Tukiliitto lausui vammaisten henkilöiden osallisuuden lisäämisestä palveluissa

19.02.2021

Tukiliitto antoi lausunnon sosiaali- ja terveysministeriön (STM) osallisuustyöryhmän vammaispalvelulainsäädännön uudistusta koskevista ehdotuksista (15.2.2021). Tukiliitto piti ehdotuksia tarpeellisina ja nosti esiin huolen kilpailutuksista.

STM:n osallisuustyöryhmä ehdotti muutoksia ja täydennyksiä uuden vammaispalvelulain 1 lukuun, jossa on tarkoitus säätää muun muassa lain tarkoituksesta, vammaisen henkilön osallistumisen ja osallisuuden tukemisesta sekä palvelutarpeen arvioinnista.

Osallisuustyöryhmän perustaminen kytkeytyy eduskunnan hylkäämään Ei myytävänä! -kansalaisaloitteeseen, jonka johdosta eduskunta kuitenkin hyväksyi useita lausumia. Yksi lausumista edellytti, että valtioneuvoston tuli nimittää asiantuntijatyöryhmä arvioimaan ja valmistelemaan lakimuutoksia, joiden avulla voitaisiin turvata vammaisten henkilöiden osallisuutta ja oikeussuojakeinoja heitä koskevassa päätöksenteossa. Tukiliiton lakimies Tanja Salisma oli yksi työryhmän jäsenistä.

Tukiliitto piti osallisuustyöryhmän ehdotuksia lähtökohtaisesti kannatettavina ja katsoi, että ehdotuksilla voidaan osaltaan parantaa vammaisten henkilöiden asemaa sosiaalihuollon ja erityisesti vammaispalveluiden asiakkaina.

Tukiliitto piti kehitysvammaisten ja vastaavaa tukea tarvitsevien ihmisten näkökulmasta erittäin kannatettavana muun muassa ehdotusta, jonka mukaan vammaisella henkilöllä olisi vammaispalvelulain mukaan oikeus käyttää hänelle soveltuvaa kommunikointikeinoa ja häntä olisi tarvittaessa tuettava tiedon saannissa sekä oman mielipiteen muodostamisessa ja ilmaisemisessa. Tällainen lisäys uuteen vammaispalvelulakiin toteuttaisi osaltaan YK:n vammaissopimuksen 12 artiklaan kuuluvaa vammaisen henkilön oikeutta tuettuun päätöksentekoon.

Tukiliitto nosti tässä yhteydessä esiin, että osallisuuden toteutumisen kannalta on tärkeää, että vammaispalvelulain jatkovalmistelussa lakiin sisällytetään tuetun päätöksenteon palvelu, johon vammaisella henkilöllä on tarpeidensa mukaan subjektiivinen oikeus.

Ehdotus voi osaltaan vahvistaa oikeutta palveluihin

Osallisuustyöryhmän tekemien ehdotusten tavoitteena on paitsi vahvistaa vammaisten henkilöiden osallisuutta palveluprosesseissa myös vahvistaa henkilöiden oikeutta yksilöllisiin tarpeisiin perustuviin palveluihin. Tukiliitto katsoi, että ehdotukset voivat osaltaan tukea myös jälkimmäisen tavoitteen toteutumista.

Tukiliitto piti tärkeänä ehdotusta siitä, että palveluita koskevat päätökset tulisi ensisijaisesti tehdä toistaiseksi voimassa oleviksi ja että määräaikaisen päätöksen tekeminen olisi mahdollista vain poikkeuksellisesti. Tukiliitto katsoi niin ikään erittäin tärkeäksi, että palveluita koskevan päätöksen olisi perustuttava asiakkaan palvelutarpeen arvioon ja asiakassuunnitelmaan kirjattuun yksilölliseen avun ja tuen tarpeeseen sekä palveluiden tuottamistapaan.

Tukiliitto kannatti ennakollisen oikeusturvan vahvistamisen näkökulmasta ehdotusta, jonka mukaan asiakkaan esittämästä avun ja tuen tarpeesta tai palvelun toteuttamistavasta olisi mahdollista vain perustellusta syystä, joka tulee kirjata päätökseen.

Ehdotus ei poista kilpailutusten aiheuttamia ongelmia

Tukiliitto korosti lausunnossaan, että vaikka osallisuustyöryhmän ehdotukset voivat osaltaan vahvistaa sekä vammaisten henkilöiden osallisuutta asiakasprosesseissa että oikeutta yksilöllisiin palveluihin, ehdotukset eivät voi yksinään ratkaista niitä ongelmia, jotka liittyvät vammaisten henkilöiden elämänmittaisten ja pitkäaikaisten palveluiden kilpailuttamiseen hankintalain mukaisesti.

Vammaisilla henkilöillä ei ole asianosaisasemaa eikä siten oikeussuojakeinoja käytettävissään hankinta-asioissa, minkä lisäksi kilpailutukset estävät sen, että palvelut olisivat tosiasiassa yksilön tarpeiden sekä tahdon ja mieltymysten mukaisia. Kilpailutukset aiheuttavat merkittäviä oikeusturvaongelmia, joita ei Tukiliiton näkemyksen mukaan voida ratkaista yksin vammaispalvelulain säännöksin.

Kilpailutusten ongelmat on kuitenkin tärkeää ottaa huomioon myös vammaispalvelulain säännösten ja perustelujen tasolla. Näiltä osin Tukiliitto ehdotti muun muassa vammaispalvelulain 5 §:n 2 momentin perusteluihin lisäystä, jossa todettaisiin, että hankintalain mukainen kilpailuttaminen ei pääsääntöisesti ole sopiva ja asiakkaiden edun mukainen järjestämistapa korostetusti yksilöllisiin tarpeisiin perustuville vammaispalveluille.

Lue lausunto kokonaisuudessaan täältä: https://www.tukiliitto.fi/tukiliitto-ja-yhdistykset/liittona-olemme-enemman/lausunnot-ja-kannanotot/