Vaikuttaminen verkostoissa

Verkostoituminen ja hyvä yhteistyö auttavat myös hyvinvointialueiden kehittämisessä ja vaikuttamisen muutoksissa.

Yhdistysten paikallinen ja alueellinen vaikuttaminen on tärkeää ja vaikuttaminen on aina tehokkaampaa yhdessä. Yhdistysten kannattaakin vaikuttaa kehitysvamma-alan asioihin yhteistyössä muiden Tukiliittoon kuuluvien paikallisyhdistysten, tukipiirin kuin Tukiliitonkin kanssa. Myös muut alueiden verkostot ja vammaisjärjestöt ovat tärkeitä yhteistyökumppaneita yhdistyksille hyvinvointialueiden alueellisessa vaikuttamisessa.

Sote-uudistus tuo muutoksia toimintaympäristöön

Hyvinvointialueet on perustettu. Uudistuksessa viedään eteenpäin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden uudelleen organisointia ja järjestämistä hyvinvointialueittain. Käytännössä alueittain kuntien, kuntayhtymien, erityishuoltopiirien ja sairaanhoitopiirien (lukuunottamatta HUS) sosiaali- ja terveypalvelut organisoidaan ja järjestetään uudelleen.

Yhdistysten vaikuttamistyö muuttuu

Yhteisesti asioiden esille nostaminen ja vieminen eteenpäin on järjestöverkostona tehokkaampaa ja sille saa enemmän painoarvoa kuin yksittäisinä yhdistyksinä. Alueellisen vaikuttamisen rakenne on luotava hyvinvointialueittain yhteistyössä eri vammaisjärjestöjen kanssa. Se voi olla esimerkiksi järjestöneuvottelukunnan alatyöryhmä, vammaisneuvoston yhteyteen perustettu neuvottelukunta tai erikseen tätä varten rakennettu alueen vammaisjärjestöjen verkosto. Lue tästä järjestöyhteistyön merkityksestä blogi kirjoitus Yhdistysvaikuttaja – muutos on nyt.

Tukiyhdistysten vaikuttamistoiminta laajenee alueellisten muutosten myötä: jatkossa vaikutetaan sekä kuntaan että hyvinvointialueelle. Täten vaikuttaminen on monella tapaa muutoksessa myös yhdistyksissä. Tulevaisuudessa vaikuttamistyötä tehdään enenevissä määrin verkostoissa, joista tärkeimpänä alueellinen vammaisjärjestöjen verkosto. Verkostoissa vaikuttamalla yhdistys voi edistää asioiden etenemistä ja tavoitteiden saavuttamista laajemmalla volyymillä ja rintamalla.

Yhdistys verkostoitumalla:

 • saa laajemmmin myös kokemustietoa ko. asiasta
 • saada asialleen tukea myös yhdistyksen ulkopuolelta
 • voi jakaa myös mahdollisia resursseja verkostossa toimivien kesken
 • voi lisätä yhdistyksen näkyvyyttä
 • saa useamman yhdistyksen tekemällä kannanotolla enemmän painoarvoa ja vaikuttavuutta

Vammaislainsäädäntö uudistuu samanaikaisesti

Samanaikaisesti sote uudistustyön kanssa työstetään ministeriössä myös vammaislainsäädännön uudistamista. Nämä kaksi uudistusta on sidottu toisiinsa. Tukiliitto seuraa ja on tiiviisti mukana lakiuudistuksen eri vaiheissa. Uuden vammaislainsäädännön on tarkoitus tulla voimaan samaan aikaan sote-uudistuksen kanssa eli vuoden 2023 alusta. Lue lisää: Vammaislainsäädännön uudistus -sivulta.

Tämä vammaislakien yhdistyminen tarkoittaa tarvetta verkostoyhteistyön tiivistämiseen sekä paikallisesti vammaisalan yhdistysten kesken että alueellisesti laajemmin vammaisjärjestöjen kesken. Kehitysvammalaki on kuitenkin voimassa 31.12.2022 asti ja uusi vammaislainsäädäntö tulee voimaan 1.1.2023 . Vammaislainsäädännön uudistamisesta on tarkemmin Tukiliiton sivulla Vammaislainsäädännön uudistus sekä Vammaispalveluiden käsikirjassa (siirry sivulle).

