Tukiliiton lausunnot ja kannanotot

Laadimme kannanottoja ja lausuntoja viranomaisille ja päättäjille.

Lausunnot ja kannanotot 2023

Kehitysvammaisten Tukiliiton lausunto 22.3.2023 (pdf)
Peruspankkipalvelu- ja luottolaitoslainsäädännön muutostarpeista

Järjestöjen yhteinen kannanotto 4.5.2023 (pdf)
Järjestöt muistuttavat: Julkisella vallalla on vastuu turvata ihmisoikeudet

Kehitysvammaisten Tukiliiton lausunto 14.3.2023 (pdf)
Valtioneuvoston asetus perusopetuksen jälkeisen koulutuksen valtakunnallisesta hakumenettelystä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Kehitysvammaisten Tukiliiton lausunto 1.2.2023 (pdf)
Kehitysvammaisten Tukiliitto vetoaa uuden vammaispalvelulain säätämisen puolesta

Kehitysvammaisten Tukiliiton lausunto 23.1.2023 (pdf)
Lausunto HSL koulumatkatuettujen opiskelijalippujen hankkimisesta

Lausunnot ja kannanotot 2022

Kehitysvammaisten Tukiliiton lausunto 10.11.2022 (pdf)
Lausunto HE:stä 191/2022 vp vammaispalvelulaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi
Kehitysvammaisten Tukiliiton asiantuntijalausunto koskien hallituksen esitystä uudeksi vammaispalvelulaiksi. Sosiaali- ja terveysvaliokunta, kuulemistilaisuus 11.11.2022.

Kehitysvammaisten Palvelusäätiö, Kehitysvammaisten Tukiliitto, Kehitysvammaliitto, 5.10.2022 (pdf)
Aloite henkilökohtaisen budjetoinnin toimintamallin käyttöönotosta

Kehitysvammaisten Tukiliitto, Kehitysvammaliitto, FDUV ja Autismiliitto, 3.10.2022 (pdf)
Vammaispalvelulakiehdotusta koskevat muutosehdotukset

Kehitysvammaisten Tukiliiton lausunto 11.8.2022 (pdf)
Valtakunnalliset lääkinnälliseen kuntoutukseen ohjautumisen perusteet. Opas terveyden- ja sosiaalihuollon ammattilaisille ja kuntoutuksen parissa työskenteleville

Kehitysvammaisten Tukiliiton lausunto 19.5.2022 (pdf)
Mietinnöistä koskien yhdenvertaisuuslain osittaisuudistusta

Kehitysvammaisten Tukiliiton lausunto 16.5.2022 (pdf)
Kolmesta valtioneuvoston asetuksesta, jotka koskevat eräiden tuotteiden ja palvelujen saavutettavuus- ja esteettömyysvaatimuksia

Kehitysvammaisten Tukiliiton lausunto 7.4.2022 (pdf)
Hallituksen esitys eduskunnalle digitaalista henkilöllisyyttä koskevaksi lainsäädännöksi

Kehitysvammaisten Tukiliiton lausunto 1.4.2022 (pdf)
Vammaispalvelulainsäädännön uudistuksesta (Valas, VPL)

Tukiliiton mallivastauksia lausunnon antamiseksi 2022 tehtyyn esitykseen vammaispalvelulain uudistuksesta.
Oma lausunto on mahdollista jättää 4.4.2022 klo 16.00 mennessä lausuntopalvelussa (linkki aukeaa uuteen välilehteen).

Kehitysvammaisten Tukiliiton lausunto 16.3.2022 (pdf)
Luonnoksesta hallituksen esitykseksi sosiaali- ja terveydenhuollon valvontalaiksi

Kehitysvammaisten Tukiliitto lausunto 8.3.2022 (pdf)
Valtioneuvoston ihmisoikeuspoliittinen selonteko

Kehitysvammaisten Tukiliiton lausunto 11.2.2022 (pdf)
Ehdotus hallituksen esitykseksi laiksi Saavutettavuuskirjasto Celiasta

Kehitysvammaisten Tukiliiton lausunto 4.2.2022 (pdf)
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeuspalveluvirastosta ja siihen liittyviksi laeiksi

Kehitysvammaisten Tukiliiton lausunto 31.1.2022 (pdf)
Hallituksen esitys eduskunnalle tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimuksista annetun direktiivin täytäntöönpanoa koskevaksi lainsäädännöksi

