Kunnan keskeiset suunnitelmat

Mitkä ovat kunnan taloutta ja toimintaa ohjaavia keskeisiä suunnitelmia ja mitä yhdistysten tulisi niistä tietää?

 

Strategia: Kuntalain mukaan kunnassa tulee olla strategia, joka pitää tarkistaa vähintään kerran valtuustokaudessa. Kuntastrategiassa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista, ja kuntaa tulee johtaa sen mukaisesti. Kuntastrategiassa tulee ottaa huomioon mm. kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen, palvelujen järjestäminen ja tuottaminen sekä asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet.

Vinkki: Yhdistyksen kannattaa tutustua kunnan strategiaan, sillä monesti on helpompi saada läpi kuntastrategian tavoitteiden mukaisia asioita. Yhdistys voi myös perustella asiansa eteenpäin viemistä sillä, että se on kuntastrategian ja sen tavoitteiden mukainen. Lisäksi yhdistyksen kannattaa olla aktiivinen siinä vaiheessa, kun kunnassa laaditaan strategiaa, jotta strategian tavoitteissa tulisi huomioiduksi yhdistykselle tärkeät asiat.

Talousarvio- ja suunnitelma: Kuntalain mukaan valtuuston tulee hyväksyä vuoden loppuun mennessä kunnalle seuraavaksi vuodeksi talousarvio sekä taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Talousarvion ja -suunnitelman laadinnassa lähtökohtana tulee olla mm. kuntastrategia ja siinä asetetut tavoitteet. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet ja sitä tulee noudattaa kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa.  Talousarvion laadinnan vaiheet näet alla olevasta kaaviosta.

Vinkki: Yhdistysten kannattaa ottaa talousarvio huomioon vaikuttamistyössä, sillä siinä määritetään määrärahat eri palveluille ja toiminnoille. Jos yhdistyksen vaikuttamisen tavoite on merkittävä ja vaatii määrärahoja, tulee vaikuttaminen aloittaa varhaisessa vaiheessa, jotta asia voidaan huomioida talousarviota laatiessa.

Kunnan talousarvion ja -suunnitelman valmistelu- ja hyväksymisprosessi (Lähde: JHS 199 Kuntien ja kuntayhtymien talousarvio ja -suunnitelma)

Hyvinvointikertomus: Terveydenhuoltolain mukaan kunnassa tulee laatia kerran valtuustokaudessa hyvinvointikertomus, jota päivitetään vuosittain. Hyvinvointikertomus on tiivis kuvaus kunnan hyvinvointipolitiikasta sekä asukkaiden terveydestä ja hyvinvoinnista. Nykytilan kuvauksen lisäksi hyvinvointikertomuksessa määritetään hyvinvointia ja terveyttä koskevat tavoitteet ja toimenpiteet. Hyvinvointikertomus toimii yhtenä strategisen johtamisen välineenä, minkä lisäksi siinä asetetut tavoitteet tulee huomioida osana talousarviota ja muita suunnitelmia.

Vinkki: Kunta voi kerätä ja hyödyntää hyvinvointikertomuksessa sosiaali- ja terveysjärjestöiltä kerättävää kokemustietoa. Kokemustietoa voidaan hyödyntää päätöksenteossa muun hyvinvointitiedon rinnalla. Lisätietoa kokemustiedon hyödyntämisestä hyvinvointikertomuksessa löytyy Innokylän nettisivuilta.

Kaavoituskatsaus: Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kunnan tulee laatia vähintään kerran vuodessa kaavoituskatsaus, josta käy ilmi vireillä olevat ja vireille tulevat kaava-asiat.

Vinkki: Kaavoituskatsauksesta saa kokonaiskäsityksen kunnan kaavoitustilanteesta. Lisäksi maankäyttö- ja rakennuslaki turvaa kuntalaisille laajat osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet kaavoitusprosessiin. Yhdistysten kannattaa muistaa kaavoitukseen liittyvät asiat osana vaikuttamistyötä, sillä kaavoituksessa määritetään esimerkiksi uusien asumisyksiköiden tai muiden palveluiden sijainti.