Ilmoittautumiset tapahtumiin

Tietosuojaseloste
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2016/679 ja tietosuojalain 5.12.2018/1050 mukainen tietosuojaseloste ja seloste käsittelytoimista.

1. Rekisterin nimi
Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n tapahtumiin ilmoittautuminen

2. Rekisterinpitäjä
Kehitysvammaisten Tukiliitto ry
Pinninkatu 51, 33100 Tampere
puhelin 0400 968 200 (keskus)

3. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevassa asiassa

Tuomas Lehtonen

ICT-Suunnittelija, Tietosuojavastaava

Kehitysvammaisten Palvelusäätiö

Pinninkatu 51, 33100 Tampere

puh. 0406493030

tuomas.lehtonen@kvps.fi

4. Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus
Kehitysvammaisten Tukiliiton päävastuullisesti järjestämien tapahtumien kuten kurssien, seminaarien ja koulutusten järjestämisessä tarvittavien henkilötietojen kerääminen ja käsittely. Tietoja käytetään ainoastaan sen tapahtuman, johon henkilö on ilmoittautunut, toteuttamista ja tiedottamista varten.

5. Rekisterin pitämisen peruste
Henkilötietojen vapaaehtoinen luovuttaminen.

6. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:
sukunimi, etunimi, lähiosoite, postinumero, postitoimipaikka, puhelinnumero, sähköpostiosoite, ruokavalio, erityistä huomioitavaa ja toiveet tapahtumalle, valokuvauslupa sekä digitaalisessa muodossa olevia valokuvia ihmisistä jotka ovat antaneet suostumuksensa valokuvaukseen. Tämän lisäksi rekisteri voi sisältää yhteyshenkilön nimen, osoitteen, puhelinnumeron ja sähköpostiosoitteen.

7. Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot saadaan suoraan ilmoittajalta sähköisellä Webrobol-lomakkeella. Puhelimella sähköpostitse ja paperisilla lomakkeilla vastaanotetut ilmoitukset kirjataan myös Webropol-ohjelmistoon.

8. Tietojen säilyttämisaika
Tietoja säilytetään niin kauan, kunnes tapahtumaan liittyvät etukäteen ilmoitetut toimet on saatu hoidettua loppuun. Tällaisia toimia ovat esimerkiksi laskutus, tapahtumaan liittyvä kysely, seuranta, kontrolli, jatkojakso, palautteen kerääminen ja lisätietojen toimittaminen. Tapahtumaan liittyvien tehtävien suorittamisen jälkeen kaikki tapahtumaan liittyvät sähköiset ja paperiset henkilötietoja sisältävät dokumentit tuhotaan lukuun ottamatta valokuvia ja näihin liittyviä valokuvauslupia.

9. Henkilötietojen käsittelijät
Rekisterin käyttöoikeus on vain Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n palveluksessa olevilla määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Rekisteriä ylläpitävillä henkilöillä on salassapitovelvollisuus.

10. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja siirrot
Tietoja ei siirretä muihin järjestelmiin. Tietoja voidaan luovuttaa esimerkiksi majoitus- ja ruokailupalveluiden järjestäjille kuten hotelleille ja pitopalveluille tapahtumien järjestämisen mahdollistamiseksi. Mikäli tapahtumiin sisältyy osallistujilta laskutettavia palveluita, voidaan tietoja luovuttaa Kehitysvammaisten Palvelusäätiön tukipalveluiden laskutettaviksi.

11. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta EU:n ulkopuolelle.

12. Käyttäjien profilointi
Käyttäjiä ei profiloida.

13. Rekisteröidyn oikeudet
Tarkastusoikeus: Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteritiedot ja saada niistä pyydettäessä kopiot. Rekisteröidyllä on oikeus saada selvitys rekisterin tietosisällöstä ja tietosisällön käytöstä hänelle ymmärrettävässä muodossa. Rekisteröidyn henkilöllisyys varmistetaan tarkistusten ja muutosten yhteydessä. Pyyntö tulee osoittaa tapahtuman yhteyshenkilölle.
Korjausoikeus: Rekisteröidyllä on oikeus vaatia itseään koskevan virheellisen tiedon korjaamista. Pyyntö tulee osoittaa tapahtuman yhteyshenkilölle.
Oikeus tulla unohdetuksi: Rekisteröidyllä on oikeus saada tietonsa poistetuksi ilman aiheetonta viivästystä rekisteristä. Pyyntö tulee osoittaa tapahtuman yhteyshenkilölle.
Valitusoikeus: Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus käsittelystä valvontaviranomaiselle.

14. Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötietojen käsittelijöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat. Jokaisella tapahtumalla on omat määrätyt käsittelijänsä.
Ohjelmiston tietokannat sijaitsevat palveluntarjoajan varmistetussa ja valvotussa laiteympäristössä. Tapahtumakäyttöön otettuja paperisia tulosteita säilytetään lukituissa tiloissa samoin kuin tapahtumiin liittyviä valokuvia.

15. Tietosuojaselosteen muuttaminen
Tätä tietosuojaselostetta päivitetään tarvittaessa esimerkiksi lainsäädännön, yhteystietojen, yhteyshenkilöiden tai toimintojen muuttuessa.

Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 5.12.2023.