Yhdenvertaisuudesta on huolehdittava oppivelvollisuuden suorittamisessa

14.04.2021

Yhdenvertaisuusvaltuutettu kehottaa ottamaan yhteyttä toimistoonsa matalalla kynnyksellä, jos epäilet kunnan tai oppilaitoksen laiminlyövän velvoitettaan edistää yhdenvertaisuutta.

Oppivelvollisuus uudistuu tänä vuonna. Uuden laajemman oppivelvollisuuden mukaan kaikki suorittavat toisen asteen tutkinnon. Oppivelvollisuus jatkuu 18 ikävuoteen. Uusi oppivelvollisuuslaki tulee voimaan 1.8.2021, mutta velvoite hakea toisen asteen opintoihin koskee jo tänä keväänä peruskoulunsa päättäviä yhdeksäsluokkalaisia nuoria. Lue lisää Opetushallituksen sivulta (siirry sivulle)
Oppivelvollisuuden laajentaminen

Tietoomme tuli tapaus, jossa erään kunnan viranomainen ohjeisti kehitysvammaisten nuorten huoltajia hakemaan oppivelvollisuuden keskeyttämistä eikä hakeutumaan toisen asteen opintoihin. Otimme yhteyttä Jaatinen ry:n kanssa yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistoon esittääksemme huolemme siitä, että kehitysvammaiset nuoret joutuvat epätasa-arvoiseen asemaan peruskoulun jälkeisten opintojen suhteen. Soveltuvien opiskelupaikkojen riittävyydessä ja tukitoimien järjestämisessä esiintyvien haasteiden vuoksi riski syrjintään on suuri.

Uuden oppivelvollisuuslain mukaan oppivelvollisella on oikeus keskeyttää oppivelvollisuuden suorittaminen toistaiseksi, jos oppivelvollisuuden suorittamisen estävä vamma tai sairaus on luonteeltaan pysyvä. Päätös oppivelvollisuuden suorittamisen keskeyttämisestä tehdään oppivelvollisen taikka hänen huoltajansa tai muun laillisen edustajansa hakemuksesta.

Jos oppilas on aikeissa keskeyttää oppivelvollisuutensa, päätöksentekijän tulee ennen päätöksen tekemistä selvittää, onko oppivelvollisuuden suorittaminen mahdollista yksilöllisten valintojen, yksilöllistämisen, välttämättömien tukitoimien tai kohtuullisten mukautusten avulla. On selvitettävä yhdessä oppivelvollisen ja hänen huoltajansa kanssa esimerkiksi mahdollisuudet suorittaa opintoja muussa oppimisympäristössä tai hakeutua muuhun koulutukseen.

Yhdenvertaisuuslain mukaan niin viranomaisella eli tässä tapauksessa kunnalla kuin koulutuksen järjestäjällä on velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta. Lue lisää (siirry sivulle)
Yhdenvertaisuuden edistäminen

Vastauksessaan 4.3.2021 yhteydenottoomme yhdenvertaisuusvaltuutetun edustaja totesi esimerkkitapauksemme viranomaisen ohjeistuksen oppivelvollisuuden keskeyttämiseen kannustavaksi, ja siten yhdenvertaisuuden edistämisvelvollisuuden näkökulmasta ongelmalliseksi ja valitettavaksi. Kunnan ja koulutuksenjärjestäjien on tuettava kehitysvammaisten nuorten kouluttautumista ja kouluttautumaan hakeutumista yhdenvertaisesti suhteessa vammattomiin nuoriin. Ohjeistusta oppivelvollisuuden keskeyttämiseen ei voida tehdä kategorisesti useammalle nuorelle, vaan päätös keskeyttämiseen pitää arvioida yksilöllisesti ja oppivelvollisen aloitteesta. Päätös vaatii aina tapauskohtaista ja yksilöllistä harkintaa yksilöllistämisen, tukitoimien ja kohtuullisten mukautusten näkökulmasta.

Yhdenvertaisuusvaltuutetun edustaja esitti myös pyynnön saada tietoonsa, jos vastaavia tilanteita esiintyy ja olemaan yhteydessä toimistoon vastaavissa tilanteissa hyvin matalalla kynnyksellä.

Lisätietoja Mari Hakola, Tukiliitto