Kokemustoimijaverkosto

Saavutettavan kokemustoiminnan malli, jolla tuetaan kehittämiseen ja vaikuttamiseen osallistumisessa, ja jonka avulla kokemustieto saadaan osaksi yhteisöjen toiminnan kehittämistä.

Käyttötarkoitus

Kokemustoimijaverkosto on tavoitteellinen ja toiminnallinen yhteistyöskentelymalli, jolla tuetaan kokemustoiminnasta kiinnostuneita, (tukea tarvitsevia) aikuisia itselle tärkeisiin asioihin vaikuttamisessa ja mahdollistetaan taustayhteisön toiminnan kehittämiseen osallistuminen. Taustayhteisö voi olla esimerkiksi

 • järjestö
 • alueellinen tai paikallinen yhdistys
 • kunnan tai hyvinvointialueen alaorganisaatio, vastuualue tai palvelukokonaisuus (esim. vammaispalvelut)

Samalla kokemustoimijaverkosto on rakenne, jolla kokemustieto tuodaan kiinteäksi osaksi taustayhteisön toimintaa ja kehittämistä. Kokemustoimijaverkostomallin kautta saadaan järjestöjen ja palveluiden kehittäjien käyttöön kokemustietoa, jota ei tavoiteta kyselyiden tai perinteisten kokemusasiantuntijaroolien kautta. Malli on kehitetty erityisesti tukea tarvitseville aikuisille, joiden on vaikeampaa saada kokemusäänensä ja -tietonsa kuuluviin.

Verkoston jäsenet voivat olla sitoutuneet toimintaan löyhemmin tai kiinteämmin. Verkostossa työskennellään ja vaikutetaan yhdessä. Verkostossa hyödynnetään eri ihmisten erilaisia elämän- ja palvelukokemuksia sekä osaamista.

Kehittäjät

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry, Aarne ja Aune -hanke (STEA 2018–2021/Arvokas-avustusohjelma). Hanke kehitti arjen taitoja ja osallisuutta vahvistavaa ryhmätoimintaa nuorille ja aikuisille sekä tukea elinympäristön ja palveluiden kehittämiseen osallistumiseen.

Kokemustoimijaverkosto-toimintamallin kehittämistä ja kuvaamista tälle sivulle jatketaan Tukiliiton aikuistyössä.

Toteutus

Toteutustapa vaiheittain
Klikkaa sisältö auki otsikon oikealla puolella olevasta nuolesta.

Verkoston jäsenten tavoittaminen

Verkoston jäsenet voidaan tavoittaa taustayhteisön aiemman toiminnan osallistujista/asiakkaista tai avoimella tai kohdennetulla haulla. Hakumenettelyssä voidaan painottaa tarpeen mukaan esimerkiksi alueellista tasapuolisuutta tai erityistä kokemusta tai osaamista.

(Aarne ja Aune -hankkeen pilottikaudella verkoston jäsenet tulivat mukaan hankkeen paikallisesta kokemustoiminnasta Kuopion ja Tampereen seuduilta sekä Tukiliiton Vahvistu vanhempana -hankkeen ja MAHTI-toiminnan kautta. Seuraavassa vaiheessa verkostoa täydennettiin Me Itse ry:n kautta tavoitetuilla kokemustoimijoilla. Verkosto käsitteli toimintaperiaatteitaan (uusien jäsenten tavoittaminen, jäsenten toimikausi) marraskuussa 2022 järjestettävässä koulutusviikonlopussa ja tekee päätöksiä kevätkaudella 2023.

Työskentelyn käynnistäminen ja pelisäännöt

On tärkeää, että verkoston jäsenet tutustuvat ensin toisiinsa. Tuttuus luo luottamusta ja auttaa toimintaan sitoutumisessa.

Toiminnan käynnistyessä tai uusien jäsenten mukaan tullessa jäsenet perehdytetään kokemustoimijan rooliin, verkoston tavoitteisiin ja yhdessä työskentelyn pelisääntöihin. Tärkeää on perehdyttää myös taustayhteisön odotuksiin ja reunaehtoisin: siihen, mitä tarkoittaa, kun edustaa kokemustoimijana esimerkiksi Kehitysvammaisten Tukiliittoa.

Verkoston jäsenille voidaan peredyttämisen lisäksi tarjota kokemustoimijakoulutusta.
(Tukiliiton Pohjois-Suomen Elämä omaksi -ESR-hanke ja Itä-Suomen Elämä omaksi -ESR-hanke kehittävät ja pilotoivat saavutettavan kokemustoimijakoulutuksen mallia vuosina 2021-2023. Mallilla koulutamme myös Tukiliiton kokemustoimijaverkoston jäseniä pilotoinnin aikana ja sen jälkeen).