Kehitysvammaisten Tukiliiton lausunto 13.1.2022 (pdf)
Toimenpidesuunnitelma lainsäädännön ja toimintatapojen uudistamiseksi vuoroasuvien lasten tilanteissa

Lausunnot ja kannanotot 2021

Kehitysvammaisten Tukiliiton lausunto 14.12.2021 (pdf)
HE:stä 230/2021 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta

Kehitysvamma- ja autismialan järjestöjen sekä Omaishoitajaliiton kannanotto 16.11.2021 (pdf)
Yli 16-vuotiaan henkilön omaishoitajan ansionmenetyksen korvaaminen tartuntatautilain mukaisen karanteenin tai eristyksen aikana

Kehitysvammaisten Tukiliiton vastaukset 28.10.2021 (pdf)
yhdenvertaisuuslain osittaisuudistuksen järjestökuulemisessa

Kehitysvammaisten Tukiliiton lausunto 30.8.2021 (pdf)
kuluttajansuojan Omnibus-direktiivin täytäntöönpano sekä puhelin- ja kotimyyntisääntelyn tiukentamisesta

Kehitysvammaisten Tukiliiton lausunto 16.8.2021 (pdf)
HE laiksi osatyökykyisten työllistymistä tukevan erityistehtäväyhtiön perustamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Kehitysvammaisten Tukiliiton lausunto 11.6.2021 (pdf)
hallituksen esityksesta eduskunnalle laiksi varhaiskasvatuslain muuttamisesta

Potilasjärjestöt yhdessä, mukana Kehitysvammaisten Tukiliitto:
Lainsäädännön valuviat eivät saa vaarantaa potilaiden mahdollisuutta saada uusimpaan tutkimukseen pohjautuvaa hoitoa (2.6.2021)

Kehitysvammaisten Tukiliiton lausunto
hallituksen esitysluonnoksesta lastensuojelulain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi, 20.5.2021 (pdf)

Kehitysvammaisten Tukiliiton lausunto
arviomuistiosta digitaalisen henkilöllisyyden kehittämiseksi, 29.4.2021 (pdf)

Kehitysvammaisten Tukiliiton lausunto
puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnon perusteista, 1.4.2021 (pdf)

Kehitysvammaisten Tukiliiton lausunto
osallisuustyöryhmän vammaispalvelulainsäädännön uudistusta koskevista ehdotuksista, 15.2.2021 (pdf)

Kehitysvammaisten Tukiliiton lausunto
lastensuojelun vaativaa sijaishuoltoa koskevasta HE-luonnoksesta, 12.2.2021 (pdf)

Kehitysvammaisten Tukiliiton lausunto
vammaisalan ammattitutkinnon perusteiden luonnoksesta, 15.1.2021 (pdf)

Lausunnot ja kannanotot 2020

Kehitysvammaisten Tukiliiton lausunto asiassa
VN/5035/2018 (Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi valtioneuvoston oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen tehtävien jaosta), 18.12.2020 (pdf)

Kehitysvammaisten Tukiliiton lausunto
hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta, 16.11.2020 (pdf)

Kehitysvammaisten Tukiliiton lausunto
vammaispalvelujen asiakirjarakenteista, 11.11.2020 (pdf)

Kehitysvammaisten Tukiliitto
lausunto YK:n vammaisyleissopimuksen kansallisen toimintaohjelman luonnoksesta
Vanen toimintaohjelmaa koskevaan kuulemistilaisuuteen, 6.11.2020 (pdf)

Kehitysvammaisten Tukiliiton
lausunto tartuntatautilain muutoksista 28.9.2020 (pdf)

Kehitysvammaisten Tukiliiton vastaus lausuntopyyntöön
hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja maakuntien perustamista koskevaksi lainsäädännöksi 25.9.2020 (pdf)

Kehitysvamma- ja autismijärjestöjen tavoitteet valtion talousarvioon 2021, kannanotto budjettiriiheen syyskuussa:
Vammaisten ihmisten yhdenvertaisuus on turvattava 8.9.2020 (pdf)

Kehitysvammaisten Tukiliiton lausunto
koskien työryhmäraporttia Digitaaliset keinot koronaviruskriisin jälkihoidossa 18.6.2020 (pdf)

Kehitysvammaisten Tukiliiton ja Me Itse ry:n lausunto oppivelvollisuuden laajentamista koskevasta luonnoksesta hallituksen esitykseksi oppivelvollisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 15.6.2020 (pdf)

Kehitysvammaisten Tukiliiton lausunto koskien valtioneuvoston asetusta liikkumisesteisen pysäköintitunnuksen myöntämisen edellytyksistä 5.6.2020 (pdf)

