Tukijalle-posti

Tietosuojaseloste

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2016/679 ja tietosuojalain 5.12.2018/1050 mukainen tietosuojaseloste ja seloste käsittelytoimista.

1. Rekisterin nimi

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n sähköinen Tukijalle-posti

2. Rekisterinpitäjä

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry
Pinninkatu 51, 33100 Tampere
puhelin 0400 968 200 (keskus)

3. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevassa asiassa

Risto Burman
risto.burman@tukiliitto.fi

4. Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Kehitysvammaisten Tukiliiton sähköisen Tukijalle-postin lähettämiseen tarvittavien henkilötietojen kerääminen ja käsittely. Tukijalle-posti on noin neljä kertaa vuodessa ilmestyvä sähköinen uutiskirje. Tukijalle-postissa kerrotaan lahjoittajien avulla tehtävästä työstä ja ajankohtaisista asioista Tukiliitossa. Henkilötietoja käytetään ainoastaan Tukijalle-postin lähettämistä varten.

5. Rekisterin pitämisen peruste

Henkilötietojen vapaaehtoinen luovuttaminen.

6. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:
Sukunimi, etunimi ja sähköpostiosoite.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan suoraan ilmoittajalta sähköisellä postituslistalle liittymistoiminnolla (uutiskirje.tukiliitto.fi), josta tiedot siirtyvät automaattisesti Postiviidakko-sähköpostiviestintäohjelmistoon. Puhelimella, paperisilla tai www.tukiliitto.fi tai www.kohtaamut.fi -sivuilla olevilla sähköisillä lomakkeilla tai sähköpostitse vastaanotetut ilmoitukset postituslistalle liittymisestä lisätään suoraan Postiviidakon postituslistalle.

8. Tietojen säilyttämisaika

Tietoja säilytetään niin kauan, kun rekisteröity haluaa pysyä Tukijalle-postin tilaajana tai kun Tukiliitto lopettaa Tukijalle-postin lähettämisen. Tilauksen peruuttaminen on mahdollista koska tahansa samalla sähköisellä toiminnolla kuin liittyminenkin (uutiskirje.tukiliitto.fi). Tällöin rekisteröidyn tiedot poistuvat välittömästi Postiviidakon tilaajalistalta.

9. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterin käyttöoikeus on vain Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n palveluksessa olevilla määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Rekisteriä ylläpitävillä henkilöillä on salassapitovelvollisuus.

10. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja siirrot

Tietoja ei siirretä muihin järjestelmiin.

11. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n ulkopuolelle.

12. Käyttäjien profilointi

Käyttäjiä ei profiloida.

13. Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastusoikeus: Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteritiedot ja saada niistä pyydettäessä kopiot. Rekisteröidyllä on oikeus saada selvitys rekisterin tietosisällöstä ja tietosisällön käytöstä hänelle ymmärrettävässä muodossa. Rekisteröidyn henkilöllisyys varmistetaan tarkistusten ja muutosten yhteydessä. Pyyntö tulee osoittaa Tukijalle-postin yhteyshenkilölle.

Korjausoikeus: Rekisteröidyllä on oikeus vaatia itseään koskevan virheellisen tiedon korjaamista. Pyyntö tulee osoittaa Tukijalle-postin yhteyshenkilölle.

Oikeus tulla unohdetuksi: Rekisteröidyllä on oikeus saada tietonsa poistetuksi ilman aiheetonta viivästystä rekisteristä. Pyyntö tulee osoittaa Tukijalle-postin yhteyshenkilölle.

Valitusoikeus: Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus käsittelystä valvontaviranomaiselle.

14. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietojen käsittelijöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat.

Ohjelmiston tietokannat sijaitsevat palveluntarjoajan varmistetussa ja valvotussa laiteympäristössä. Paperisia liittymislomakkeita säilytetään lukituissa tiloissa ja ne tuhotaan viipymättä sen jälkeen, kun tiedot on siirretty Postiviidakko-ohjelmistoon. Sähköpostitse tulevat liittymispyynnöt tuhotaan viipymättä sen jälkeen, kun tiedot on siirretty Postiviidakko-ohjelmistoon.

15. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Tätä tietosuojaselostetta päivitetään tarvittaessa esimerkiksi lainsäädännön, yhteystietojen, yhteyshenkilöiden tai toimintojen muuttuessa.

Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 30.11.2022.