 

Työskentely

Osallistujat voivat verkoston kautta esimerkiksi, taustayhteisöstä riippuen:

 1. vaikuttaa taustayhteisön toimintaan (kehittäminen)
 2. osallistua taustayhteisön ulos päin tekemään vaikuttamistyöhön
 3. nostaa esille itseä kiinnostavia aiheita ja saada tukea omaan vaikuttamistyöhön

Verkosto voi kehittää taustayhteisön toimintaa esimerkiksi:

 • teemakeskustelun avulla
 • suunnitteluun, arviointiin tai ideointiin osallistumalla
 • testaamalla tuotetta, palvelua, koulutusmallia, materiaalia
  (esim. saavutettavuus, selkeys, tarpeisiin vastaavuus…)
 • työparityöskentelyn avulla ammattilaisen rinnalla

Verkosto voi osallistua taustayhteisön tekemään vaikuttamistyöhön esimerkiksi:

 • kirjoittamalla lausuntoja ja kannanottoja
 • tuottamalla kokemuspuheevuoroja videolle/tilaisuuteen/kirjallisena
 • osallistumalla vaikuttamiskampanjaan

Verkostotyöskentelyssä tarvittava osaaminen

Työskentely perustuu mukana olevien kokemustoimijoiden elämän- ja palvelukokemusten, voimavarojen ja osaamisen yhdistämiseen ja hyödyntämiseen. Työskentelyä rikastaa, jos osallistujilla on erilaisia elämänkokemuksia, tuen ja palveluiden tarpeita sekä vaihtelevaa vaikuttamiskokemusta. Tärkeintä on kaikkia yhdistävä halu vaikuttaa ja toimia yhdessä.

Työskentelyn koordinointi

Verkostotyöskentelyllä on hyvä olla koordinoija, jonka roolina on mahdollistaa ja luoda edellytyksiä toiminnalle.

Koordinoijan rooli osallistujien suuntaan:

Tapaamisten sopiminen

 • tapaamisten suunnittelu ja sopiminen
 • mahdollinen tapaamisista muistuttaminen (esim. tekstiviesti, WhatsApp)
 • verkko-osallistumislinkin lähettäminen

Tiedottaminen tapaamisten välissä

 • kirje postitse tapaamisessa käsitellyistä/sovituista asioista
 • mukaan tieto seuraavasta tapaamiskerrasta

Vaikuttamismahdollisuuksien etsimisessä auttaminen ja työtehtävien välittäminen

 • taustayhteisön sisäisten työtehtävien ja ulkopuolisten vaikuttamismahdollisuuksien etsiminen ja vastaanottaminen
 • koordinoija etsii vaihtoehtoja – verkosto päättää, mihin ryhdytään

Työskentelyn ohjaaminen

 • ohjaaminen tapaamisissa, mahdollisesti yhdessä vertaisohjaajan kanssa
 • mahdollisuuksien ja vaihtoehtojen avaaminen, tiedon tuottaminen
 • työnjako

Yksilöllinen tuki

 • yksilöllinen tuki työskentelyyn tarpeen mukaan
 • työnohjauksellinen tuki kokemustoimijatyöhön

Uusien toimijoiden perehdyttäminen (ja mahdollinen kouluttaminen)

 • perehdyttäminen uusien toimijoiden tullessa mukaan
 • (saavutettava kokemustoimintakoulutus valtakunnallisen mallin mukaan 1 krt/vuosi.
  Verkostossa toimimiseen ei edellytetä koulutusta, mutta koulutus antaa monipuolisemmat mahdollisuudet kokemustoimijana toimimiseen.)

Kiittäminen

Työtodistusten kirjoittaminen ja postittaminen

Palkkioiden maksaminen silloin, kun työtehtävä on taustayhteisön tai ulkopuolisen tahon tilaama.

Koordinoijan rooli taustayhteisön suuntaan:

Kokemustoiminnan sisäinen koordinointi

Palautteen ja arviointitiedon kerääminen

Verkosto arvioi ja kehittää toimintaansa itse

Verkosto arvioi toimintaansa sekä toiminnan hyötyjä osallistujille itselleen ja taustayhteisölle kerran tai kaksi kertaa vuodessa.

Verkosto myös kehittää toimintaansa itse yhdessä tarvittavien taustayhteisön toimijoiden kanssa (toiminnan koordinoija ja muut tarvittavat henkilöt).