Jokaisella lapsella on oikeus koululiikuntaan

Vaikka lain mukaan jokaisella on oikeus yhdenvertaiseen osallistumiseen varhaiskasvatuksessa ja koulussa, ei tämä oikeus kuitenkaan aina toteudu.

Koulu vaikuttaa jokaisen ihmisen elämään pitkän ajanjakson ja sillä on erityinen paikka ihmisten kokemuksissa ja tunteissa. Kouluaikana saatu tieto ja kokemukset muovaavat oppilaiden käsityksiä itsestä toimijana. Lapset omaksuvat toisiltaan ja aikuisilta toimintatapoja sekä asenteita, joilla he tulevaisuuden aikuisina toimivat.

Lapsen oikeus osallisuuteen ja yhdenvertaisuuteen koulussa pohjautuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen, lakiin ja opetussuunnitelman perusteisiin. Lapsen oikeus osallisuuteen tarkoittaa sitä, että kaikille lapsille on tarjottava osallisuuden mahdollisuus.

Tarvittavista toiminnallista osallistumista mahdollistavista apuvälineistä merkintä HOJKS:iin

Toiminnalliseen oppimiseen, välituntileikkeihin, koululiikuntaan ja muuhun koulun toimintaan osallistuminen tukee lapsen oppimista ja viihtymistä koulussa. Sillä on myös valtava merkitys sosiaalisten suhteiden luomisessa ja syrjäytymisen ehkäisyssä. Jos ei ole muiden mukana näissä tilanteissa, mahdollisuus jäädä ulkopuoliseksi kasvaa merkittävästi.

Erityisestä tuesta tehdään muutoksenhakukelpoinen hallintopäätös, jossa päätetään muun muassa oppilaan avustaja- ja apuvälinepalveluista. Päätökseen tulee kirjata oppilaan oikeus saada myös liikunnan opetukseen osallistumiseen tarvittavat apuvälineet. Oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS), joka toimii tuen toimeenpanemisen apuna. HOJKS:iin kirjataan tarkasti oppilaan tarvitsemat tukimuodot, kuten liikunnassa käytettävät apuvälineet.

Koululiikunnasta vapauttaminen tai kotiopetus ei ole ratkaisu.

Kouluilla on velvollisuus huolehtia, että kaikki voivat osallistua myös liikuntatunneille. Siihen tarvitaan luovuutta ja soveltamista, joskus myös apuvälineitä, avustajan tukea tai kuljetuksen järjestämistä.

Osallistumista edistäviä apuvälineitä kouluihin ja kuntiin -opas ilmestymässä

Ihannetilanteessa kunta tarjoaa asukkailleen mahdollisuuden lainata välineitä koulutoimen, liikunta-, nuoriso- ja kulttuuritoimen, seurojen, yhdistysten ja yksittäisten kuntalaisten käyttöön. Tämä on myös koulujen etu, koska silloin sinne ei välttämättä tarvitse hankkia omia toimintavälineitä, jos tarve niille ei ole jatkuva.

Kunnan omat välineet lisäävät kuntalaisten yhdenvertaisuutta ja osallistumisen mahdollisuuksia. Hankintojen tekeminen yhteishankintana on hyvä ja taloudellinen vaihtoehto. Kehitysvammaisten Tukiliiton Malike-toiminta ja Paralympiakomitean SOLIA -toiminta ovat julkaisemassa maaliskuun lopussa oppaan, joka tarjoaa kootusti tietoa kouluille ja kunnille yhteiskäyttöön soveltuvista apuvälineistä, välineiden jälleenmyyjistä sekä hinta-arviota helpottamaan hankintaa.

Kerro kokemuksesi

Kuulemme mielellämme kokemuksia vanhemmilta ja opettajilta! Toteutuuko yhdenvertainen osallistuminen teidän koulussanne? Kirjataanko tarvittavat apu- ja toimintavälineet HOJKS:iin? Onko tarvittavat välineet saatu hankittua?