Kunniamerkkirekisteri

Tietosuojaseloste, Kehitysvammaisten Tukiliiton kunniamerkkirekisteri.

Tietosuojaseloste

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2016/679 sekä henkilötietolain 523/1999 10 §:n mukainen tietosuojaseloste ja seloste käsittelytoimista.

Rekisterin nimi

Kunniamerkkirekisteri

 

Rekisterinpitäjä

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

 

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevassa asiassa

Kansalaistoiminnan päällikkö Lea Vaitti

Kehitysvammaisten Tukiliitto, Pinninkatu 51, 33100 Tampere

 

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Tukiliitto myöntää pronssisia, hopeisia ja kultaisia kunniamerkkejä, Kultatulppaani-tunnusmerkkejä ja viirejä tunnustukseksi pitkäaikaisesta ja ansiokkaasta toiminnasta kehitysvammatyössä ja / tai tukijärjestötoiminnassa. Kunniamerkkejä myönnetään henkilöille, viiri voidaan myöntää myös yhteisölle. Kunniamerkkejä tai viiriä näille henkilöille voivat hakea yhdistykset niihin tarkoitetuilla lomakkeilla. Halulomakkeeseen tulee kirjata perustelut ansiomerkin myöntämiselle.

Rekisteriin tallennetaan kunniamerkin saaja, myönnetty kunniamerkki tai huomionosoitus ja myöntöpäivä sekä ansiomerkkiä hakenut yhdistys.

Kunniamerkkejä ja huomionosoitusten myöntämisessä noudatetaan tarkoitusta varten laadittuja sääntöjä. Kunniamerkkien saajien rekisteristä tarkistetaan, että merkkejä myönnetään sääntöjen mukaan. Esimerkiksi samaa kunniamerkkiä ei voi toistamiseen myöntää samalle henkilölle, kunniamerkkejä voidaan myöntää tietyn ajanjakson jälkeen toistamiseen.

 

Rekisterin pitämisen peruste

Vapaaehtoinen luovuttaminen.

 

Rekisterin tietosisältö (käsiteltävät henkilö- ja yhteystiedot)

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja: kunniamerkin tai huomionosoituksen saajan nimi, kunniamerkkiä hakenut yhdistys, myönnetty kunniamerkki sekä kunniamerkin luovuttamispäivämäärä.

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan yhdistykseltä, joka hakee yksittäiselle henkilölle tai tietylle taholle kunniamerkkiä tai huomionosoitusta. Kunniamerkkejä anotaan tarkoitusta varten laaditulla lomakkeella.

 

Tietojen säilyttämisaika

Tietoja säilytetään niin kauan kuin kunniamerkkejä myönnetään nykyisen käytännön mukaisesti.

 

Henkilötietojen käsittelijät

Jäsenpalvelun työntekijät sekä esimies.

 

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja siirrot

Tietoja luovutetaan ainoastaan kunniamerkkejä hakevan yhdistyksen toimijoille koskien oman yhdistyksensä aiemmin myöntämiä kunniamerkkejä. Kunniamerkkien ja huomionosoitusten saajat julkaistaan Kehitysvammaisten Tukiliiton vuosiraportissa.

 

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n ulkopuolelle.

 

Käyttäjien profilointi

Käyttäjiä ei profiloida.

 

Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastusoikeus: Kunniamerkin saajalla tai kunniamerkkejä hakevalla yhdistyksen toimihenkilöllä on oikeus tarkistaa yhdistyksensä kunniamerkin saajia koskevat rekisteritiedot ja saada pyydettäessä tiedot kirjallisina. Rekisteröidyllä on oikeus saada selvitys rekisterin tietosisällöstä ja tietosisällön käytöstä hänelle ymmärrettävässä muodossa. Rekisteröidyn henkilöllisyys varmistetaan tarkistusten ja muutosten yhteydessä. Pyyntö tulee esittää rekisterin yhteyshenkilölle.
Korjausoikeus: Rekisteröidyllä on oikeus vaatia itseään koskevan virheellisen tiedon korjaamista. Pyyntö tulee osoittaa yhteyshenkilölle.
Oikeus tulla unohdetuksi: Jos henkilö tai yhteisö on ottanut vastaan huomionosoituksen, tieto on julkinen ja säilyy rekisterissä niin kauan kuin kunniamerkkejä ja huomionosoituksia koskeva käytäntö jatkuu. Rekisteritiedot ovat osa Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n historiaa ja tietoja saatetaan julkaista myöhemmin esimerkiksi järjestön historiaa kuvaavissa julkaisuissa tai kunniamerkin saaneita henkilöitä koskevissa julkaisuissa.
Valitusoikeus: Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus käsittelystä valvontaviranomaiselle.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri sijaitsee palveluntarjoajan varmistetussa ja valvotussa verkkoympäristössä. Kunniamerkkien hakemuksia säilytetään lukituissa tiloissa.

 

Tietosuojaselosteen muuttaminen

Tätä tietosuojaselostetta päivitetään tarvittaessa esimerkiksi lainsäädännön, yhteystietojen, yhteyshenkilöiden tai toimintojen muuttuessa.

 

Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 7.9.2018. Asiasanat: kunniamerkki, kunniamerkit, kultatulppaani