Kehitysvammaisten Tukiliiton lausunto henkilötunnuksen uudistamista pohtineen työryhmän loppuraportista 30.5.2020 (pdf)

Kehitysvammaisten Tukiliiton lausunto väliaikaista tukea koskevasta lakiesityksestä (HE 51/2020 vp) 20.4.2020 (pdf)

Kehitysvammaisten Tukiliiton lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta 1.4.2020. (pdf)

Lausunnot ja kannanotot 2019

Kehitysvammaisten Tukiliiton näkemyksiä edunvalvonnan kehittämisestä, tapaaminen oikeusministeriössä 19.11.2019. (pdf)

Kehitysvammaisten Tukiliiton Lausunto kuulemistilaisuuteen 13.11.2019 digipalvelulain saavutettavuusvaatimuksista 7.11.2019 (pdf)

Kehitysvammaisten Tukiliiton Lausunto luonnoksesta puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnon, henkilökohtainen avustaminen, muuttamiseksi SORA-tutkinnoksi 27.9.2019 (pdf)

Kehitysvammaisten Tukiliiton ja Kehitysvammaliiton Kannanotto kehitysvammalain ja vammaispalvelulain voimassaolosta 12.9.2019

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi varhaiskasvatuslain ja lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta 22.8.2019 (pdf)

Kehitysvammaisten Tukiliiton vastaus: Kysely digitaalisen pankkiasioinnin mukautuksista ja palveluvaihtoehdoista digitaaliselle asioinnille 26.6.2019 (pdf).

Kehitysvammajärjestöjen kannanotto hallitusneuvottelijoille: Vammaisten ihmisten yhdenvertaisuus on varmistettava vammaislainsäädännön uudistuksessa 17.5.2019 (pdf).

Ihmisoikeusjärjestöjen yhteinen hallitusohjelmakannanotto: Perus- ja ihmisoikeusvaikutusten arviointi järjestelmälliseksi 9.5.2019 (pdf).

Kehitysvammaisten Tukiliiton lausunto Finanssivalvonnalle pankkitunnisteiden mahdollisista muutoksista 5.4.2019 (pdf)

Kehitysvammaisten Tukiliiton kantelu eduskunnan oikeusasiamiehelle valtakunnallisista lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutusperusteista 28.3.2019 (pdf)

Kehitysvammajärjestöjen lausunnot sosiaali- ja terveysvaliokunnalle (Hallituksen esitys eduskunnalle vammaispalvelulaiksi sekä laeiksi sosiaalihuoltolain ja varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain 13 §:n muuttamisesta) 16.1.2019. Kuulemistilaisuus 17.1.2019 (pdf)

Kehitysvammaisten Tukliiton lausunto liittyen vammaispalvelulakiesityksen kuulemistilaisuuteen, joka oli  17.1.2019 (pdf)

Kehitysvammaisten Tukiliiton lausunto Ei myytävänä! -aloitteesta kuulemistilaisuuteen, joka oli  17.1.2019 (pdf)

Ei myytävänä -liikkeen lausunto eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle 11.1.2019 (pdf)

Lausunnot ja kannanotot 2018

Tukiliiton ja muiden järjestöjen kannanotto lineaarisesta mallista 18.12.2018 (pdf)

Tukiliiton ja muiden potilas- ja vammaisjärjestöjen yhteinen lausunto Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen kilpailutuksen perusteisiin 14.12.2018 (pdf)

Tukiliiton lausunto asiakas- ja potilaslaista 14.10.2018. (pdf)

Tukiliiton lausunto erityishuoltopiirien asemasta sote-uudistuksessa 29.9.2018. (pdf)

Tukiliiton lausunto asiakasmaksulakiehdotuksesta 14.9.2018. (pdf)

Kannanotto:  Koulukyytien on toteuduttava ja lasten turvallisuus taattava 12.9.2018 (pdf)
Kehitysvammaisten Tukiliitto, Leijonaemot, Vammaisfoorumi ja Lastensuojelun Keskusliitto.

