Lakineuvonnan tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2016/679 ja tietosuojalain 5.12.2018/1050 mukainen tietosuojaseloste ja seloste käsittelytoimista.

1. Rekisterin nimi
Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n lakineuvonta

2. Rekisterinpitäjä
Kehitysvammaisten Tukiliitto ry
Pinninkatu 51, 33100 Tampere
puhelin 0400 968 200 (keskus)

3. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevassa asiassa
Tanja Salisma, lakimies
tanja.salisma@tukiliitto.fi
Kehitysvammaisten Tukiliitto ry
Pinninkatu 51, 33100 Tampere

4. Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus
Kehitysvammaisten Tukiliiton lakineuvonnan antamista varten tarvittavien tietojen kerääminen ja käsittely. Tietoja käytetään vain kehitysvammaisten henkilöiden ja heidän perheidensä ja muiden läheistensä oikeuksia ja palveluita koskevan lakineuvonnan antamista varten. Käytämme lakineuvonnasta saatavaa informaatiota myös Kehitysvammaisten Tukiliiton vaikuttamistoiminnan perusteeksi, tueksi ja kehittämiseksi. Vaikuttamistoiminnassa käytetyt tiedot ovat anonymisoituja.

5. Rekisterin pitämisen peruste
Henkilötietojen vapaaehtoinen luovuttaminen. Arkaluonteisia tietoja käsittelemme vain tietojen luovuttajan suostumuksella.

6. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:
Tiedot, joita henkilöt lakineuvontaa saadakseen toimittavat Kehitysvammaisten Tukiliittoon. Näitä tietoja ovat esimerkiksi henkilön sekä sen toisen henkilön, jonka asioita hoitaessaan henkilö on yhteydessä Kehitysvammaisten Tukiliittoon, etunimi, sukunimi, sosiaaliturvatunnus, lähiosoite, postinumero, puhelinnumero, sähköpostiosoite, terveystiedot, tiedot sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista sekä muut henkilön toimittamat tiedot kuten tapahtumakuvaus sekä asiaan liittyvät asiakirjat.

7. Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot saadaan Kehitysvammaisten Tukiliiton lakineuvontaan, Kehitysvammaisten Tukiliiton oikeuksienvalvonnan työntekijöihin tai muuten Kehitysvammaisten Tukiliittoon lakineuvontaa saadakseen sähköpostilla, puhelimitse, kirjeitse tai muulla tavoin yhteyttä ottavilta henkilöiltä.

8. Tietojen säilyttämisaika
Tietoja säilytetään korkeintaan 10 vuoden ajan asian käsittelyn päättymisestä, pois lukien Kehitysvammaisten Tukiliitolle lakineuvonta- ja/tai vaikuttamistyössä hyödynnettäväksi annetut tuomioistuinten ja laillisuusvalvojien ja vastaavien viranomaistahojen ratkaisut sekä Kehitysvammaisten Tukiliitossa laadittujen asiakirjojen kopiot. Tiedot poistetaan ja niitä sisältävät asiakirjat tuhotaan kuitenkin ilman aiheetonta viivästystä, kun ne toimittanut henkilö tai se henkilö, jota tiedot koskevat, tai hänen laillinen edustajansa sitä Kehitysvammaisten Tukiliiton oikeuksienvalvonnan työntekijältä kirjallisesti tai sähköpostiviestillä pyytää. Pyynnön esittäjän henkilöllisyys varmistetaan.

9. Henkilötietojen käsittelijät
Tietoja käsittelevät vain Kehitysvammaisten Tukiliiton oikeuksienvalvonnan työntekijät sekä muut Kehitysvammaisten Tukiliiton työntekijät, joiden asiantuntemusta lakineuvontayhteydenottoon vastaamiseen oikeuksienvalvonnan työntekijöiden arvion mukaan tarvitaan. Kaikilla näillä työntekijöillä on salassapitovelvollisuus.

10. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja siirrot
Tietoja ei siirretä muihin järjestelmiin, eikä luovuteta eteenpäin. Tietoja luovuttaneen henkilön pyynnöstä voidaan poikkeuksellisesti kuitenkin olla yhteydessä esimerkiksi tarpeellisiin viranomaisiin ja luovuttaa niille niiden tarvitsemia tietoja. Näistä tapauksista sovitaan aina erikseen.

11. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

12. Käyttäjien profilointi
Käyttäjiä ei profiloida.

13. Rekisteröidyn oikeudet
Tarkastusoikeus: Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteritiedot ja saada niistä pyydettäessä kopiot. Rekisteröidyllä on oikeus saada selvitys rekisterin tietosisällöstä ja tietosisällön käytöstä hänelle ymmärrettävässä muodossa. Rekisteröidyn henkilöllisyys varmistetaan tarkistusten ja muutosten yhteydessä. Pyyntö tulee osoittaa rekisterin yhteyshenkilölle.

Korjausoikeus: Rekisteröidyllä on oikeus vaatia itseään koskevan virheellisen tiedon korjaamista. Pyyntö tulee osoittaa rekisterin yhteyshenkilölle.

Oikeus tulla unohdetuksi: Rekisteröidyllä on oikeus saada tietonsa poistetuksi ilman aiheetonta viivästystä rekisteristä. Pyyntö tulee osoittaa rekisterin yhteyshenkilölle.

Valitusoikeus: Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus käsittelystä valvontaviranomaiselle.

14. Rekisterin suojauksen periaatteet
Määritellyillä henkilötietojen käsittelijöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat.

Ohjelmiston tietokannat sijaitsevat palveluntarjoajan varmistetussa ja valvotussa laiteympäristössä.

Sähköpostitse lähetetyt tiedot säilytetään lakineuvontayhteydenottoon vastaamisen jälkeen yhteydenottoa Kehitysvammaisten Tukiliitossa käsitelleen oikeuksienvalvonnan työntekijän/työntekijöiden henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla suojatulla tietokoneella. Tekstiviestillä saapuneet tiedot ovat asianmukaisesti suojatulla työpuhelimella. Kirjeitse lähetetyt tai henkilökohtaisesti luovutetut paperiset tiedot sekä asiakirjoista otetut paperiset tulosteet säilytetään lukituissa tiloissa.

15. Tietosuojaselosteen muuttaminen
Tätä tietosuojaselostetta päivitetään tarvittaessa esimerkiksi lainsäädännön, yhteystietojen, yhteyshenkilöiden tai toimintojen muuttuessa.

Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 20.11.2022.