Strategia

Kehitysvammaisten Tukiliiton strategia 2021–2026.

Mikä on Kehitysvammaisten Tukiliiton suunta tulevaisuudessa?

Strategia 2021­–2026 ohjaa Kehitysvammaisten Tukiliiton toimintaa ja toiminnan kehittämistä. Strategia kertoo:

 • mihin tavoitteisiin Tukiliitto haluaa keskittyä pitkällä aikavälillä,
 • mikä on tärkeintä liiton ja koko järjestön elinvoimaisuuden kannalta ja
 • mihin voimavaroja suunnataan.

Toiminnan tarkoitus on hyvin ajassa kiinni

Kehitysvammaisten Tukiliiton tarkoitus eli toiminta-ajatus on määritelty säännöissä.
Tukiliiton tarkoituksena on:

 • ”edistää perusoikeuksien ja erityisesti YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevassa yleissopimuksessa määriteltyjen ihmisoikeuksien toteutumista,
 • tukea osallisuutta ja yhdenvertaisuutta sekä itsemääräämisoikeutta kaikissa elämänvaiheissa sekä
 • edistää yhteiskunnan muutosta sellaiseksi, että mahdollisuudet toimivaan arkeen ja yksilölliseen elämään toteutuvat.”

Strategiaa valmisteltaessa ei ole nähty tarvetta uudistaa Tukiliiton tarkoitusta. Tarkoitus on hyvä ja oikea myös tässä ajassa.

Tukiliitto on kehitysvammaisten ihmisten ja heidän läheistensä oma järjestö.
Toimintamme on tarkoitettu kaikille, jotka tarvitsevat tukea ymmärtämiseen, oppimiseen ja arjen toimintoihin, diagnoosiin katsomatta. Toimintamme palvelee monia erilaisia ryhmiä ja kattaa erilaisia asiantuntijuuden alueita sekä hyvinvointia ja terveyttä edistäviä toimintamuotoja.

Visiomme 2026

Kehitysvammaisten Tukiliitto on vahva vaikuttaja, joka edistää kehitysvamman tai muun syyn vuoksi apua ja tukea tarvitsevien ihmisten osallisuutta ja oikeuksia sekä heidän ja heidän perheidensä ja läheistensä palveluiden toteutumista. Olemme uudistuva ja saavutettava kansalaisjärjestö. Kutsumme mukaan myös uusia toimijoita ja ryhmiä.

Tavoitteemme 2026

 1. Tukiliitto on vahva yhteiskunnallinen vaikuttaja ja oikeuksien edistäjä.
 2. Kehitysvammaiset ihmiset saavat tuen toimijuutensa ja moninaisten rooliensa toteutumiseen yhteiskunnassa ja Tukiliiton toiminnassa.
 3. Perheillä ja lähi-ihmisillä on keinot ja osaamista tukea kehitysvammaisen henkilön päätöksiä, itsenäistä elämää, toimijuutta ja merkityksellisiä vuorovaikutussuhteita.
 4. Vapaaehtois- ja vertaistoiminnan sekä kokemusasiantuntijuuden muodot toimivat ja monipuolistuvat. Ne tarjoavat mielekkäitä tehtäviä myös apua ja tukea tarvitseville ihmisille.
 5. Liiton vahva tuki auttaa jäsenyhdistyksiä uudistamaan paikallista ja alueellista vaikuttamista ja kansalaistoimintaa

 

Strategiassamme tiivistyy sanoihin: Osallisuuden vahvistaja, Näkyvä vaikuttaja ja Yhdistysten tukija.

Strategiaa 2023-2026 täydentävät kehitysohjelmat

Kansalaistoiminnan kehitysohjelma

Tuemme jäsenyhdistyksiämme paikallisen ja alueellisen toiminnan kehittämisessä ja rakenteen luomisessa toimintaympäristön muuttuessa

Vaikuttamistyön ja -viestinnän kehitysohjelma

Jäntevöitämme valtakunnallista vaikuttamista sekä vaikuttamisviestintää, jotta vaikuttamistyötä tehdään käytössä olevilla resursseilla mahdollisimman tehokkaasti ja tuloksellisesti.

Varainhankinnan kehitysohjelma

Kehitämme varainhankintaa suunnitelmallisesti lisätäksemme toiminnan rahoitusta ja muita resursseja.

Osaamisen ja asiantuntijatyön kehitysohjelma

Kehitämme osaamista Tukiliitossa organisaation tasolla, tehtävä- tai toimintokohtaisella tasolla ja työntekijöiden henkilökohtaista osaamista ja uraa tukemalla.

Järjestöbrändin kehitysohjelma

 

Lue tästä, miten valmistelimme strategiaa

Strategiavalmistelussa suurin osa suunnittelutyöstä tehtiin liittohallituksen työpajoissa. Jäsenyhdistyksen edustajat antoivat palautetta liiton toiminnasta ja osallistua tulevaisuuden suunnitteluun vastaamalla vuoden 2019 lopussa yhdistyskyselyyn sekä osallistumalla strategialuonnoksesta järjestetylle verkkoluennolle 20.4.2020 ja verkkokeskusteluun 25.4.2020. Liitto keräsi strategiasuunnittelun pohjaksi näkemyksiä ja mielipiteitä myös toimintaan osallistuvilta perheiltä ja kehitysvammaisilta aikuisilta sekä muilta palveluiden käyttäjiltä ja läheisiltä kumppanijärjestöiltä.

Tukiliiton toiminnanjohtaja Risto Burman kirjoitti strategiaprosessista valtakunnallisessa yhdistyspostissamme, Akkunassa, lokakuusta 2019 (Akkuna 10/2019) kesäkuuhun 2020 asti.

Kysely Tukiliiton toiminnasta suuntasi osaltaan uutta strategiaa

Julkaisimme syksyllä 2019 kyselyn, jolla kartoitimme näkemyksiä ja mielikuvia Kehitysvammaisten Tukiliitosta. Kysely toteutettiin Webropol-kyselynä, jonka linkkiä jaettiin Tukiliiton some-kanavissa, ajankohtaisuutisissa, uutiskirjeissä ja verkkosivulla sekä Tukiviestissä. Vastaaminen ei edellyttänyt jäsenyyttä Tukiliiton yhdistyksessä. Kyselyyn vastattiin nimettömänä ja vastauksista tehtiin yhteenveto, jossa vastaajaa ei voinut tunnistaa. Kyselyn tuloksista koostettiin raportti, joka yhdessä muun toimintaympäristön kartoituksen kanssa antaa arvokasta tietoa uuden strategian pohjaksi.