Esimerkki perheen tuesta

Perheen kanssa työskentelevien ammattilaisten yhteistyöstä on perheelle paljon hyötyä.

Vanhempi, jolla on kehitysvamma tai merkittäviä vaikeuksia oppimisessa, tarvitsee yksilöllistä ja usein runsasta tukea. Seuraava esimerkki kuvaa perheen tarpeita ja tuen muotoja.

Perhe

Äiti, isä ja 3-vuotias lapsi.

Lapsi on perhepäivähoidossa. Äiti vie ja hakee lapsen, koska isä käy satunnaisesti vuorotyössä. Äiti ja lapsi kulkevat päivähoitomatkan kävellen tai pyöräillen, koska perheen ainoa auto on isän käytössä.

Perhe käyttää terveydenhuoltoa sekä lastenneuvolan ja neuvolan perhetyön palveluita. Ne ovat yleisiä perusterveydenhuollon palveluja.

Muu ammatillinen tuki koostuu lastensuojelun, aikuissosiaalityön ja Kelan palveluista. Lapsella on tukiperhe, jossa hän vierailee kerran kuukaudessa. Perheen läheisverkostoon kuuluvat äidin vanhemmat ja veljen perhe sekä isomummo.

Äidillä on vaikeuksia toiminnanohjauksessa ja arjenhallinnassa, kuten päivärytmissä, kotitöiden suunnittelussa ja niiden tekemisessä loppuun. Hän käyttää päihteitä ja hänellä on mielenterveyden pulmia. Hän on arka eikä uskalla osallistua perheiden harrastus- tai kerhotoimintaan. Hän haaveilee työpaikasta, mutta työllistyminen on vaikeaa mm. keskenjääneiden ammattiopintojen vuoksi. Äidillä on tukihenkilö.

 

Esimerkki perheen tuesta

1. Perheen verkosto ja tukimuodot

Perheen tukemisen perusta on perhe itse ja sen tarpeet. Perhe saa parhaan mahdollisen tuen, kun sen verkoston eri osat tekevät yhteistyötä perheen ja toistensa kanssa.

Perheen epävirallinen tukiverkosto

Tukiperhe – antaa lapselle huolenpitoa ja turvallisia ihmissuhteita.
Tukihenkilö – tukee äitiä ja selittää hänelle niitä asioita, joita äidin on vaikea ymmärtää.
Äidin vanhemmat, veljen perhe ja isomummo eli lähiverkosto – tukee perhettä arjessa. Keskustelua, ohjausta, neuvoja, asioiden jakamista, lapsenhoitoapua, läsnäoloa.

Perheen julkisten palvelujen tukiverkosto

 • Lapsen päivähoito – tuttu työntekijä, keskustelu, selkeät ohjeet ja viestit päivähoidosta kotiin.
 • Terveydenhuolto – lastenneuvola ja neuvolan perhetyö; useita vastaanottoaikoja ja pidemmät vastaanottoajat, kotiin annettu ohjaus ja tuki.
 • Sosiaalityö – lastensuojelu, aikuissosiaalityö. Tarvittaessa neuvonta ja ohjaus raha-asioissa, edunvalvoja, vanhemmuuden tukeminen.
 • Työvoimapalvelut – työvoiman palvelukeskus, työhönvalmentaja, psykologi, henkilökohtainen ohjaus ja neuvonta, urasuunnittelu, työkokeilu, opintojen loppuun suorittaminen.
 • Päihde- ja mielenterveyspalvelut – ongelmien tunnistaminen, tuen varmistaminen.Muut tahot
 • harrastukset ja muu viriketoiminta
 • kuntien, seurojen, järjestöjen ym:n toiminta

Perheen palvelut muodostavat kokonaisuuden, joka onnistuu sitä paremmin mitä parempi yhteistyö verkostossa vallitsee. Tukiverkosto tarvitsee nimetyn vastuuhenkilön, joka huolehtii siitä, että perhe saa verkostosta riittävän tuen eri elämäntilanteissa. On tärkeää, että tuen kokonaisuus elää ja joustaa perheen tarpeiden mukaisesti. Perheen eri jäsenet ovat kokemusasiantuntijoita, ja palvelujen toimivuus edellyttää, että heitä kuunnellaan perheen tilannetta ja tuentarpeita arvioitaessa.

 

2. Asiakasprosessin vaiheet

 1. Perheen tukeminen toteutuu parhaiten moniammatillisena yhteistyönä, ja ennaltaehkäisevä tuki on tärkeää.
 2. Asiakkuus syntyy – tuen tarpeiden tunnistaminen, sopiminen työskentelyn aloittamisesta asiakkaan kanssa. On tärkeää, että asiakas tulee ajoissa tuen piiriin.
 3. Verkostojen kartoitus ja koordinointi – yksi vastuuhenkilö; yhteistyö  asiakkaan ja koko verkoston kesken, vastuun ja roolien jakaminen, tuen suunnittelu verkoston toimijoiden ja asiakkaan kanssa.
 4. Kumppanuus ja työparityöskentely – asiakas osallisena, säännöllinen yhteistyö, yhteiset kotikäynnit, tiedon ja osaamisen jakaminen.
 5. Palveluohjaus ja yhteinen arviointi – asiakas osallistuu arviointiin, kokonaisvaltainen tuki, tukiverkostossa yhteinen näkemys perheen tilanteesta, yhteinen päätös tuen jatkamisesta tai lopettamisesta.

 

Moniammatillisesti ja ennaltaehkäisevästi

Moniammatilista yhteistyötä ja ennaltaehkäisevää tukea -video. Videossa esitellään hyviä käytäntöjä ja tärkeitä huomioitavia asioita perheiden tukemiseen. Esimerkkinä on Peruspalvelukeskus Oivassa tehtävä työ.