Kunnan eri toimielimet

Kunnan keskeisiä toimielimiä ovat kunnanvaltuusto, kunnanhallitus, lautakunnat sekä vaikuttamistoimielimet.

Kunnanvaltuusto

Kuntalaiset äänestävät kuntavaaleissa valtuustoon valittavat valtuutetut ja varavaltuutetut. Valtuusto käyttää kunnassa ylintä päätösvaltaa, tekee strategiset linjaukset ja vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta. Se päättää muun muassa kuntastrategiasta, hallintosäännöstä sekä talousarviosta- ja suunnitelmasta.

Vinkki: Kunnanvaltuuston kokoukset ovat julkisia toisin kuin kunnanhallituksen ja lautakuntien kokoukset. Valtuuston kokouksia voi seurata paikan päällä tai usein myös etäyhteyksin. Kokouksiin osallistumalla saa käsityksen valtuustoryhmien näkemyksistä, päätöksenteon kulusta ja kunnan ajankohtaisista asioista. Kokouksiin osallistuminen on myös oiva tilaisuus tavata valtuutettuja.

Valtuutettuja on usein isompi joukko kuin lautakunnan tai kunnanhallituksen jäseniä. Siksi kannattaakin ottaa yhteyttä valtuusto puheenjohtajiin sekä valtuustoryhmien puheenjohtajiin.

 

Kunnanhallitus

Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus valvoo kunnan etua, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa.

Vinkki: Kunnanhallituksen kokouksissa käsiteltäviä asioita kannattaa seurata kunnan internetsivuilta löytyvistä esityslistoista ja pöytäkirjoista. Tällöin saa tiedon valtuustoon päätettäväksi tulevista asioista jo ennen valtuuston kokousten esityslistojen julkaisua, jolloin vaikuttamiselle jää enemmän aikaa.

 

Lautakunnat

Lautakunta valmistelee ja päättää sille osoitetut asiat, minkä lisäksi se valmistelee hallitukselle ja valtuustolle lautakunnan hallinnonalaan kuuluvat asiat. Lautakunnan alainen virkahenkilöstö valmistelee ja esittelee päätettävät asiat lautakunnalle sekä vastaa lautakunnassa päätettyjen asioiden toimeenpanosta.

Vinkki: Yhdistysten on hyvä ottaa selvää, mitä lautakuntia omassa kunnassa on ja minkälaisista asioista lautakunnat päättävät, sillä lautakunnat käyttävät kunnissa merkittävää valtaa kuntalaisia konkreettisesti koskettavissa asioissa. Yhdistys voi pyrkiä tuomaan tärkeää kokemukseen ja omaan asiantuntijuuteen pohjautuvaa tietoa lautakunnan puheenjohtajan ja jäsenten tietoon. Viesti kannattaa suunnata aina koko lautakunnalle sekä valmistelevalle viranhaltijalle.

 

Vaikuttamistoimielimet

Kunnan lakisääteisiä vaikuttamistoimielimiä ovat vammais- ja vanhusneuvosto sekä nuorisovaltuusto.

  • Vammaisneuvosto on vammaisyhdistysten, viranomaisten ja päätöksentekijöiden yhteistyöfoorumi, jonka tehtävänä on vaikuttaa kunnalliseen suunnitteluun, päätöksentekoon ja seurantaan kaikilla hallinnonaloilla.
  • Kunnassa tulee olla vanhusneuvosto ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi. Vanhusneuvostolla tulee olla mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen suunnitteluun ja valmisteluun asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön elämään.
  • Nuorisovaltuustot ovat poliittisesti sitoutumattomia nuorten vaikuttajaryhmiä, joiden tehtävänä on ajaa kunnassa paikallisten nuorten etuja.

Vinkki: Useilla yhdistyksillä on edustus vammaisneuvostossa, mutta myös vanhusneuvosto ja nuorisovaltuusto tarjoavat hyviä vaikuttamismahdollisuuksia. Osallistumalla esimerkiksi vanhusneuvoston toimintaan voi yhdistys tuoda ikääntyneiden kehitysvammaisten näkökulmaa asioiden valmisteluun ja suunnitteluun.