Ansiomerkkirekisteri

Tietosuojaseloste, Kehitysvammaisten Tukiliiton ansiomerkkirekisteri.

Tietosuojaseloste

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2016/679 ja tietosuojalain 5.12.2018/1050 mukainen tietosuojaseloste ja seloste käsittelytoimista.

 

Rekisterin nimi

Ansiomerkkirekisteri

 

Rekisterinpitäjä

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

 

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevassa asiassa

Kansalaistoiminnan johtaja Lea Vaitti

Kehitysvammaisten Tukiliitto, Pinninkatu 51, 33100 Tampere

 

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Tukiliitto myöntää pronssisia, hopeisia ja kultaisia ansiomerkkejä, Kultatulppaani-tunnuksia ja viirejä tunnustukseksi pitkäaikaisesta vapaaehtoistoiminnasta paikallisesti, alueellisesti tai valtakunnallisesti sekä muista merkittävistä ansioista. Ansiomerkkejä myönnetään henkilöille, Kultatulppaani-tunnus voidaan myöntää henkilölle tai yhteisölle ja viiri myönnetään yhteisölle. Yhdistykset voivat hakea ansiomerkkejä, Kultatulppaani-tunnuksia tai viirejä siihen tarkoitetulla Webropol-lomakkeella. Hakulomakkeeseen tulee kirjata perustelut huomionosoituksen myöntämiselle.

Rekisteriin tallennetaan merkin saaja, myönnetty merkki ja myöntöpäivä sekä merkkiä hakenut yhdistys. Ansiomerkkien, Kultatulppaani-tunnuksen ja viirin myöntämisessä noudatetaan huomionosoituksia varten laadittuja sääntöjä. Ansiomerkkirekisteristä tarkistetaan, että merkkejä myönnetään sääntöjen mukaan.

 

Rekisterin pitämisen peruste

Vapaaehtoinen luovuttaminen.

 

Rekisterin tietosisältö (käsiteltävät henkilö- ja yhteystiedot)

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja: ansiomerkin tai huomionosoituksen saajan nimi, ansiomerkkiä hakenut yhdistys, myönnetty ansiomerkki sekä ansiomerkin luovuttamispäivämäärä.

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan yhdistykseltä, joka hakee yksittäiselle henkilölle tai tietylle taholle ansiomerkkiä tai huomionosoitusta. Ansiomerkkejä anotaan tarkoitusta varten laaditulla lomakkeella.

 

Tietojen säilyttämisaika

Tietoja säilytetään niin kauan kuin ansiomerkkejä myönnetään nykyisen käytännön mukaisesti.

 

Henkilötietojen käsittelijät

Jäsenpalvelun työntekijät sekä esihenkilö.

 

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja siirrot

Tietoja luovutetaan ainoastaan ansiomerkkejä hakevan yhdistyksen toimijoille koskien oman yhdistyksensä aiemmin myöntämiä ansiomerkkejä. Ansiomerkkien ja huomionosoitusten saajat julkaistaan Kehitysvammaisten Tukiliiton vuosiraportissa.

 

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n ulkopuolelle.

 

Käyttäjien profilointi

Käyttäjiä ei profiloida.

 

Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastusoikeus: Ansiomerkin saajalla tai ansiomerkkejä hakevalla yhdistyksen toimihenkilöllä on oikeus tarkistaa yhdistyksensä ansiomerkin saajia koskevat rekisteritiedot ja saada pyydettäessä tiedot kirjallisina. Rekisteröidyllä on oikeus saada selvitys rekisterin tietosisällöstä ja tietosisällön käytöstä hänelle ymmärrettävässä muodossa. Rekisteröidyn henkilöllisyys varmistetaan tarkistusten ja muutosten yhteydessä. Pyyntö tulee esittää rekisterin yhteyshenkilölle.
Korjausoikeus: Rekisteröidyllä on oikeus vaatia itseään koskevan virheellisen tiedon korjaamista. Pyyntö tulee osoittaa yhteyshenkilölle.
Oikeus tulla unohdetuksi: Jos henkilö tai yhteisö on ottanut vastaan huomionosoituksen, tieto on julkinen ja säilyy rekisterissä niin kauan kuin ansiomerkkejä ja huomionosoituksia koskeva käytäntö jatkuu. Rekisteritiedot ovat osa Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n historiaa ja tietoja saatetaan julkaista myöhemmin esimerkiksi järjestön historiaa kuvaavissa julkaisuissa tai ansiomerkin saaneita henkilöitä koskevissa julkaisuissa.
Valitusoikeus: Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus käsittelystä valvontaviranomaiselle.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri ja ansiomerkkihakemukset sijaitsevat palveluntarjoajan varmistetussa ja valvotussa verkkoympäristössä. Rekisteriä ja hakemuksia käsittelevät vain määrätyt henkilöt, joilla jokaisella on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat.

 

Tietosuojaselosteen muuttaminen

Tätä tietosuojaselostetta päivitetään tarvittaessa esimerkiksi lainsäädännön, yhteystietojen, yhteyshenkilöiden tai toimintojen muuttuessa.

 

Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 30.11.2022. Asiasanat: ansiomerkki, ansiomerkit, kultatulppaani, viiri