Perustuslakivaliokunta antoi kriittisen lausunnon esityksestä uudeksi vammaispalvelulaiksi – Läpimeno näyttää käytännössä mahdottomalta

12.01.2023

Eduskunnan perustuslakivaliokunta kiinnitti lausunnossaan kriittistä huomiota ikääntymisrajaukseen, hengityshalvauspotilaiden asemaan, lasten näkemysten kuulemiseen sekä sääntelyn täsmällisyyteen ja tarkkarajaisuuteen.

Eduskunnan perustuslakivaliokunta (PeV) antoi tänään torstaina 12.1.2023 lausuntonsa (PeVL 79/2022 vp) hallituksen esityksestä uudeksi vammaispalvelulaiksi. Valiokunta edellytti esitykseen monia muutoksia, jotka koskevat esityksen perusratkaisuja ja saattavat valiokunnan mukaan vaatia mittavaakin säädösvalmistelua.

PeV edellytti lausunnossaan uuteen vammaispalvelulakiin ehdotetun niin sanotun ikääntymisrajauksen poistamista esitetyn lain soveltamisalasäännöksestä. Valiokunta katsoi, että rajaus asettaisi iäkkäänä vammautuneet ihmiset muita vammaisia henkilöitä epäedullisempaan asemaan ilman perusoikeusjärjestelmän kannalta hyväksyttävää perustetta.

PeV ei lakiesitykseen sisältyvästä siirtymäajasta huolimatta pitänyt mahdollisena ehdotuksen mukaista hengityslaitetta käyttävien henkilöiden ylläpitokorvauksen poistamista. Lisäksi PeV katsoi, että lapsen asumisen tukea koskeva esitetty sääntely on puutteellista lapsen kuulemisen sekä lapsen näkemysten huomioimisen osalta.

Valiokunta totesi myös, että esitetty sääntely ei ole riittävän täsmällistä ja tarkkarajaista, ja kiinnitti huomiota siihen, että ehdotetut muutosedellytykset vaatinevat mittavaa valmistelua. Mahdollisesti toteutettavat muutokset tulisi viedä uudelleen PeV:n käsittelyyn, mikä tarkoittaa käytännössä sitä, ettei lakia ole mahdollista saada valmiiksi tällä hallituskaudella.

Tukiliitto edellyttää vammaislainsäädännön uudistustyön jatkamista 

Tukiliitto katsoo, että vammaislainsäädännön uudistustyötä tulee välttämättä jatkaa, jotta eri tavoin vammaisten ihmisten oikeudet voitaisiin turvata nykyistä paremmin ja YK:n vammaissopimuksen edellyttämällä tavalla. Seuraavan hallituksen on varmistettava, että uudistusprosessi viedään vihdoin myös päätökseen.

Jatkovalmistelussa tulee perustuslakivaliokunnan lausunnossa esitettyjen muutosten lisäksi puuttua vammaispalveluiden käyttäjiä uhkaavaan maksurasitukseen kasvuun, varmistaa joustava ja toimiva työ- ja päivätoiminnan sekä työelämäosallisuutta edistävän toiminnan kokonaisuus, turvata yhdenvertainen vapaa-ajan apu kaikille sitä tarvitseville ja vahvistaa vammaisen ihmisen oikeutta valita itselleen sopiva asumisen tuen ratkaisu.

YK:n vammaissopimuksen noudattamiseen tulee jo nykyistä vammaislainsäädäntöä sovellettaessa kiinnittää erityistä huomiota ja esimerkiksi turvata YK:n vammaiskomitean edellyttämin tavoin yhdenvertainen oikeus itsenäiseen elämiseen esimerkiksi henkilökohtaisen avun avulla sekä riittävä tuki omaan päätöksentekoon kaikille niitä tarvitseville vammaisille ihmisille.

Lisäksi tuloverotuksen invalidivähennyksen poistamisesta johtuva verotulojen lisäys (22 miljoonaa euroa) tulee ohjata käytettäväksi vammaispalveluihin, vaikka vammaispalvelulainsäädännön uudistaminen, johon nämä resurssit tarkoitus käyttää, ei tällä hallituskaudella toteudukaan.