Om oss (på svenska)

Kehitysvammaisten Tukiliitto (Inclusion Finland KVTL) stöder sina medlemmar, försvarar och förbättrar de utvecklingsstördas och familjernas rättigheter och jämlikhet i samhället samt främjar sina medlemmars livskvalitet.

Vem är vi?

Kehitysvammaisten Tukiliitto – Inclusion Finland

Vi är en medborgarorganisation för personer med intellektuell funktionsnedsättning och deras anhöriga. Vår uppgift är att agera för deras liv här och nu och tillsammans med dem kämpa för en bättre framtid. Vi ger röst åt personer med intellektuell funktionsnedsättning i Finland.

Vår verksamhet är avsedd för

 • alla som behöver stöd med förståelse, lärande och dagliga aktiviteter
 • dem som lever med en sällsynt eller genetiskt betingad skada eller sjukdom
 • personer med svår funktionsnedsättning och behov funktionella hjälpmedel och en annan människas stöd
 • och deras anhöriga.

Kamratstöd och påverkansarbete är kärnan i vår verksamhet. Vi är fler än 15 000 i hela Finland. Våra medlemsföreningar är en förenande länk mellan och personer – såväl barn och ungdomar som vuxna – med intellektuell funktionsnedsättning och deras anhöriga, och föreningarna övervakar de här personernas rättigheter.

Vi tillhandahåller våra medlemmar med information om rättigheter, tjänster och social trygghet som personer med funktionsnedsättning och deras familjer har. Vi organiserar och koordinerar nationella och regionala evenemang. Utöver aktiv internetkommunikation producerar vi två högklassiga medlemstidskrifter, den allmänspråkliga Tukiviesti och den lättlästa Leija. Under vårt paraply finns det många typer av sociala medienätverk.

Vi är inte en serviceproducent utan en människorätts- och medborgarorganisation – den största aktören i branschen i Finland.

Våra medlemmar ger röst åt vår organisation som största medborgarorganisation med fokus på intellektuella funktionsnedsättningar. Vi lyssnar på dem och jobbar med det som de anser att är viktigt.

Vårt nätverk

I vårt nätverk ingår 150 lokala föreningar, via vilka vi når ut till människor överallt i Finland. De lokala föreningarnas verksamhet beror till största delen på de frivilligas insatser. Enbart några få av våra medlemsföreningar producerar tjänster. Vårt arbete utgår från våra medlemmars erfarenhet och en personal som företräder fler än 50 yrken.

Bland medlemsföreningarna finns riksomfattande föreningar för sällsynta intellektuella funktionsnedsättningar samt den egna föreningen för personer med intellektuell funktionsnedsättning, Me Itse (vi själva). Me Itse är en aktiv rörelse av personer med intellektuell funktionsnedsättning. Fler än 1 000 personer är med i rörelsen.  Föreningen har organiserat sig som en självständig medlemsförening i Kehitysvammaisten Tukiliitto – Inclusion Finland.

Vi är medlem av Inclusion Europe och Inclusion International. Vi är också medlem av EURORDIS och vi ingår i det europeiska kompetensnätverket för sällsynta sjukdomar, ERN-ITHACA.

Vi har grundat två stiftelser som är ledande serviceproducenter av tjänster för personer med funktionsnedsättning i Finland: Kehitysvammaisten Palvelusäätiö och Aspa-stiftelsen.

Harvinaiskeskus Norio anslöt sig till vår verksamhet 2019. Harvinaiskeskus Norio erbjuder tjänster för barn och vuxna med en sällsynt och ärftlig sjukdom och för deras familjer och personer som jobbar med dem.

Våra mål

Våra mål är att

 • de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna för personer med intellektuell funktionsnedsättning ska tillgodoses och att dessa personer ska ges möjligheter till delaktighet
 • familjerna ska få det stöd de behöver.

Vårt arbete utgår från FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, vilken Finland ratificerade den 10 juni 2016. Konventionen tryggar alla jämlik

 • rätt till delaktighet på alla livsområden och under alla skeden av livet – i närskolan, vid fortsatta studier, i arbetslivet, boendet och mellanmänskliga relationer,
 • rätt till självbestämmande och rätt att bli hörda i saker som gäller dem själva,
 • rätt till information och självuttryck samt rätt att få det stöd man behöver för kommunikation,
 • rätt till individuella, behovsanpassade tjänster.

