Vammaispalvelulain uudistus käyntiin – Tukiliitto kommentoi soveltamisalaa ja asumista

23.02.2021

Vammaispalvelulain uudistamista koskevassa kuulemistilaisuudessa tarkasteltiin muun muassa asumiseen liittyviä säännöksiä. Tukiliitto piti tilaisuudessa puheenvuoron ja korosti sen aikana erityisesti lasten asumista koskevien oikeuksien merkitystä.

Vammaispalvelulainsäädännön uudistaminen on jälleen käynnistynyt, ja sosiaali- ja terveysministeriö (STM) sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos järjestävät kevään aikana kaikille avoimia kuulemistilaisuuksia lain keskeisistä säännöksistä. Uutta vammaispalvelulakia valmistellaan edellisellä hallituskaudella rauenneen hallituksen esityksen (HE 159/2018 vp) pohjalta.

Ensimmäisessä kuulemistilaisuudessa (15.2.2021) tarkasteltiin uuden vammaispalvelulain soveltamisalaa ja asumiseen liittyviä säännöksiä. Myös Kehitysvammaisten Tukiliitto piti tilaisuudessa puheenvuoron ja korosti sen aikana erityisesti lasten asumista koskevien oikeuksien merkitystä. Puheenvuoron keskeinen sisältö toimitettiin STM:ään myös kirjallisesti Webropol-kyselyn kautta.

Tukiliitto totesi puheenvuorossaan, että lasten asumista koskeva erillinen säännös olisi tärkeää saada mukaan uuteen vammaispalvelulakiin. Tukiliitto katsoi, että edellisellä hallituskaudella muotoiltu lasten asumisen tuen säännös (12 §) on pääosin erinomainen, sillä se korostaa YK:n vammaissopimuksen mukaisesti lapsen oikeutta asua kotona ja perheen oikeutta saada tarvittavat palvelut tämän mahdollistamiseksi.

Tukiliitto teki lasten asumista koskevaan säännökseen ja sen perusteluihin myös parannusehdotuksia. Keskeisin muutostarve liittyy lasten asumisen maksuihin: Tukiliitto esitti, että lasten asumisen tukea koskevaan säännökseen lisättäisiin viittaus asiakasmaksulakiin, jossa säädettäisiin lapsen asumisen maksuista siten, että siitä ei perittäisi kohtuuttomia normaalin elatusvastuun ylittäviä maksuja.

Palvelut itse valittuun kotiin myös runsaasti tukea tarvitseville

Tukiliitto ehdotti muutoksia myös yleiseen asumisen tukea koskevaan säännökseen (11 §). Edellisen lakiesityksen mukaan vammaisella henkilöllä olisi oikeus saada asumisen tukea, jos hän välttämättä ja toistuvasti tarvitsee toisen henkilön apua tai tukea asumisessa. Tukiliitto esitti, että toistuvuuden vaatimus poistettaisiin säännöksestä ja että säännökseen lisättäisiin maininta itsemääräämisoikeudesta, jonka toteutumisen yksilölliset asumisen palvelut osaltaan varmistaisivat.

Asumisen tukea koskevan säännöksen perusteluihin Tukiliitto esitti täydennyksiä, joissa todettaisiin, että myös runsaasti asumiseensa apua ja tukea tarvitsevien vammaisten ihmisten tulee voida valita asuinpaikkansa ja saada palvelut ensisijaisesti henkilön itse valitsemaan kotiin.

Uudessa vammaispalvelulaissa on tarkoitus säätää myös vakituisen asunnon muutostöiden sekä itsenäisen asumisen mahdollistavien välineiden ja teknisten ratkaisujen kustannusten korvaamisesta nykyiseen tapaan (13 §). Näiltä osin Tukiliitto totesi, että muutostyöt tulisi erotilanteessa korvata molempien vanhempien vakituiseen asuntoon, jotta vanhemmat voivat osallistua vammaisen lapsensa hoitoon. Lisäksi Tukiliitto esitti säännökseen lisäystä, jonka mukaan vammaisella henkilöllä olisi oikeus saada korvaus vakituisen asunnon muutostöistä myös silloin, kun ne ovat hänen toimintarajoitteensa vuoksi välttämättömiä hänen avustamisessaan ja hoitamisessaan.

Soveltamisalan turvattava myös vaativat erityispalvelut

Uuden vammaispalvelulain soveltamisalan osalta Tukiliitto totesi muun muassa, että on tärkeää, ettei laki mahdollista uusien väliinputoajaryhmien syntymistä. Esimerkiksi lievästi kehitysvammaisten ihmisten välttämättömien avuntarpeiden tulee kuulua jatkossakin vammaispalvelujen piiriin. Lisäksi Tukiliitto huomautti, että uutta vammaispalvelulakia säädettäessä on huolehdittava nykyään usein erityishuoltona järjestettävien vaativien ja monialaisten erityispalvelujen jatkuvuudesta ja niitä varten tarvittavan osaamisen säilymisestä ja kehittymisestä palvelukokonaisuuksina.

***

Vammaispalvelulain uudistamiseen liittyvien kuulemistilaisuuksien aikatauluista ja aihepiireistä voit lukea tarkemmin täältä.