Vaikuttamistyöryhmät – tueksi alueelliseen vaikuttamiseen

Alueellisen vaikuttamisen tueksi luodaan vaikuttamistyöryhmät hyvinvointialueittain. Työryhmien työlle saa tukea Tukiliiton työntekijöiltä.

Palveluiden järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueille vuoden 2023 alusta. Tästä löydät lisää tietoa sivultamme: Hyvinvointialueilla vaikuttaminen. Hyvinvointialueiden tulo tuo samalla tarpeita kehittää jäsenyhdistystemme alueellista vaikuttamista.

Uusi vaikuttamisen rakenne tukee Tukiliiton jäsenyhdistysten alueellista vaikuttamistyötä

Myös kehitysvammaisten palveluihin vaikuttamiselle saa suuremman painoarvon ja voiman, kun vaikuttamistyötä tehdään yhdessä, koko hyvinvointialueen tukiyhdistysten ja tukipiirin yhteistyönä. Tukiliiton liittohallitus on käsitellyt tulevaisuuden soten ja hyvinvointialueiden tulon vaikutuksia tukiyhdistysten ja -piirien toimintaan. Liittohallituksen päätöksellä (11/2021) on Tukiliiton alueellista vaikuttamisen rakennetta alettu vahvistamaan. Hyvinvointialueittain on alettu nimeämään vaiktutamistyöryhmiä tekemään hyvinvointialuetasolla vaikuttamistyötä. Tämä tukee samalla  yhdistysten vaikuttamisen rakennemuutosta, kun vaikuttaminen hajaantuu kuntaan ja hyvinvointialueelle.

Vaikuttamistyöryhmien muodostamisessa on tärkeää huomioida:

 • vaikuttamistyöryhmien muodostamisella vahvistetaan koko Tukiliiton alueellista vaikuttamisen rakennetta muuttuvassa toimintaympäristössämme
 • vaikuttamistyöryhmä edustaa koko hyvinvointialueen kaikkia tukiyhdistyksiä, jonka takia kaikkien yhdistysten on tärkeä tehdä yhteistyötä työryhmän kokoamisessa
 • työryhmän kokoamisessa huomioidaan myös ne yhdistykset, jotka eivät kuulu tukipiiriin. Tarvittaessa aluekoordinaattori huolehtii, että kaikki yhdistykset tulee huomioitua.
 • alueellinen vaikuttaminen niin kuin myös vaikuttamistyöryhmän työ perustuu vapaaehtoisuuteen
 • työryhmien muodostamisessa otetaan huomioon yhdistystoimijoiden lisäksi myös muut kehitysvamma-alan alueelliset vaikuttajat esimerkiksi aluevaltuutetut tai ehdokkaina olleet tai sote-työryhmissä olevat kehitysvammaisten etuja ajavat henkilöt
 • työryhmän muodostaminen on hyvä lähteä esim. vaikuttamisen halusta tai asiantuntijuudesta eri asioissa esim. asumisen asiat, lapsiperheasiat, kehitysvammaisten erityispalvelut ja niiden turvaaminen jne. Ei ole tarkoituksenmukaista, että työryhmä on iso. Työryhmässä ei tarvitse olla kaikkien yhdistysten edustusta, vaan tärkeämpää sen on olla ydinryhmä (esim. 3-5 henkilöä), joka voi toimia ketterästi vaikuttamistyössään. Viestintä ja tiedon kulkeminen eri puolille on tärkeää.
 • hyvinvointialueen erityispiirteet tulee huomioida työryhmän muodostamisessa
 • vaikuttamistyöryhmien jäseniltä edellytetään sähköpostin käyttöä ja etäkokoustekniikan hallintaa tai halua sen opetteluun.
 • vaikuttamistyöryhmät saavat työlleen Tukiliiton työntekijöiden tukea

Vaikuttamistyöryhmän nimeäminen:

 • työryhmän nimeää ensisijaisesti alueen tukipiiri. Alueellinen yhteistyö työryhmän ja tukipiirin välillä on tärkeää. Aluekoordinaattori huolehtii tässä tilanteessa myös tukipiiriin kuulumattomien tukiyhdistysten tiedottamisesta, joten yhteistyö tukipiirin ja aluekoordinaattorin välillä on tässä vaiheessa tärkeää.
 • työryhmän nimeäjänä voi olla myös hyvinvointialueella toimivat tukiyhdistykset yhteistyössä tai hyvinvointialueen alueen jäsenistö yhteistyössä alueen yhdistyksen kanssa (muutamalla hyvinvointialueella on vain yksi tukiyhdistys). Tällöin kaikki alueen yhdistykset/jäsenistö saatetaan tietoiseksi asiasta ja ne antavat vaikuttamistyöryhmälle mandaatin tehdä alueellista vaikuttamistyötä koko hyvinvointialueella. Yhdistyksien keskuudesta valitaan yksi tukiyhdistys, joka hallinnollisesti toimii pääyhdistyksenä ja voi hakea vaikuttamistyöryhmälle toimintarahaa Tukiliitolta. Aluekoordinaattori auttaa alueen yhdistyksiä/jäsenistöä löytämään toisensa, tiedottamaan kaikille asiasta ja avittaa työryhmää alkuun.

