Tukiliitto lausui lastensuojelun vaativasta sijaishuollosta – Rajanvetoa vammaispalveluihin selvennettävä

17.02.2021

Tukiliitto antoi lausunnon lastensuojelun vaativan sijaishuollon lakiehdotuksesta (12.2.2021). Lausunnon ydinviesti oli, että lainsäädännön tulee olla sellaista, ettei se tarpeettomasti ohjaa vammaisia lapsia perheineen lastensuojelun piiriin.

Vaativaa sijaishuoltoa koskeva ehdotettu lakikokonaisuus sisältäisi säännökset muun muassa vammaispalveluiden ja lastensuojelun integroitujen yksiköiden kehittämisestä vaativan sijaishuollon tarpeisiin. Tukiliitto totesi lausunnossaan, että lastensuojelulain jatkovalmistelussa on välttämätöntä selventää vaativaa sijaishuoltoa koskevan sääntelyn suhdetta sekä vammaislainsäädäntöön että itsemääräämisoikeutta koskevaan lainsäädäntöön, jonka valmistelu tällä hallituskaudella on juuri alkamassa.

”Silloin, kun palveluita tarvitaan nimenomaan lapsen vamman vuoksi, palvelutarpeisiin tulee vastata vammaislainsäädännön mukaisilla palveluilla.”, lakimies Tanja Salisma sanoo.

Vammaispalveluiden ja lastensuojelun integroitujen yksiköiden kehittäminen herättää huolta myös siitä, miten tämä vaikuttaa vammaisille lapsille suunnattujen avohuollon asumisyksiköiden tilanteeseen. Vammaislainsäädännön nojalla lapsille palveluita tarjoavia asumisyksiköitä on syntynyt Suomessa aivan liian hitaasti tarpeeseen nähden, mikä on puolestaan hidastanut lasten laitosasumisen lakkauttamista merkittävästi.

Pelkona on, että integroitujen yksiköiden kehittämisestä tulee ensisijaista, ja näistä yksiköistä tulee lähes ainoita vaihtoehtoja lapsille, jotka tarvitsevat kodin ulkopuolista asumista vammansa vuoksi. Tukiliitto nosti tämän problematiikan esiin lausunnossaan ja vaati, että lainsäädännöllä varmistetaan, että vammaiset lapset ja heidän perheensä saavat tarvitsemansa palvelut sen lainsäädännön kautta, johon palveluntarve tosiasiassa perustuu.

”Toki silloin, kun vammaisella lapsella on tosiasiallinen tarve lastensuojelun palveluille, hänen tulee saada niitä yhdenvertaisesti muiden lasten kanssa”, Salisma toteaa.

Riittävä osaaminen huomioitava sijaishuoltopaikan valinnassa

Tukiliitto kannatti lakiehdotukseen sisältyvää sääntelyä uudesta tehostetusta avohuollon tukitoimesta. Tukiliitto katsoi, että tällaisen tukitoimen avulla voitaisiin mahdollisesti nykyistä joustavammin vastata lapsen ja perheen palvelutarpeisiin ja siten toivottavasti ehkäistä huostaanoton ja sijoituksen tarvetta.

Tukiliitto kannatti pääosin myös sijaishuoltopaikan valintaa koskevaan sääntelyyn ehdotettuja täsmennyksiä ja korosti sen merkitystä, että sijaishuoltopaikasta löytyy riittävää asiantuntemusta ja osaamista kehitysvammaisuudesta, autismiosaamista sekä muuta psykiatrian ja neuropsykiatrian erityisosaamista.

Tukiliitto kiinnitti lausunnossaan huomiota siihen, että säännökset eivät saisi kuitenkaan ohjata sijaishuoltopaikan valintaa liian vahvasti laitosmuotoisen sijaishuollon suuntaan. Esimerkiksi vammaisten lasten ei tule automaattisesti ohjautua vaativaan tai muuhun laitosmuotoiseen sijaishuoltoon, vaan sijaishuoltopaikka tulee aina valita lapsen etu ja yksilölliset tarpeet huomioiden.

Lue Tukiliiton lausunto kokonaisuudessaan täältä: https://www.tukiliitto.fi/tukiliitto-ja-yhdistykset/liittona-olemme-enemman/lausunnot-ja-kannanotot/.