Siirry sisältöön
Tähti ja tukijoukot.

Omaishoidon tuki

Tukea vammaisen henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämiseen kotona voi hakea hyvinvointialueen sosiaalitoimelta.

Kuka voi saada omaishoidon tukea?

Omaishoidon tukea voidaan myöntää, jos henkilö alentuneen toimintakyvyn, sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen syyn vuoksi tarvitsee kotioloissa hoitoa tai muuta huolenpitoa. Omaishoidon tuki muodostuu hoidettavalle annettavista palveluista, hoitajan hoitopalkkiosta ja vapaapäivistä sekä omaishoitoa tukevista palveluista kuten lakisääteisen vapaan lisäksi myönnettävistä virkistysvapaista. Omaishoidon tuen myöntämisestä tehdään päätös ja lisäksi laaditaan omaishoitosopimus, johon liitetään hoito- ja palvelusuunnitelma. Omaishoidon tuesta laadittava hoito- ja palvelusuunnitelma tehdään yhdessä hoidettavan ja omaishoitajan kanssa.

Hoitopalkkio määräytyy hoidon sitovuuden ja vaativuuden perusteella. Hoitopalkkion vähimmäismäärä on 1.1.2024 lukien 461,99 euroa kuukaudessa. Hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen aikana maksettava hoitopalkkio on vähintään  923,99 euroa kuukaudessa. Jos hoidettava on säännöllisesti poissa kotoa enemmän kuin 5 – 7 tuntia arkipäivää kohti, on hoitaja oikeutettu alimpaan hoitopalkkioon, jos hoidettavan hoidon ja huolenpidon tarve kotona on vähäistä suurempaa.

Omaishoidon tukeen sisältyviä tai sitä täydentäviä palveluja voivat olla esimerkiksi apuvälinepalvelut, kotipalvelut ja kotisairaanhoito.

Omaishoidon vapaat

Hyvinvointialueen kanssa sopimuksen tehneillä omaishoitajilla on omaishoitolain mukaan oikeus pitää vapaata vähintään kaksi vuorokautta kalenterikuukautta kohti.

Ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti päivittäin hoitoon sidotuilla omaishoitajilla on oikeus vähintään kolmeen vapaavuorokauteen kuukaudessa jokaista sellaista kalenterikuukautta kohti, jonka aikana hän on yhtäjaksoisesti tai vähäisin keskeytyksin sidottu hoidettavan hoitoon ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti päivittäin. Sidonnaisuus katsotaan ympärivuorokautiseksi siitä huolimatta, että hoidettava viettää säännöllisesti vähäisen osan vuorokaudesta muualla esimerkiksi saaden kuntoutusta tai opetusta. Hyvinvointialue ja omaishoitaja voivat sopia, että omaishoitaja pitää vapaansa useampana alle vuorokauden pituisena jaksona.

Lakisääteisten vapaapäivien lisäksi hyvinvointialue voi myöntää hoidon sitovuuden ja vaativuuden perusteella lisävapaapäiviä sekä mahdollisuuden vuorokautta lyhyempiin virkistysvapaisiin. Virkistysvapaat eivät vähennä hoitajan oikeutta vuorokauden mittaisiin vapaapäiviin. Vapaapäivien ja virkistysvapaiden pitäminen eivät vähennä hoitopalkkion määrää.

Hyvinvointialue huolehtii hoidon järjestämisestä vapaiden aikana

Hyvinvointialueen on huolehdittava hoidettavan hoidon järjestämisestä vapaiden aikana. Hoitajan vapaan aikainen hoito tulee lähtökohtaisesti järjestää avohuollon palveluna ja yksilöllisiin tarpeisiin ja tilanteisiin sopivalla tavalla (sosiaali- ja terveysministeriön kuntainfo 6/2016). Jos hyvinvointialue tarjoaa vuorokautta lyhyempiä hoitopalveluita omaishoidon vapaiden aikaiseksi hoidoksi (esimerkiksi hoitajan kotiin kuudeksi tunniksi, jolla korvataan yksi omaishoidon vapaavuorokausi), asiakkaan tulee kuitenkin aina voida valita tällaisen palvelun sijasta vapaiden pitäminen ja hoidettavan vapaiden aikainen hoito kokonaisina vuorokausina.

Omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana hoidettavalle annettavista palveluista peritään hoidettavalta tuloista riippumaton, vuorokausikohtainen maksu. Maksu on vuonna 2024 enintään 12,80 euroa vuorokaudelta. Omaishoitajan vapaan tai muun poissaolon aikainen sijaishoito voidaan järjestää myös toimeksiantosopimuksella, jonka hyvinvointialue tekee sijaishoitajan kanssa. Sijaishoitajan avulla toteutettava hoito järjestetään hoidettavan henkilön kotona. Hyvinvointialue päättää sijaishoidon hoitopalkkioiden suuruuden.

Valmennus ja koulutus hoitotehtävään

Hyvinvointialueen on tarvittaessa järjestettävä omaishoitajalle valmennusta ja koulutusta hoitotehtävää varten. Lisäksi hyvinvointialueen on tarvittaessa järjestettävä omaishoitajalle hyvinvointi- ja terveystarkastuksia sekä hänen hyvinvointiaan ja hoitotehtäväänsä tukevia sosiaali- ja terveyspalveluja. Omaishoidon tuki on verotettavaa tuloa. Hakijan tulot eivät vaikuta omaishoidon tuen määrään. Omaishoidon tuki voi kuitenkin vaikuttaa joihinkin eläkkeisiin, Kelan työmarkkinatukeen tai muihin etuuksiin.

Omaishoidon tuen hyvinvointialuekohtaiset myöntämiskriteerit löytyvät oman alueen verkkosivuilta tai niitä voi pyytää omaishoidontuen yksiköstä.

Omaishoidon tuki ei poissulje henkilökohtaista apua

Henkilökohtainen avustaja on vaikeavammaiselle henkilölle itsenäisen ja omista valinnoista lähtevän toiminnan mahdollistaja. Omaishoitoon sen sijaan sisältyy selkeä hoivan ja hoidon elementti, joka ei kuulu avustajajärjestelmään. Henkilökohtainen apu ja omaishoidontuki ovat siten kaksi eri järjestelmää, jotka eivät sulje pois toisiaan.

Lisätietoa

Vertaistukea

Lainsäädäntö

Laki omaishoidon tuesta (937/2005)

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (734/1992)

Tuotteita ostoskorissa: 0 Ostoskori