Vaikuttamisen keinot kunnassa

Yhdistys voi vaikuttaa kunnassa monin eri tavoin.

Kunnan asukkaat ja yhdistykset voivat osallistua vaikuttaa monin keinoin kunnan toimintaan ja päätöksentekoon. Kehitysvammaisten ja vastaavaa tukea tarvitsevien ihmisten pitää saada osallistumiseen riittävää, esimerkiksi toisen ihmisen antamaa tukea.

Vammaisneuvosto

Kuntalain mukaan kunnassa tulee olla vammaisneuvosto, jossa vammaisilla ihmisillä ja heidän omaisillaan on riittävä edustus.  Kunnan on varmistettava, että kehitysvammaiset ihmiset ovat edustettuina myös vammaisneuvostoissa.

Vammaisneuvoston tehtävänä on vaikuttaa kunnan suunnitteluun ja päätöksentekoon kaikilla hallinnonaloilla. Vammaisneuvosto voi tehdä aloitteita sekä antaa lausuntoja ja kannanottoja. Tavoitteena on vammaisten ihmisten oikeuksien toteutuminen sekä vammaisnäkökulman huomiointi päätöksiä valmisteltaessa ja tehtäessä.

Vinkki: Yhdistyksen kannattaa pyrkiä saamaan edustaja vammaisneuvostoon. Sitä kautta yhdistys saa ajankohtaista tietoa valmisteilla olevista asioista ja voi vaikuttaa suunnitelmiin ja päätöksentekoon. Ei kannata unohtaa myöskään vanhusneuvostoa ja nuorisovaltuustoa!

Kaikille avoimet tiedotus- ja keskustelutilaisuudet

Tilaisuudet voivat liittyä valmisteilla oleviin asioihin kuten kouluverkkouudistuksiin tai asuinalueiden kehittämiseen. Lisäksi kunnissa voi olla myös yleisiä asiakasraateja, jotka osallistuvat palveluiden kehittämiseen ja asioiden valmisteluun.

Vinkki: Tilaisuuksiin osallistumalla yhdistys saa tietoa ja voi tuoda erityisryhmien näkökulmia esiin. Osallistumalla yhdistys voi vaikuttaa sekä viranhaltijoihin että päättäjiin, mutta lisätä myös muiden tilaisuuteen osallistujien tietoisuutta ja vaikuttaa heidän asenteisiinsa.

Yhteistyöryhmät ja -tilaisuudet

Merkittävissä asioissa kunta voi perustaa myös yhteistyöryhmän asian valmistelua varten tai järjestää yhteistyötilaisuuksia asianosaisille yhdistyksille.

Vinkki: Näihin osallistumalla yhdistys voi tuoda tietoa ja näkemyksiä, jotka välittyvät ryhmän kautta suunnitteluun ja valmisteluun. Yhdistys voi pyytää myös itse yhteistyöryhmän perustamista kunnalta. Yhteistyöryhmien perustamisessa kannattaa tehdä yhteistyötä niiden järjestöjen kanssa, joita asia myös koskettaa.

Kyselyt ja haastattelut

Useissa kunnissa valmisteilla tai suunnitteilla oleviin asioihin kysytään kuntalaisten näkemyksiä kyselyjen ja haastattelujen avulla.

Vinkki: Yhdistyksen jäsenten kannattaa olla aktiivisia ja ottaa osaa kyselyihin ja haastatteluihin, jolloin he voivat tuoda esiin kehitysvammaisten henkilöiden ja heidän perheidensä näkemyksiä.

Aloiteoikeus

Kuntalain mukaan kunnan asukkailla sekä kunnassa toimivalla yhteisöllä ja säätiöllä on oikeus tehdä kuntalaisaloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa.

Vinkki: Yhdistys voi tehdä kuntalaisaloitteen ja toimia aktiivisesti nimien keräämisessä aloitteeseen. Kuntalaisaloitteen aiheena voi olla esimerkiksi vammaispoliittisen ohjelman laatiminen kuntaan.

Henkilökohtainen epävirallinen vaikuttaminen

Yksi keino vaikuttaa on ottaa yhteyttä suoraan kunnan viranhaltijoihin ja päättäjiin ja käydä heidän kanssa keskustelua.

Vinkki: Henkilökohtainen ja epävirallinen vaikuttaminen perustuu usein yksittäisen henkilön verkostoihin, missä on omat riskinsä – jos yhdistyksen jäsenen verkostoissa tapahtuu muutoksia, katoaa myös vaikuttamisen väylä. Tämän vuoksi on tärkeää pyrkiä tekemään yhdistys tunnetuksi ja luomaan pysyviä yhteistyömuotoja kunnan kanssa, jolloin henkilöiden vaihtuessa myös yhdistyksen vaikutusmahdollisuudet säilyvät ennallaan.