Tukiliiton lausunto lapsiasiavaltuutetun vuoden 2019 vuosikirjaa varten 16.8.2018. (pdf)

Tukiliiton toiminnanjohtaja pakkomuutoista, julkaistu liiton ajankohtaisuutisissa 3.7.2018. (pdf)

Yhteinen lausunto asiakasseteliä ja henkilökohtaista budjettia koskevista asiakirjamalliluonnoksista 14.6.2018. (pdf)
Kehitysvammaisten Tukiliitto, Autismi- ja Aspergerliitto, FDUV ja Kehitysvammaliitto

Kannanotto: Vammaisten lasten tuki taattava varhaiskasvatuksessa 14.6.2018. (pdf)
Kehitysvammaisten Tukiliitto, Kehitysvammaliitto, Lastensuojelun Keskusliitto, Näkövammaisten liitto, Vammaisfoorumi ja Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö.

Tukiliiton lausunto valinnanvapauslain henkilökohtaisesta budjetista 16.5.2018. (pdf)

Tukiliiton lausunto CRPD-raporttiluonnos, kommentit 25.4.2018. (pdf)

Tukiliiton lausunto alustavista sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulakiehdotuksen pykälistä ja perusteluista sosiaali- ja terveysministeriön järjestämää kuulemistilaisuutta varten 19.4.2018. (pdf)

Tukiliiton lausunto digitaalisista palveluista ja sähköisestä asioinnista 28.2.2018. (pdf)

Lausunnot ja kannanotot 2017

Tukiliiton lausunto valinnanvapauslaista 13.12.2017. (pdf)

Tukiliiton lausunto kannustinloukkuja pohtineen työryhmän raportista 16.11.2017. (pdf)

Tukiliiton lausunto esitysluonnokseen laiksi vammaisuuden perusteella järjestettävistä sosiaalihuollon erityispalveluista 27.6.2017 (vammaislakien yhdistäminen). (pdf)

Tukiliiton lausunto maakunta-, sote- ja valinnanvapausuudistukseen liittyvistä hallituksen esityksistä (HE 15/2017, HE 47/2017 ja HE 52/2017) 29.5.2017 (pdf)

Tukiliiton lausunto luonnoksesta lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovuttamisen yhtenäisiksi perusteiksi (viite STM010:00/2015) 10.4.2017 (pdf)

Tukiliiton lausunto asiakkaan valinnanvapautta koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta 27.3.2017 (pdf)

sote-palvelujen tuottajalain taydentamisehdotuksesta 16.3.2017 (pdf)

Lausunnot ja kannanotot 2016

Kehitysvammaisten Tukiliiton lausunto hallituksen esitysluonnoksesta maakuntauudistukseksi ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseksi 8.11.2016 (pdf)

Kehitysvammaisten Tukiliiton lausunto esitysluonnoksesta laiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamiseksi 8.11.2016 (pdf)

Kehitysvammaisten Tukiliiton lausunto sosiaali- ja terveysvaliokunnan kuulemiseen torstaille 29.9.2016 (pdf)

Kehitysvammaisten Tukiliiton lausunto Lapsiasiavaltuutetun vuosikirjaan 2017 29.9.2016 (pdf)

Kehitysvammaisten Tukiliiton lausunto Opetushallitukselle kehitysvamma-alan ammattitutkinnon perusteiden luonnoksesta 7.9.2016 (pdf)

Kehitysvammaisten Tukiliiton kannanotto Perhehoitolain muuttamisesta 1.6.2016 (pdf)

Asiantuntijakuuleminen sosiaali- ja terveysvaliokunnassa omaishoidon tuesta 1.6.2016 (pdf)

Kehitysvammaisten Tukiliiton kannanotto YK:n vammaissopimus on otettava muutoksen työkaluksi 12.5.2016 (pdf)

Vammaisfoorumin kilpailutustyöryhmän kannanotto Espoon kaupungin vammaisten ihmisten ympärivuorokautisen asumisen tuen hankintaan 2.5.2016 (pdf)

Tukiliiton ja Espoon kehitysvammatuen kannanotto Espoon kaupungin vammaispalvelun hankinnasta 27.4.2016 (pdf)

Tukiliiton ja Kehitysvammaliiton yhteinen kannanotto: Normipurku vaarantaa kehitysvammaisten asumispalvelut 27.4.2016 (pdf)

Sosiaali- ja terveysministeriön valmistelemat asetusluonnokset liittyen rahayhteisöjen yhdistämistä koskevaan hankkeeseen 22.4.2016 (pdf)

Tukiliiton antamat vastaukset Otakantaa.fi-palvelussa sote-valinnanvapaudesta 21.4.2016 (pdf)

Hallituksen esitys (HE 96/2015 vp) eduskunnalle laiksi kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain muuttamisesta sekä sosiaali- ja terveysministeriön vastine 10.2.2016 (pdf)