Tukiliitto mukana vaatimassa muutosta tartuntatautipäivärahaan

16.11.2021

Tukiliitto on allekirjoittajana järjestöjen kannanotossa, jossa vaaditaan, että oikeutta tartuntatautipäivärahaan laajennetaan yli 16-vuotiaiden henkilöiden omaishoitajiin, jotka joutuvat jäämään pois ansiotyöstä hoidettavan karanteenin tai eristyksen ajaksi.

Koronaviruspandemian aikana on käynyt ilmi, että tartuntatautilaissa säädetty oikeus tartuntatautipäivärahaan jättää monet vammaista läheistään omaishoitosopimuksella tai tosiasiassa hoitavat ihmiset väliinputoajan asemaan.

Tartuntatautilain 82 §:n mukaan alle 16-vuotiaan lapsen huoltajalla on oikeus tartuntatautipäivärahaan, jos lapsi on määrätty pidettäväksi kotona karanteenin tai eristyksen vuoksi, ja huoltaja on tämän takia estynyt tekemästä työtään. Oikeutta tartuntatautipäivärahaan ei puolestaan ole, jos lapsi on täyttänyt 16 vuotta. Tämä asettaa esimerkiksi kehitysvammaisten ja vastaavaa tukea tarvitsevien lasten huoltajat eriarvoiseen asemaan, sillä heidän on tartuntatautipäivärahan puuttumisesta huolimatta usein välttämätöntä jäädä hoitamaan myös yli 16-vuotiasta läheistään kotiin eristys- tai karanteenitilanteessa.

Vaikka kunta on velvollinen järjestämään hoidon karanteeniin tai eristykseen määrätylle omaishoidon tuella hoidettavalle henkilölle, hoidettavan edun ja hoidon kokonaisuuden kannalta on usein käytännöllisintä, että työssäkäyvä omaishoitaja jää kotiin tuoksi ajaksi. Oikeutta tartuntatautipäivärahaan ei myöskään tässä tilanteessa synny, ja omaishoitajalle aiheutuu kohtuuton ja epätasa-arvoinen ansionmenetys suhteessa niihin huoltajiin, jotka hoitavat kotona alle 16-vuotiasta henkilöä.

Tilanteen parantamiseksi Omaishoitajaliitto ry, Autismiliitto ry, FDUV rf, Kehitysvammaisten Tukiliitto ry ja Kehitysvammaliitto ry esittävät, että tartuntatautilakia ja sairasvakuutuslakia muutetaan niin, että oikeus saada tartuntatautipäivärahaa on myös omaishoitajalla, jos hänen hoidettavanaan oleva henkilö on tartuntataudin leviämisen estämiseksi määrätty karanteeniin tai eristettäväksi ja omaishoitaja on tämän vuoksi estynyt tekemästä ansiotyötään.

Kannanoton laatineet järjestöt ehdottavat lisäksi sen selvittämistä, olisiko vastaava päivärahaoikeus mahdollista ulottaa myös tosiasiassa läheisensä omaishoitajina toimiviin henkilöihin, vaikka heillä ei olisi kunnan kanssa omaishoitosopimusta. Kannanotto on toimitettu sosiaali- ja terveysministeriöön, perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurulle ja eduskunnan eri toimijoille.

Lue kannanotto kokonaisuudessaan täältä: https://www.tukiliitto.fi/tukiliitto-ja-yhdistykset/liittona-olemme-enemman/lausunnot-ja-kannanotot/