahden paikalla tai avustajan kanssa taikka erityispäiväkodissa.

Vaikka varhaiskasvatus ei vuoden 2013 alusta lukien enää ole ollut sosiaalihuoltolain mukainen sosiaalipalvelu, varhaiskasvatustoimintaan sovelletaan kuitenkin edelleen sosiaalihuollon asiakaslain säännöksiä.

Kehitysvammalain mukainen kuntouttava päivähoito

Vammaisen lapsen varhaiskasvatus voidaan järjestää kehitysvammalain mukaisena kuntouttavana päivähoitona silloin, kun hoito järjestetään ensisijaisesti kuntoutuksellisista syistä ja lapsen erityisen yksilöllisen hoidon ja huolenpidon turvaamiseksi.

Kehitysvammalain mukaisena erityishuoltona alle kouluikäisen lapsen varhaiskasvatus tulee järjestää siinä tapauksessa, että varhaiskasvatuslain mukaiset palvelut eivät riitä kattamaan lapsen hoidon tarvetta tai hoidon tarpeen on ensisijaisesti katsottava johtuvan lapsen kehitysvammasta. Tavoitteena on edistää hänen suoriutumistaan päivittäisistä toiminnoista. Lapsen tarvitessa päivähoitoa kuntoutuksellisista syistä tulisi tarvetta perustella asiantuntijalausunnolla (esim. lääkärin, psykologin tai neurologin), josta ilmenee nimenomaisesti päivähoidon kuntoutuksellinen merkitys.

Linjoja oikeuskäytännöstä

Kuntouttavaa päivähoitoa koskevassa korkeimman hallinto-oikeuden oikeuskäytännössä, jota löytyy Vammaispalvelujen käsikirjasta, on katsottu, että joskus jo päiväkotiryhmässä olemista voidaan pitää kuntouttavana siten, että lapselle on myönnettävä kuntouttava päivähoito.

Oikeuskäytännössä on myös omaksuttu periaate, jonka mukaan kunta ei voi kiertää laissa sille määrättyjä velvollisuuksia myöntämällä kehitysvammaisten tarvitsemat erityishuollon palvelut jonkin muun lain perusteella siten, että kunta voisi periä palvelun käyttäjiltä asiakasmaksuja sellaisista palveluista, jotka erityishuoltoon lukeutuvina olisivat asiakkaille maksuttomia.

Erityishuoltopiirin tai erityishuoltoa järjestävän kunnan tai kuntayhtymän tulee lisäksi huolehtia kuljetuksista, jotka erityishuollon saamiseksi ovat välttämättömiä, tai suorittaa niistä aiheutuvat kustannukset.

Lainsäädäntöä

Varhaiskasvatuslaki

Asetus lasten päivähoidosta

Laki kehitysvammaisten erityishuollosta

Asiakasmaksulaki

Sosiaalihuollon asiakaslaki 22.9.2000/812

0 Ostoskori