Tukiliitto lausui peruspankkipalveluista – Avustettuna asioiminen mahdollistettava

10.04.2024

Kehitysvammaisten Tukiliitto antoi lausunnon peruspankkipalveluita ja luottolaitoslainsäädäntöä koskevasta arviomuistiosta. Tukiliitto korosti, että vammaisilla ihmisillä on oikeus asioida toisen ihmisen tuella. Tämän oikeuden on toteuduttava käytännössä.

Kehitysvammaisten Tukiliitto antoi lausunnon valtiovarainministeriön arviomuistiosta, joka tarkastelee peruspankkipalveluita ja luottolaitoslainsäädäntöä. Arviomuistio käsittelee lainsäädännön ajantasaisuutta ja muutostarpeita sekä mahdollisia muita toimenpiteitä muun muassa peruspankkipalveluiden kehittämiseksi.

Tukiliitto nosti lausunnossaan esiin, että avustettuna toimimisen epääminen on monille vammaisille ihmisille yksi keskeisimmistä ongelmista peruspankkipalveluiden käyttämisessä. Avustettuna asioimista ei useinkaan sallita, joten tietyt peruspankkipalvelut, kuten vahvaan sähköiseen tunnistautumiseen käytettävät verkkopankkitunnukset, eivät ole tosiasiassa esimerkiksi monien kehitysvammaisten ihmisten saatavilla yhdenvertaisesti. Näin on siitä huolimatta, että luottolaitoslakiin jo useita vuosia sitten tehdyt muutokset edellyttävät mukauttamaan peruspankkipalveluita, jotta ne olisivat myös eri tavoin toimintarajoitteisten ihmisten saatavilla. Luottolaitoslain esityöt mainitsevat yhtenä mukauttamistapana henkilökohtaisen avustajan käytön sallimisen pankkiasioinnissa.

Myös yhdenvertaisuuslaki sekä YK:n vammaisyleissopimus edellyttävät pankkipalveluiden mukauttamista siten, että tarvittaessa sallitaan esimerkiksi henkilökohtaisen avustajan käyttö. Tästä huolimatta oikeus asioida tuettuna ei käytännössä toteudu. Tukiliitto totesi, että tämän vuoksi olisi tarpeen nostaa luottolaitoslain esitöissä todettu palveluiden mukauttamisvelvollisuus säännöstasolle ja sisällyttää säännökseen myös viittaus yhdenvertaisuuslain 15 §:ään, joka edellyttää tekemään asianmukaiset ja kulloisessakin tilanteessa tarvittavat kohtuulliset mukautukset, jotta vammainen henkilö voi yhdenvertaisesti muiden kanssa muun muassa saada yleisesti tarjolla olevia palveluita.

Lisäksi lausunnossa todetaan muun muassa, että perusmaksutilejä koskevaa tiedotusvelvollisuutta tulisi säännöstasolla laajentaa koskemaan myös mainittua palveluiden mukauttamisvelvollisuutta ja että luottolaitoslain 15 luvun 6 §:n (velvollisuus tarjota peruspankkipalveluita yhdenvertaisesti ja syrjimättömästi) noudattamisen rikkominen tai laiminlyönti tulisi säätää kuuluvaksi luottolaitoslain 20 luvun 1 §:ssä tarkoitetun hallinnollisen seuraamusmaksun piiriin.

Voit lukea lausunnon kokonaisuudessaan täältä: https://www.tukiliitto.fi/wp-content/uploads/2024/04/Lausunto-peruspankkipalveluja-ja-luottolaitoslainsaadantoa-koskevasta-arviomuistiosta_Tukiliitto-2.pdf.