Vaikuttamistyöryhmä ei toimi tukipiirin alaisuudessa eikä näin ollen nimeäminen anna toimivaltaa tukipiirille työryhmän suhteen, vaan työryhmä toimii itsenäisesti ja Tukiliiton tuella. Vaikuttamistyöryhmä vaikuttaa kaikkien kehitysvammaisten tai vastaavaa tukea tarvitsevien ihmisten parhaaksi koko hyvinvointialueen alueella. Hyvinvointialueet ovat hyvin erilaisia, sillä tukipiirien alueilla on 1–5 hyvinvointialuetta ja hyvinvointialueilla on 1-17 tukiyhdistystä.

 

Hyvinvointialueittain alueen yhdistysten kanssa yhteistyössä luodaan alueellisen vaikuttamisen yhteistyörakenne. Näitä kutsutaan Vaikuttamistyöryhmiksi. Kaavio kuvaa jatkossa vaikuttamisen tekemistä verkostoissa ja yhteistyössä muiden vammaisjärjestöjen kanssa. Tarvitaan Vaikuttamistyöryhmät järjestöverkostojen kanssa tehtävään yhteistyöhön sekä vastinpariksi hyvinvointialueelle. Vaikuttamistyöryhmien työ lähtee käyntiin vaikuttamissuunnitelmasta. Kuva: Salla Pyykkönen

Ketä vaikuttamistyöryhmään mukaan?

Vaikuttamistyöryhmän työ on vapaaehtoista. Vaikuttamistyöryhmän koko hyvä säilyttää pienenä, esim. 3-5 jäsentä, joten ei ole tarkoituksen mukaista alueen kaikista yhdistyksestä olla ydintyöryhmässä mukana. Asioiden kiinnostus ja halu vaikuttaa alueella asioihin ovat oleellisinta mm. aihekohtaisesti toisiaan täydentäen.

Vaikuttamistyöryhmän jäsenyys lähtee halukkuudesta vaikuttaa hyvinvointialueella kehitysvammaisten asioihin ja valmiudesta tehdä työtä sen eteen, koko hyvinvointialueen kehitysvammaisten parhaaksi. Työryhmän jäsenen ei lähtökohtaisesti tarvitse olla edes yhdistyksen jäsen, asian ydin on halussa tehdä  alueellista vaikuttamista alueen kehitysvammaisten ihmisten parhaaksi.

Työryhmän jäsenillä on kiinnostus ja halu tehdä töitä alueellisesti. Esimerkiksi: 

 • on jo mukana jossain alueellisessa sote asioiden kehittämistyötyhmässä/toimielimessä
 • on aluevaltuuston jäsen
 • oli ehdokkaana aluevaltuustovaaleissa
 • on alueellisessa vammaisneuvostossa mukana – virallinen alueen toimielin
 • yhdistystoimija, joka on halukas vaikuttamaan alueella
 • kokemustoimija, jolla tarvittava taustatuki
 • jäsenyys voi myös olla kiinnostuksen mukaan; lapsiperheasiat, asuminen, yhdenvertaisuus, työtoiminta, yleensä palvelut, kokemustoimijuus tms.
 • muita, ketä? (alueen erityispiirteet ja alueen tarpeet huomioiden, esim. kaksikieliset hyvinvointialueet)

Vaikuttamistyöryhmien yhteistyö muiden alueellisten verkostojen kanssa:

Vaikuttamistyöryhmien ja muiden hyvinvointialueiden järjestöverkostojen yhteistyö on tärkeää. Rajapintayhteistyön käytännöt syntyy eri aluilla tulevien käytäntöjen mukaan. Kuva Salla Pyykkönen

Miten nämä vaikuttamistyöryhmät perustetaan?

Tukipiirien sekä -yhdistyksen edustajat sekä jäsenistö: miettikää hyvinvointialueeltanne henkilöitä, ketkä voisivat olla kiinnostuneita tällaisessa vaikuttamistyöryhmässä toimimaan koko alueen parhaaksi. Jos tiedätte henkilöitä, ilmoittakaa siitä joko alueenne tukipiirille tai aluekoordinaattorille. Kutsutaan heidätkin mukaan jo työryhmän perustamisen teams palaveriin.

