Varhaiskasvatukseen ei osallistuta vain pyörätuolista käsin

Toimintavälineet vaikeasti vammaisen lapsen kasvun ja osallistumisen tukena varhaiskasvatuksessa.

Toimintavälineet vaikeasti vammaisen lapsen kasvun ja osallistumisen tukena varhaiskasvatuksessa on Malikkeen käynnistämää toimintaa. Sen tarkoituksena on lisätä tietoa varhaiskasvatuksessa hyödynnettävistä toimintavälineistä ja tarjota mahdollisuus toimintavälineiden maksuttomaan kokeiluun.

Malike on kuluneen vuoden aikana vieraillut kahdessatoista päiväkodissa. Havaintojen perusteella vaikuttaa siltä, että vammainen lapsi on vain näennäisesti ryhmänsä jäsen. Monelta osin hän seuraa vierestä eri tasolta muiden lasten toimintaa ja kulkee omaa päivärytmiään.

Kysely paljasti puutteet

Malike toteutti kyselyn varhaiskasvatuksessa liikkumisen apuvälinettä käyttävien lasten huoltajille (n=27) ja selvitti heidän kokemuksiaan toimintavälineiden käytöstä päiväkodissa. Samalla kyselyssä kartoitettiin, miten varhaiskasvatuslaissa säädetyt oikeudet toteutuvat päiväkodissa.

Kyselystä selvisi, että jopa neljäsosa vastanneiden lapsista oli jäänyt kokonaan ilman mitään tukea (erityisopettajan konsultaatio ja opetus, tulkitsemis- ja avustajapalvelut, apuvälineet).

Lapsen jättäminen ilman hänen tarvitsemaansa tukea on lainvastaista.

Tätä korostaa myös Kehitysvammaisten Tukiliiton juristi Saara Kokko, ”Varhaiskasvatuslaki esitöineen edellyttää järjestämään lapsen tarvitseman tuen viivytyksettä, jotta se toteutuu oikea-aikaisesti. Lapsen oikeus varhaiskasvatuksen tukeen on subjektiivinen, eli tarpeellinen tuki on järjestettävä kunnan määrärahoista riippumatta.”

Yhdenvertainen osallistuminen edellyttää apuvälineitä

Vain kolmasosa kyselyyn vastanneista kertoi varhaiskasvatuksen järjestäjän huolehtineen, että päiväkotiin on hankittu apuvälineitä, joilla vammaisen lapsen osallistuminen varhaiskasvatukseen toteutuu yhdenvertaisesti.

Kyselystä tuli esille, että vaikeasti vammainen lapsi joutui odottamaan kaksi vuotta ainoaa hänelle soveltuvaa leikkivälinettä päiväkodin pihalle. Hankinta kesti siitäkin huolimatta, että tukea tarvitsevalle lapselle hankitussa keinussa olisivat voineet keinua päiväkodin kaikki lapset. Hän taas ei voinut keinua yhdessäkään olemassa olevassa keinussa riittämättömän tuen vuoksi.

Varhaiskasvatusikäisen lapsen elämässä vuodet kuluvat nopeasti, minkä vuoksi viivytyksetön tuen järjestäminen on tärkeää ja on hyvä olla jopa askeleen edellä.

Varhaiskasvatuslain edellyttämän tuen oikea-aikainen järjestäminen vaatii ennakointia.

”Vammaisen lapsen tuen tarpeet, esimerkiksi sellaisten apuvälineiden tarve, joita lapsi tarvitsee osallistuakseen varhaiskasvatukseen ja siihen kuuluvaan toimintaan yhdenvertaisesti muiden lasten kanssa, on perusteltua kartoittaa etukäteen ja ryhtyä viipymättä toimiin tarvittaessa monialaisessa yhteistyössä, jotta tuki on lapsen saatavilla, kun hän aloittaa varhaiskasvatuksessa”, juristi Kokko toteaa.

Lapsen henkilökohtaiset apuvälineet eivät riitä

Kyselyn mukaan päiväkodissa hyödynnettiin lähes poikkeuksetta lapsen henkilökohtaisia päivittäisten toimintojen, perusliikkumisen ja kuntoutumisen apuvälineitä.

On kuitenkin eri asia osallistua päiväkodissa hiekkalaatikkoleikkeihin kuin wc-toimintoihin. Kyselystä kävi myös ilmi, että vaikeasti vammainen lapsi kiersi hiekkalaatikkoa pyörätuolissa avustajan työntämänä ja katseli, kun muut lapset leikkivät hiekkalaatikolla.

Varhaiskasvatukseen osallistumisessa pystytään hyödyntämään terveydenhuollosta ja sosiaalitoimesta lapselle myönnettyjä apuvälineitä. Ne eivät silti riitä esimerkiksi liikunnallisten kokemusten ja leikkien mahdollistamiseen varhaiskasvatuksessa.