Jämlikhet är inte något som finns inte färdigt i världen, utan den kräver handling. Tillsammans bygger vi en gemensam värld där alla hör till.

Alla behöver någon annans stöd

En intellektuell funktionsnedsättning betyder att man har svårigheter med att lära sig och förstå saker. Funktionsnedsättningarna varierar från lindriga till svåra.

Efterhand som den medicinska vetenskapen utvecklats, har diagnostiken blivit mångsidigare och exaktare.  Andra begrepp har ersatt eller börjat användas parallellt med utvecklingsstörning och funktionsnedsättning. Vi definierar inte vår målgrupp genom deras diagnoser. Vår verksamhet riktar sig till alla som behöver stöd med förståelse, lärande och dagliga aktiviteter. I Finland finns det uppskattningsvis omkring 40 000–50 000 personer som behöver det.

För oss är alla viktiga aspekter av människors liv väldigt likartade, oberoende av funktionsnedsättningar. Alla vill hitta sin grej, studera, jobba, ha hobbyer, vänner och kärlek.

Alla behöver också en annan människas stöd – i mindre eller större utsträckning.

Aktuella teman

 • självbestämmanderätt och stöd för beslutsfattande
 • delaktighet, aktörskap och medborgarskap
 • boende, boendeservice, avskaffande av institutionsboende och förhindrande av nya institutioner
 • inkludering i skolan
 • reform av handikapplagstiftningen
 • förverkligande av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
 • stöd för familjerna
 • besparingar och ekonomisk knapphet

Kehitysvammaisten Tukiliitto (Inclusion Finland) ry i ett nötskal

 • Grundat 1961.
 • Över 160 medlemsföreningar med omkring 15 000 personmedlemmar.
 • Vi främjar delaktighet bland personer med intellektuell funktionsnedsättning – på alla livsområden, såsom boende, utbildning, arbetsliv och fritid.
 • Vi påverkar lagstiftningen, beslutsfattare, branschproffs och de allmänna attityderna.
 • Vi ger råd i rättsfrågor som gäller tjänster och stöd.
 • Vi ordnar träffar, utbildningar, kurser och evenemang för personer med intellektuell funktionsnedsättning, deras anhöriga och aktörer i branschen.
 • Vi publicerar handböcker och broschyr såväl i tryck som på internet.
 • Vi utvecklar frivilligarbetet och kamratstödsverksamheten.
 • Vi ordnar utbildningar för funktionella hjälpmedel och erbjuder möjligheter att testa redskapen oberoende av diagnos.
 • Vi beviljar individer och grupper stipendier till stöd för delaktighet.

Kontakta oss

Kontaktuppgifter:

Kehitysvammaisten Tukiliitto
Pinninkatu 51
33100 Tammerfors
Finland

toimisto@tukiliitto.fi

Tel. +358 400 968 200

Risto Burman, verksamhetsledare: +358 50 5569 900 / risto.burman@tukiliitto.fi

Kaisa Järvelä, kommunikationschef: +358 40 6531 159 / kaisa-maaria.jarvela@tukiliitto.fi

Jutta Keski-Korhonen, chef för påverkningsarbetet: +358 50 3775 040 / jutta.keski-korhonen@tukiliitto.fi

Harvinaiskeskus Norio: +358 44 5765 439 / harvinaiskeskusnorio@tukiliitto.fi

Best Buddies Finland: +358 50 528 8381 pia.bjorkman@tukiliitto.fi

Malike: +358 40 4839 327 / malike@tukiliitto.fi

Bli medlem

Bor du i Finland? Bli medlem och delta.

Här hittar du medlemsformuläret: www.tukiliitto.fi/tukiliitto-ja-yhdistykset/liity-jaseneksi/www.tukiliitto.fi/tukiliitto-ja-yhdistykset/liity-jaseneksi/

Vill du ha mer information om medlemskapet? Ring +358 50 123 4567

FDUV är de svenskspråkigas egen organisation

I Finland verkar också FDUV, en intresseorganisation i Finland för svenskspråkiga personer med intellektuell funktionsnedsättning samt för andra med liknande behov av stöd och deras anhöriga. Den riksomfattande människorättsorganisationen är en av våra viktiga samarbetspartner, och dess viktigaste mål är

 • att personer med intellektuell funktionsnedsättning ska ha en jämlik ställning i samhället
 • att man ska få stöd och tjänster på sitt eget modersmål.

Mer information och kontakt www.fduv.fi