Vaikuttamistyöryhmien perustaminen pääpiirteittäin:

 1. Hyvinvointialueen kaikki tukiyhdistykset sekä liittohallitusjäsenet kutsutaan koolle. Koollekutsuja voi olla tukipiiri tai yhteistyössä alueen aluekoordinaattorin kanssa.
 2. Järjestetään teams-palaveri (helmikuusta 2022 alkaen).
  • Keskustellaan vaikuttamistyöryhmän tarkoituksesta ja tarpeellisuudesta hyvinvointialueella.
  • Sovitaan jatkosta: kuinka toimitaan vaikuttamistyöryhmän kokoamisessa kyseisellä hyvinvointialueella.
  • Teams palaverissa (joko ensimmäisessä tai jatkopalaverissa) sovitaan työryhmän yhdyshenkilöstä, työjaosta sekä viestinnästä (tukipiiriin, tukiyhdistyksiin ja Tukiliittoon).
 3. Tukipiirit nimeävät vaikuttamistyöryhmät hyvinvointialueittain. Nimeäjänä voi olla myös alueen yhdistykset yhteistyössä. Jos tukipiirin alla on useita hyvinvointialueita, näiden keskinäisestä yhteistyöstä ja koordinaatiosta sovitaan avoimesti.
 4. Vaikuttamistyöryhmät toteuttavat vaikuttamissuunnitelman alueen tarpeiden pohjalta. Tähän saa tukea tarvittaessa aluekoordinaattorilta.
 5. Tukipiirit tai yhdistykset yhteistyössä voivat hakea vaikuttamistyöryhmän työlle toiminta-avustusta Tukiliitolta (hakuaika tammikuu).

Tämän rakenteen muodostamiseen saa tukea ja lisätietoja aluekoordinaattoreilta.

Tukiliiton tuki alueellisille vaikuttamistyöryhmille

 • Tuottaa tietoa sote-uudistuksesta ja hyvinvointialueen etenemisestä alueittain ja valtakunnallisesti.
 • Tiedottaa mahdollisista alueellista työryhmistä ja kuulemistilaisuuksista.
 • Aluekoordinaattorit antavat tukea vaikuttamistyöryhmän toimintatavan kehittämiseen vaikuttamistyöryhmissä työskenteleville. Tapaamiset ovat säännöllisiä teams palavereita.
 • Vaikuttamistyöryhmät saavat aluekoordinaattoreilta tukea vaikuttamissuunnitelman laatimiseen.
 • Vaikuttamistyöryhmien käytettävissä on teams-tiimi (Alueellinen vaikuttaminen), jossa mahdollisuus keskustella ja jakaa kokemuksia sekä saada Tukiliiton asiantuntijoilta asiatietoa vaikuttamisen tueksi.
 • Tukiliitto järjestää Vaikuttamisen verkkotreffit -verkkokeskusteluja joka toinen kuukausi. Seuraava on  26.4. Lue lisää: Tapahtumakalenterista
 • Tukiliitto järjestää tarvittaessa aiheeseen liittyviä koulutuspäiviä tai -iltoja erilaisista aihealueista: Ajankohtainen tieto löytyy: Tapahtumakalenterista
 • Tukiliitto tiedottaa toimintaympäristön muutoksiin liittyvistä asioista Tukiliiton eri viestintäkanavien kautta.
 • Liittokokousseminaari on aiheesta 10.6.2022

Toimintaympäristömuutosten tueksi on luotu Tiekartta

Alueellisen vaikuttamisen tueksi ja yhdistyksiemme käyttöön on luotu Tukiliiton tiekartta. Se antaa tietoa siitä, mistä sekä yhdistysten kuin alueellisesti nimettävien vaikuttamistyöryhmien on hyvä olla tietoisia. Tiekartta tukee vaikuttamistyöryhmien työtä ja vaikuttamissuunnitelmien tekemistä antamalla tietoa vaikuttamisen paikoista. Tiekartta kokoaa jäsenyhdistystemme näkökulmasta keskeiset sote-uudistuksen toimeenpanon kärjet yhteen. Tiekartassa on tuotu esille myös vaikuttamistyön tavoitteita ja toimenpidetarpeita. Tiekartta on luotu Sote-järjestöjen muutostuen luomasta Järjestöjen tiekartasta, jonka taustalla on STM:n Tulevaisuuden-Soten kansallinen tiekartta.  Tukiliiton tiekartassa on pyritty konkretisoimaan mahdollisimman pitkälle sitä, mitä nämä toimintaympäristön muutokset tarkoittavat alueellisen vaikuttamisen ja yhdistyksiemme näkökulmasta. Tutustu Tukiliiton Tiekarttaan (päivitetty 24.2.2022).

Ole tarvittaessa yhteydessä näissä asioissa suoraan alueenne aluekoordinaattoreihin  tai allekirjoittaneeseen: