Siirry sisältöön
hero_image.alt

Varhaiskasvatus

Vammaisella lapsella voi olla oikeus maksuttomaan kuntouttavaan päivähoitoon.

Oikeus varhaiskasvatukseen

Kaikilla lapsilla on oikeus varhaiskasvatukseen. Oikeus varhaiskasvatukseen on kuitenkin vuodesta 2016 alkaen ollut pääsääntöisesti vain 20 tuntia viikossa, elleivät lapsen vanhemmat tai muut huoltajat työskentele kokoaikaisesti tai opiskele, toimi yrittäjänä tai ole omassa työssä päätoimisesti. Kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen on silti oikeus, jos se on tarpeen lapsen kehityksen, tuen tarpeen tai perheen olosuhteiden takia taikka se on muutoin lapsen edun mukaista. Kaikilla lapsilla on kuitenkin jälleen 1.8.2020 alkaen subjektiivinen oikeus kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen.

Vammaisen tai muuten tukea tarvitsevan lapsen varhaiskasvatus voidaan järjestää esimerkiksi tavallisessa päiväkodissa tai perhepäivähoidossa kahden paikalla tai avustajan kanssa taikka erityispäiväkodissa.

Kehitysvammalain mukainen kuntouttava päivähoito

Vammaisen lapsen varhaiskasvatus voidaan järjestää kehitysvammalain mukaisena kuntouttavana päivähoitona silloin, kun hoito järjestetään ensisijaisesti kuntoutuksellisista syistä ja lapsen erityisen yksilöllisen hoidon ja huolenpidon turvaamiseksi.

Kehitysvammalain mukaisena erityishuoltona alle kouluikäisen lapsen varhaiskasvatus tulee järjestää siinä tapauksessa, että varhaiskasvatuslain mukaiset palvelut eivät riitä kattamaan lapsen hoidon tarvetta tai hoidon tarpeen on ensisijaisesti katsottava johtuvan lapsen kehitysvammasta. Tavoitteena on edistää hänen suoriutumistaan päivittäisistä toiminnoista. Lapsen tarvitessa päivähoitoa kuntoutuksellisista syistä tulisi tarvetta perustella asiantuntijalausunnolla (esim. lääkärin, psykologin tai neurologin), josta ilmenee nimenomaisesti päivähoidon kuntoutuksellinen merkitys.

Linjoja oikeuskäytännöstä

Kuntouttavaa päivähoitoa koskevassa korkeimman hallinto-oikeuden oikeuskäytännössä, jota löytyy Vammaispalvelujen käsikirjasta, on katsottu, että joskus jo päiväkotiryhmässä olemista voidaan pitää kuntouttavana siten, että lapselle on myönnettävä kuntouttava päivähoito. Jos varhaiskasvatus on lapselle kuntouttavaa koko päiväkotipäivän ajan, hänelle ei tule myöntää vain osapäiväistä kuntouttavaa päivähoitoa.

Oikeuskäytännössä on myös omaksuttu periaate, jonka mukaan kunta ei voi kiertää laissa sille määrättyjä velvollisuuksia myöntämällä kehitysvammaisten tarvitsemat erityishuollon palvelut jonkin muun lain perusteella siten, että kunta voisi periä palvelun käyttäjiltä asiakasmaksuja sellaisista palveluista, jotka erityishuoltoon lukeutuvina olisivat asiakkaille maksuttomia. Alle 16-vuotiaan päiväaikaisena erityishuollon palveluna kuntoututtavan päivähoidon tulee olla asiakkaalle maksutonta.

Erityishuoltopiirin tai erityishuoltoa järjestävän kunnan tai kuntayhtymän tulee lisäksi huolehtia kuljetuksista, jotka erityishuollon saamiseksi ovat välttämättömiä, tai suorittaa niistä aiheutuvat kustannukset.

Lainsäädäntöä

Varhaiskasvatuslaki 13.7.2018/540

Laki kehitysvammaisten erityishuollosta 23.6.1977/519

Asiakasmaksulaki 3.8.1992/734

Tuotteita ostoskorissa: 0 Ostoskori