Muutaman päiväkotiin hankittavan yhteiskäyttöisen toimintavälineen (istuintuki, keinu, kelkka, maastorattaat) avulla vammaisen lapsen osallistuminen varhaiskasvatukseen ja erilaisiin liikunnallisiin kokemuksiin kohenee huomattavasti kaikkina vuodenaikoina. Kun lapsi pääsee mukaan ryhmänsä toimintaan toimintavälineen avulla, hänen on mahdollista osallistua ja olla vaikuttamassa asioihin yhtenä ryhmän jäsenenä. Varhaiskasvatuksessa on tietoisesti kiinnitettävä huomiota siihen, millä kaikilla keinoilla lasta tuetaan osallisuuteen.

Vaikuttaa myös siltä, että osallistumisen edellyttämiä apuvälineitä tunnetaan heikosti, eikä niitä siksi osata vaatia tai hankkia lapselle.

Kehitysvammaisten Tukiliiton juristi Saara Kokko nostaa esiin myös tuen järjestämisen edut: ”Kun varhaiskasvatuksen tuki järjestetään lain edellyttämällä tavalla viipymättä ja oikea-aikaisesti, ehkäistään samalla tarvetta mahdollisesti tuonnempana tarvittavaan raskaampaan ja kalliimpaan tukeen.”

Samalla ehkäistään myös syrjäytymistä ja kasvatetaan lasta lasten joukkoon sen sijaan, että korostettaisiin erityisyyttä.

Näennäisesti ryhmän jäsenenä

Kyselystä paljasti, että vaikeasti vammaiset lapset eivät päässeet ryhmänsä mukana kaikkiin varhaiskasvatusympäristöihin tai jäivät pois päiväkotiryhmänsä opetustilanteista.

He eivät päässeet osallistumaan yhdenvertaisesti päiväkodissa esim. hiekkalaatikkoleikkeihin, keinumiseen, pulkkailuun, metsäretkiin ja leikkeihin lattialla, vaikka välineet näihin osallistumiseen ovat olemassa.

Esimerkiksi päiväkodin pihan auraamatta jättäminen esti pyörätuolilla liikkuvan lapsen osallistumisen ulkoiluun. Lisäksi päiväkotiryhmä toteutti retkiä niinä päivinä, kun vammainen lapsi oli poissa päiväkodista tai hänellä oli fysioterapiaa silloin, kun muut lapset leikkivät pihalla.

Varhaiskasvatuksessa onkin syytä pohtia, menevätkö lapsen yksilölliset kuntoutukselliset tavoitteet leikki- ja vuorovaikutustaitojen tukemisen edelle.

Kyselyyn vastanneiden mukaan yhdenvertaisuuden toteutumista edesauttoivat päiväkodissa osaava henkilökunta, osallistumista edistävä asenne, avustajaresurssit, ammattilaisten ja huoltajien välinen yhteistyö sekä kekseliäisyys. Yhdenvertaisuuden toteutumista puolestaan estivät lapsen syrjäyttävä toiminnan suunnittelu, tiedon-, rahan- ja resurssien puute, esteellisyys sekä kielteinen asenne.

Toimintavälineiden kokeilu varhaiskasvatuksessa

Toimintavälineiden käyttö Malikkeen tarjoaman kokeiluajanjakson aikana tuo esiin välineiden tarjoamat mahdollisuudet varhaiskasvatukseen osallistumisessa, sekä jälkikäteen niiden puuttuessa osoittaa välineiden tarpeellisuuden vaikeasti vammaisille lapsille.

Toimintavälineet helpottavat myös vaikeasti vammaisen lapsen kanssa työskentelevien ammattilaisten työtä. On huomattavasti helpompi avustaa hiekkakakkujen tekemisessä ja tukea lasten välistä vuorovaikutusta, kun ei samalla tarvitse toimia lapsen istuma-asennon tukena.

Sen lisäksi, että varhaiskasvatuksessa tarvittavat apuvälineet ovat lapsen subjektiivinen oikeus, on työnantajan velvollisuus huolehtia työntekijöidensä ergonomiasta.

Malikkeen kokemukset syksyllä 2022 käynnistyneestä toiminnasta ovat olleet positiivisia ja näyttäneet toimintavälineisiin liittyvän tiedon lisäämisen tarpeellisuuden varhaiskasvatusyksiköissä.

Nyt julkaistuun oppaaseen on koottu varhaiskasvatusikäisille vaikeasti vammaisille lapsille soveltuvia toimintavälineitä ja vinkkejä niiden hyödyntämiseen yhdenvertaisen osallistumisen toteutumiseksi.

On lapsen oikeus ja työntekijöiden etu, että lapsella on varhaiskasvatuksessa käytössään hänen tarvitsemansa toimintavälineet.