Sote-uudistus

Sote-uudistus Tukiliiton näkökulmasta.

Sote-uudistus tiivistetysti

Sote-uudistuksessa vastuu palvelujen järjestämisestä siirtyy 18 uudelle maakunnalle. Tavoitteena on, että jokaisella on yhdenvertainen mahdollisuus saada laissa säädetyt riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut. Maakunta huolehtii, että palveluja on tasapuolisesti saatavissa kaikille.

  • Hallituksen on tarkoitus antaa eduskunnalle uusi esitys valinnanvapauslaiksi maaliskuussa 2018. Uusi valinnanvapauslain luonnos julkaistiin 19.10.2017.
  • Tarkoitus on, että uudistus tulee voimaan 1.1.2020. Sosiaali- ja terveyspalvelut uudistuvat vaiheittain.
  • Tavoitteena on, että sosiaali- ja terveyspalvelut ovat toimiva kokonaisuus.  Jonoja on nykyistä vähemmän, kun palvelut ja hoitopolut ovat sujuvia. Ihmiset pääsevät nopeammin lääkäriin ja muihin palveluihin.
  • Asiakasta koskeva tieto siirtyy sujuvasti eri palvelujen välillä.
  • Ihmiset saavat jatkossakin lähipalveluja omalta asuinseudultaan.

Jatkossa asiakas voi valita nykyistä laajemmin, mistä hankkii sosiaali- ja terveyspalvelut. Tarkoituksena on, että julkisesti rahoitettuja sosiaali- ja terveyspalveluja voivat jatkossa tarjota julkiset, yksityiset ja kolmannen sektorin toimijat.

Osa asiakkaista tarvitsee muita enemmän sosiaali- ja terveyspalveluja. Valinnanvapauslain luonnoksen mukaan maakunnan liikelaitoksen palveluyksikössä (esim. sosiaaliasema, sairaala tai vammaispalvelujen yksikkö) arvioidaan tällöin asiakkaan palvelutarve ja tehdään asiakassuunnitelma. Asiakas voi saada palvelut suoraan maakunnan liikelaitoksesta. Vaihtoehtona asiakas voi saada asiakassetelin tai henkilökohtaisen budjetin, jolla hankkii asiakassuunnitelman mukaiset palvelut.

 

Tukiliiton näkemyksiä sote-uudistuksesta

Pidämme sote-uudistusten keskeisiä tavoitteita (hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen, palvelujen yhdenvertaisuuden ja saatavuuden parantaminen sekä kustannusten kasvun hillitseminen) tärkeinä ja kannatettavina.

Toimivat palveluketjut ja yhteen sovitetut palvelukokonaisuudet ehdottoman tärkeitä. Yhteen sovitetuilla palvelukokonaisuuksilla on monen vammaisen henkilön perusoikeuksien toteutumisen kannalta keskeinen merkitys. Niiden toimimattomuus johtaa helposti hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden vaarantumiseen. Vammaisten lasten ja nuorten kohdalla yhteen sovitetut palvelut ovat keskeinen tekijä turvaamassa lapsen kasvua ja kehitystä sekä vammaisen nuoren ikätasoon kuuluvaa itsenäistymistä. Palveluilla on suuri merkitys perheiden kokonaisuuden tukemisessa, vanhempien työelämäosallisuuden toteutumisessa ja sisarusten terveen kasvun mahdollistamisessa.

Kannatamme kaikkien sosiaali- ja terveyspalveluiden tarvitsijoiden valinnanvapauden lisäämistä, mutta hallituksen esittämällä aikataululla ja mallilla sen toteutumiseen liittyy huomattavia riskejä. Tukiliiton mielestä valinnanvapauden suunnitteluun ja täytäntöönpanoon tarvitaan useita vuosia lisäaikaa.

Hallituksen esitys on kirjoitettu pääasiassa terveydenhuollon ehdoilla ja näkökulmasta eikä sosiaalihuollon palveluita ole otettu riittävästi huomioon. Asiakkaan oikeusturvan kannalta on välttämätöntä, että sosiaalihuollon palveluiden järjestämisestä tulee tehdä valituskelpoiset päätökset. Julkisten hallintotehtävien mahdollinen siirtäminen yksityisille toimijoille tulee valmistella huolellisesti siten, että siirto täyttää perustuslain vaatimukset.

Valinnanvapauslain tulee edistää koko sote-uudistuksen keskeisimpiä tavoitteita. Nyt uhkana on, että tavoitteet eivät esitetyllä mallilla toteudu kehitysvammaisten ihmisten kannalta. Korostamme myös, että valinnanvapaus ei saa nostaa kohtuuttomasti asiakasmaksuja.

Tukiliiton lausunto valinnanvapauslaista (joulukuu 2017)  (pdf)

Tukiliiton lausunto valinnanvapautta koskevasta hallituksen esityksestä (kevät 2017) (pdf)

Tukiliiton lausunto maakunta-, sote- ja valinnanvapausuudistukseen liittyvistä hallituksen esityksistä (kevät 2017) (pdf)