Osallistuminen muuttaa ihmisten elämää

Malikkeen työ tarjoaa näköalapaikan vaikeasti vammaisten ihmisten elämään; niin hyvinvointiin kuin hyvinvoinnin haasteisiin sekä näiden seurauksiin.

Ihmisten kohtaaminen toiminnassamme tuottaa meille arvokasta tietoa mm. siitä, mitä osallistuminen heille merkitsee, miten he saavat tarvitsemiaan palveluja ja millä tavalla he kokevat oikeuksiensa toteutuvan.

Malikkeen tehtävä on edistää vaikeasti vammaisten ihmisten osallistumisen mahdollisuuksia toimintavälineiden avulla, ja osana Kehitysvammaisten Tukiliiton ihmisoikeus- ja kansalaisjärjestöä vaikutamme heidän oikeuksiensa toteutumiseen.

Yksi keskeisiä tehtäviämme on vaikuttaa hyvinvointia tukevien apu- ja toimintavälineiden saatavuuteen. Näköalapaikaltamme katsottuna välineet ovat keino edistää osallistumista, liikkumista ja pääsyä mukaan erilaisiin yhteisöihin ja ympäristöihin. Ne rikastuttavat ja laajentavat elinpiiriä ja voivat muuttaa elämää.

Havaintojemme mukaan apu- ja toimintavälineiden saamisessa on paljon haasteita. Vahva laki- ja oikeusperustakaan ei näytä aina takaavan apuvälineitä hakevien käyttäjien ja heidän läheistensä oikeutta tulla aidosti kuulluiksi apuvälinetarpeissaan. Törmäämme toistuvasti tilanteisiin, joissa kielteinen päätös on tehty ilman apuvälineen tarvearviointia. Asetus lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovuttamisesta velvoittaa apuvälinetarpeen arviointia. Asetuksen mukaan arvioinnissa on otettava riittävästi huomioon asiakkaan yksilölliset tarpeet ja varmistettava, että apuvälineen käyttö on turvallista asiakkaan luonnollisessa toimintaympäristössä.

Ammattilaisten pitää perehtyä lakiteksteihin. Heidän tulee tuntea lait ja asetukset, joiden nojalla työskentelevät ja tekevät päätöksiä. Tarpeen mukaan asiakasta tulee myös opastaa, neuvoa ja rohkaista hakemaan tarvitsemaansa välinettä muualta. Asiakkaan tarve välineeseen ei pääty kielteiseen päätökseen. Päätöksiä on toisinaan syytä kyseenalaistaa ja hakea tukea päätöksestä neuvottelemiseen.

Apu- ja toimintavälineiden saatavuuteen vaikuttaminen on pitkäjänteistä ja jatkuvaa työtä. Käytännössä vaikuttaminen on hyvin arkisia asioita; asioiden esiin nostamista, puuttumista näkemäänsä, tiedon lisäämistä, verkostoitumista eri alojen toimijoiden kanssa, lainsäädäntövaikuttamista, yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistumista jne.

Tarvitsemme vielä suuria ponnistuksia välineiden saatavuuden parantamiseksi, mutta yhdessä voimme muuttaa suuntaa!

Kirjoitus on julkaistu alun perin vuoden 2024 Liikkeelle!-lehdessä.