Tukiliitto painottaa kehitysvammaisten ihmisten yhdenvertaista oikeutta saada lääkinnällistä kuntoutusta tarpeen mukaisesti

15.08.2022

Lääkinnällisen kuntoutuksen opasta käsittelevässä lausunnossaan Tukiliitto painottaa kehitysvammaisten ihmisten yhdenvertaista oikeutta saada lääkinnällistä kuntoutusta tarpeen mukaisesti. Tulevan oppaan tavoitteena on yhtenäistää lääkinnällisen kuntoutuksen järjestämisen perusteita ja toimia sekä ammattilaisten että lääkinnällistä kuntoutusta tarvitsevien ihmisten tietolähteenä.

Tukiliitto on antanut lausunnon tulevasta oppaasta ”Valtakunnalliset lääkinnälliseen kuntoutukseen ohjautumisen perusteet. Opas terveyden- ja sosiaalihuollon ammattilaisille ja kuntoutuksen parissa työskenteleville”. Tulevan oppaan tavoitteena on yhtenäistää lääkinnällisen kuntoutuksen järjestämisen perusteita ja toimia ammattilaisten työn ohjeistuksena.

Lausunnossaan Tukiliitto painottaa kehitysvammaisten ihmisten yhdenvertaista oikeutta saada lääkinnällistä kuntoutusta tarpeen mukaisesti. Oppaassa monien vammojen kohdalla korostetaan sitä, että vaikka vammaa ei voi kuntoutuksella poistaa, niin silti toimintakykyä voi ylläpitää, ja vamman tuomia rajoitteita on mahdollista kuntoutuksen avulla vähentää sekä löytää keinoja mahdollisimman itsenäiseen toimintaan omassa arkiympäristössä. Tämä on lähtökohta myös kehitysvammaisen henkilön kuntoutumisessa.

”Kuntoutuksen tulee perustua yksilölliseen tarpeeseen, eikä sitä voi rajata iän tai diagnoosin perusteella. Eri asiakasryhmien tarpeet tulee huomioida ja eri ryhmien yhdenvertaisuutta on edistettävä tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti,” vammaispalveluiden asiantuntija Anne Saarinen Tukiliitosta sanoo.

Opas kaipaa myös syvempää kuvausta lääkinnällistä kuntoutusta ohjaavan lainsäädännön kuten YK:n vammaissopimuksen, lapsen oikeuksien sopimuksen ja terveydenhuoltolain soveltamisesta kuntoutuksen arjessa. Nämä kaikki esimerkiksi vahvistavat kehitysvammaisen henkilön oikeutta kuntoutukseen silloin, kun sillä on erityisesti toimintakykyä ylläpitävä merkitys.

Suomessa arvioidaan olevan noin 50 000 henkilöä, joilla on kehitysvamma. Heistä useimmat tarvitsevat lääkinnällistä kuntoutusta ja monilla kuntoutuksen tarve kestää lähes koko elämän.

Tukiliitto kiinnitti huomiota myös harvinaissairauksien huomiointiin oppaassa. Harvinaisten sairauksien tilanteet ovat usein kompleksisia ja erityisen monialaisia, ja vakiintuneet hoito- ja kuntoutuspolut saattavat puuttua. Järjestöjen jäsenistöllä on runsaasti kertynyttä tietoa esimerkiksi harvinaisen sairauden kanssa elämisestä, ja tämä tieto on tärkeää saada entistä enemmän kuntoutuksen järjestäjien ja kuntoutujien käyttöön.

”Jotta kuntoutuja olisi osallinen oman kuntoutumisen suunnittelussa, on hänen omalle arviolleen annettava oikeasti merkitystä”, Anne Saarinen sanoo. ”Myös lasten kohdalla on huomioitava, että lapsi tulee kuulluksi hänelle sopivalla tavalla ja että vanhemmat huomioidaan lapsen tärkeimpinä edustajina ammattilaisten rinnalla.”

Opas julkaistaan joulukuussa

Sosiaali- ja terveysministeriö käynnisti vuoden 2021 alussa osana kuntoutuksen uudistamista hankkeen lääkinnälliseen kuntoutukseen ohjautumisen kehittämiseksi. Hankkeen tuloksena on syntymässä opas eri ammattilaisten yhteistyössä.

Opasta on esitelty vuoden aikana kuntoutuksen uudistuksen webinaareissa sekä erilaisissa kuntoutuksen tilaisuuksissa. Lausuntokierroksen jälkeen opas viimeistellään palautteen pohjalta. Suunniteltu julkaisupäivä on 13.12.2022.

Tukiliiton lausunnot löydät sivulta
Lausunnot ja kannanotot

 

Tukiliitto: Kehitysvammaisille ihmisille kuuluu yhdenvertainen oikeus saada lääkinnällistä kuntoutusta tarpeen mukaisesti. #LääkinnällinenKuntoutus #TukiliittoVaikuttaa