Asiakasmaksulain osittaisuudistus voimaan 1.7.2021 – Vammaispalvelujen maksuihin ei muutoksia

06.05.2021

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulakiin tehdyt muutokset laajentavat terveyspalvelujen maksuttomuutta, kohtuullistavat maksuja ja laajentavat maksukattoa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulaki on ollut osittaisuudistuksen kohteena, ja tuoreimmat lakiin tehdyt muutokset astuvat voimaan 1.7.2021. Asiakasmaksulakiin tehdyillä muutoksilla laajennetaan terveyspalvelujen maksuttomuutta, kohtuullistetaan maksuja ja laajennetaan maksukattoa. Maksukaton osalta muutokset tulevat voimaan 1.1.2022, sillä maksukaton kertyminen on sidottu kalenterivuoteen.

Maksuttomia sosiaalipalveluja koskevaan asiakasmaksulain 4 §:ään ei ole tehty muutoksia osittaisuudistuksessa. Näin ollen esimerkiksi vammaispalvelujen maksuihin ei ole tullut muutoksia.

Asumispalvelujen maksuihin tulleet muutokset koskevat sosiaalihuoltolain mukaista pitkäaikaista asumispalvelua, josta ei ole aikaisemmin ollut säännöksiä laissa. Myöskään asumispalvelujen maksujen muutokset eivät siten koske vammaispalveluita.

Poliklinikkakäynnit maksuttomiksi alle 18-vuotiaille

Kokonaan uutena asiana asiakasmaksulakiin on lisätty, ettei alle 18-vuotiaalta saa periä maksua poliklinikan antamasta tutkimuksesta ja hoidosta. Päiväkirurgiasta voi periä maksun, ellei sitä tehdä poliklinikalla. Maksuttomuus koskee myös esimerkiksi etäyhteyksin järjestettyä poliklinikkapalvelua.

Kouluterveydenhuollon palvelujen maksuttomuus laajenee puolestaan myös 18 vuotta täyttäneisiin. Myös perusterveydenhuollon lääkärintodistusten ja -lausuntojen maksuttomuutta koskevaa sääntelyä on selkeytetty muun muassa siten, että maksua ei jatkossa saa periä sellaisesta lääkärintodistuksesta tai -lausunnosta, joka tarvitaan asiakkaan hoidon tai kuntoutuksen saamiseksi.

Maksukatto laajenee

Maksukattoon lasketaan jatkossa mukaan aiempaa enemmän palveluja, kuten suun terveydenhuollon käynti- ja toimenpidemaksut sekä tilapäisen kotisairaanhoidon maksut. Maksukattoa kerryttävät jatkossa myös yksittäisistä terapioista (ml. neuropsykologinen kuntoutus) perittävät maksut. Aiemmin maksukattoa ovat kerryttäneet yksilökohtaisen fysioterapian maksut sekä sarjahoitona järjestetyn hoidon maksut.

Maksujen periminen ja muutoksenhaku

Maksun perimistä koskevalla asiakaslain 2 a §:llä selkiytetään sitä, että maksun periminen kuuluu nimenomaan kunnalle eikä kunta voi siirtää palveluntarjoajalle oikeutta maksun perimiseen. Asiakasmaksulain 15 §:ssä säädetään jatkossa nimenomaisesti, että asiakasmaksua koskevaan päätökseen ja laskuun saa vaatia oikaisua. Oikaisuvaatimusohje on lisättävä laskuun, joka ei koske maksukyvyn mukaan määräytyviä maksuja.

Asiakasmaksulain 11 §:ään on kirjattu nimenomaisesti asiakasmaksun alentamisen ja perimättä jättämisen ensisijaisuus suhteessa toimeentulotukeen.

Voit lukea asiakasmaksulain osittaisuudistuksesta tarkemmin sosiaali- ja terveysministeriön Kuntainfosta (31.3.2021).