Siirry sisältöön
lounashetki päiväkodissa, kuva: Laura Vesa

Varhaiskasvatus

Vammaisella lapsella voi olla oikeus maksuttomaan kuntouttavaan varhaiskasvatukseen.

Oikeus varhaiskasvatukseen

Kaikilla lapsilla on oikeus varhaiskasvatukseen. Oikeutta kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen oli tietyissä tilanteissa mahdollisuus rajata 2o viikkotuntiin vuodesta 2016 alkaen, mutta kaikilla lapsilla on kuitenkin jälleen 1.8.2020 lukien ollut yhtäläinen subjektiivinen oikeus kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen.

Vammaisen tai muuten tukea tarvitsevan lapsen varhaiskasvatus voidaan järjestää esimerkiksi tavallisessa päiväkodissa tai perhepäivähoidossa kahden paikalla tai avustajan kanssa taikka erityispäiväkodissa.

Kehitysvammalain mukainen kuntouttava päivähoito/varhaiskasvatus

Vammaisen lapsen varhaiskasvatus voidaan järjestää kehitysvammalain mukaisena kuntouttavana varhaiskasvatuksena (aiemman terminologian mukaan kuntouttavana päivähoitona) silloin, kun se järjestetään ensisijaisesti kuntoutuksellisista syistä ja lapsen erityisen yksilöllisen hoidon ja huolenpidon turvaamiseksi.

Kehitysvammalain mukaisena erityishuoltona alle kouluikäisen lapsen varhaiskasvatus tulee järjestää siinä tapauksessa, että varhaiskasvatuslain mukaiset palvelut eivät riitä kattamaan lapsen hoidon tarvetta tai hoidon tarpeen on ensisijaisesti katsottava johtuvan lapsen kehitysvammasta. Tavoitteena on edistää hänen suoriutumistaan päivittäisistä toiminnoista. Lapsen tarvitessa varhaiskasvatusta kuntoutuksellisista syistä tulisi tarvetta perustella asiantuntijalausunnolla (esim. lääkärin, psykologin tai neurologin), josta ilmenee nimenomaisesti varhaiskasvatuksen kuntoutuksellinen merkitys.

Linjoja oikeuskäytännöstä

Kuntouttavaa päivähoitoa/varhaiskasvatusta koskevassa korkeimman hallinto-oikeuden oikeuskäytännössä, jota löytyy Vammaispalvelujen käsikirjasta, on katsottu, että joskus jo päiväkotiryhmässä olemista voidaan pitää kuntouttavana siten, että lapselle on myönnettävä kuntouttava päivähoito/varhaiskasvatus. Jos varhaiskasvatus on lapselle kuntouttavaa koko päiväkotipäivän ajan, hänelle ei tule myöntää vain osapäiväistä kuntouttavaa päivähoitoa/varhaiskasvatusta.

Oikeuskäytännössä on myös omaksuttu periaate, jonka mukaan kunta ei voi kiertää laissa sille määrättyjä velvollisuuksia myöntämällä kehitysvammaisten tarvitsemat erityishuollon palvelut jonkin muun lain perusteella siten, että kunta voisi periä palvelun käyttäjiltä asiakasmaksuja sellaisista palveluista, jotka erityishuoltoon lukeutuvina olisivat asiakkaille maksuttomia. Alle 16-vuotiaan päiväaikaisena erityishuollon palveluna kuntoututtavan päivähoidon/varhaiskasvatuksen tulee olla asiakkaalle maksutonta.

Erityishuoltopiirin tai erityishuoltoa järjestävän kunnan tai kuntayhtymän tulee lisäksi huolehtia kuljetuksista, jotka erityishuollon saamiseksi ovat välttämättömiä, tai suorittaa niistä aiheutuvat kustannukset.

Lainsäädäntöä

Varhaiskasvatuslaki 13.7.2018/540

Laki kehitysvammaisten erityishuollosta 23.6.1977/519

Asiakasmaksulaki 3.8.1992/734

Tuotteita ostoskorissa: 0 Ostoskori