Yhdistysposti Akkuna, tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2016/679 ja tietosuojalain 5.12.2018/1050 mukainen tietosuojaseloste ja seloste käsittelytoimista.

1. Rekisterin nimi
Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n sähköinen Akkuna-yhdistysposti

2. Rekisterinpitäjä
Kehitysvammaisten Tukiliitto ry
Pinninkatu 51, 33100 Tampere
puhelin 0400 968 200 (keskus)

3. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevassa asiassa
Yhteystiedot alla.

4. Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus
Kehitysvammaisten Tukiliiton sähköisen Akkuna-yhdistyspostin lähettämiseen tarvittavien henkilötietojen kerääminen ja käsittely. Yhdistysposti Akkuna on pääsääntöisesti kerran kuukaudessa ilmestyvä kooste ajankohtaisista yhdistystoiminnan ja kehitysvamma-alan uutisista ja tiedotteista. Henkilötietoja käytetään ainoastaan Akkuna-yhdistyspostin lähettämistä varten.

5. Rekisterin pitämisen peruste
Henkilötietojen vapaaehtoinen luovuttaminen.

6. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:
Sukunimi, etunimi ja sähköpostiosoite.

7. Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot saadaan suoraan ilmoittajalta sähköisellä postituslistalle liittymistoiminnolla (uutiskirje.tukiliitto.fi), josta tiedot siirtyvät automaattisesti Postiviidakko-sähköpostiviestintäohjelmistoon. Puhelimella, paperisilla lomakkeilla tai sähköpostitse vastaanotetut ilmoitukset postituslistalle liittymisestä lisätään suoraan Postiviidakon postituslistalle.

Akkuna-yhdistysposti lähetetään myös jäsenyhdistysten nimeämille ja Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsenpalveluun ilmoittamille toimihenkilöille. Toimihenkilöiden sähköpostiosoitteet siirretään Postiviidakko-ohjelmistoon Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsen- ja lehtirerkisteristä.

8. Tietojen säilyttämisaika
Tietoja säilytetään niin kauan, kun rekisteröity haluaa pysyä Akkuna-yhdistyspostin tilaajana tai kun Tukiliitto lopettaa Akkuna-yhdistyspostin lähettämisen. Tilauksen peruuttaminen on mahdollista koska tahansa samalla sähköisellä toiminnolla kuin liittyminenkin (uutiskirje.tukiliitto.fi. Tällöin rekisteröidyn tiedot poistuvat välittömästi Postiviidakon tilaajalistalta. Yhdistysten toimihenkilöt, jotka saavat Akkuna-yhdistyspostin jäsenrekisterin kautta, voivat ilmoittaa tilauksen peruutuksesta yhteyshenkilö Nanna Niemiselle.

9. Henkilötietojen käsittelijät
Rekisterin käyttöoikeus on vain Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n palveluksessa olevilla määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Rekisteriä ylläpitävillä henkilöillä on salassapitovelvollisuus.

10. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja siirrot
Tietoja ei siirretä muihin järjestelmiin.

11. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta EU:n ulkopuolelle.

12. Käyttäjien profilointi
Käyttäjiä ei profiloida.

13. Rekisteröidyn oikeudet
Tarkastusoikeus: Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteritiedot ja saada niistä pyydettäessä kopiot. Rekisteröidyllä on oikeus saada selvitys rekisterin tietosisällöstä ja tietosisällön käytöstä hänelle ymmärrettävässä muodossa. Rekisteröidyn henkilöllisyys varmistetaan tarkistusten ja muutosten yhteydessä. Pyyntö tulee osoittaa Akkuna-yhdistyspostin yhteyshenkilölle.

Korjausoikeus: Rekisteröidyllä on oikeus vaatia itseään koskevan virheellisen tiedon korjaamista. Pyyntö tulee osoittaa Akkuna-yhdistyspostin yhteyshenkilölle.

Oikeus tulla unohdetuksi: Rekisteröidyllä on oikeus saada tietonsa poistetuksi ilman aiheetonta viivästystä rekisteristä. Pyyntö tulee osoittaa Akkuna-yhdistyspostin yhteyshenkilölle.

Valitusoikeus: Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus käsittelystä valvontaviranomaiselle.

14. Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötietojen käsittelijöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat.

Ohjelmiston tietokannat sijaitsevat palveluntarjoajan varmistetussa ja valvotussa laiteympäristössä. Paperisia liittymislomakkeita ja -listoja säilytetään lukituissa tiloissa ja ne tuhotaan viipymättä sen jälkeen, kun tiedot on siirretty Postiviidakko-ohjelmistoon.

15. Tietosuojaselosteen muuttaminen
Tätä tietosuojaselostetta päivitetään tarvittaessa esimerkiksi lainsäädännön, yhteystietojen, yhteyshenkilöiden tai toimintojen muuttuessa.

Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 30.11.2022.