Perheet keskiöön! -toiminta

Tukiliitto on ollut mukana Lastensuojelun Keskusliiton Perheet keskiöön! -hankkeessa vuonna 2021.  Hankkeessa on edistetty  perheiden kokemustiedon ja järjestöjen osaamisen kiinnittymistä perhekeskustoimintaan. Valtakunnallinen järjestöjen perhekeskuskehittäminen jatkuu. Lisätietoa hankkeesta: lskl.fi/hankkeet/perheetkeskioon/

Vaikuttamisen verkostoja

Tärkeitä alueellisia verkostoja, joihin kannattaa yhdistysten hakeutua mukaan:

 • alueelliset järjestöverkostot tai yhdistysten yhdistykset
 • järjestöneuvottelukunnat tai vastaavat viralliset toimielimet
 • alueellinen vammaisneuvosto tai vammaisneuvostojen verkosto sekä vammaisneuvostojen neuvottelukunnat
 • alueellisesti erilaisia avoimia yhdistysten verkostoja, liittyen hvyinvointialueiden tuloon ja järjestöyhteistyön tiivistänmiseen

SOSTE:n koordinoima Järjestöjen sote-muutostuki hanke vuosille (2021-2023) tukee ja auttaa järjestöverkostoja tässä alueellisessa sote ja hyvinvointialueiden vaikuttamistyössä. Hankkeen avulla pyritään alueellisesti:

 • selkeyttämään järjestöjen roolia hyvinvointialuittain
 • tekemään järjestöjen työtä ja järjestöjä näkyväksi
 • selkiyttämään järjestötoiminnan merkitystä sote-palvelutuotannon ja hyte toiminnan liittymäpinnoilla
 • vakiinnuttamaan järjestöt kuntien ja hyvinvointialueiden kumppaneiksi ja päästä kiinteäksi osaksi alueitten sote ja hyte työtä

Tämän hankkeen järjestöasiantuntijat – joita on alueilla seitsemän (7) – tekevät tiivistä yhteistyötä alueellisten järjestöverkostojen ja -neuvottelukuntien kanssa.  Niissä verkostoissa, joissa nämä järjestöasiantuntijat ovat mukana, saa ajankohtaista tietoa alueen ja järjestöjä koskevista ja hyvinvointialuiden raknetumiseen liittyvistä asioista. Nämä järjestöasiantuntijat toimivat yta eli yhteistyoiminta alueilla. Järjestöjen sote-muutostuesta tarkemmin SOSTE:n sivuilla: soste.fi/jarjestojen-sote-muutostuki

Miten pääsemme mukaan järjestöverkostoihin vaikuttamaan?

Joka alueella toimii erilaisia järjestöjen verkostoja. Oman alueesi verkostoja voit etsiä esimerkiksi Toimeksi.fi -sivustolta tai hyvinvointialuittain tietoa löytyy myös verkostojarjestot.fi/aluevaalit/ sivun alalaidasta. Verkostoihin mukaan pääsemisessä on eroja alueittain.

Miten toimin, kun mietin järjestöjen vaikutustyötä näillä alueilla ja sote-uudistukseen vaikuttamista?

 • Selvitä millaisia järjestöverkostoja alueellasi on ja miten ne toimivat?
 • Selvitä toimiiko alueellasi järjestöneuvottelukunta tms. Jos toimii, miten se on organisoitunut ja miten sinne valitaan edustajat? Selvitä myös ketkä ovat vammaisjärjestöjen edustajat?
 • Selvitä millaisia avoimia työpajoja, osallisuustyöpajoja tai alatyöryhmiä eri verkostoilla on ja miten näihin pääsee mukaan.
 • Liity verkostoihin mukaan ja ole kuulolla ajankohtaisista asioista.
 • Selvitä, onko sote-uudistuksen alueellisiin työryhmiin mahdollista päästä mukaan ja jos, niin miten se on mahdollista?
 • Selvitä, ketkä on edustajina työryhmissä, jotka koskettavat esimerkiksi vammaipalveluita, osallisuutta, hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä – vaikuta asioihin edustajien kautta.
 • Kysykää rohkeasti lisää – aluekoordinaattorit auttavat tarvittaessa.

Tukiliiton alueellisen vaikuttamisen tueksi vaikuttamistyöryhmät

Tukipiirin ja -yhdistysten yhteistyönä on tärkeä koota yhteen jäseniä, ammattilaisia tai muutoin alueellisesta vaikuttamisesta kiinnostuneita henkilöitä vaikuttamistyöryhmiin hyvinvointialueittain. Lue näistä vaikuttamistyöryhmistä ja niiden perustamisesta tarkemmin sivulta Vaikuttamistyöryhmät – tueksi alueelliseen vaikuttamiseen -sivulta.

Hyvinvointialueittain alueen yhdistysten kanssa yhteistyössä luodaan alueellisen vaikuttamisen yhteistyörakenne. Näitä kutsutaan Vaikuttamistyöryhmiksi. Kaavio kuvaa jatkossa vaikuttamisen tekemistä verkostoissa ja yhteistyössä muiden vammaisjärjestöjen kanssa. Tarvitaan Vaikuttamistyöryhmät järjestöverkostojen kanssa tehtävään yhteistyöhön sekä vastinpariksi hyvinvointialueelle. Kuva: Salla Pyykkönen

 Olkaa yhteydessä aluekoordinaattoreihin, pohditaan yhdessä!

 • Mietityttääkö alueesi yhdistysten tulevaisuuden verkostotyö? Mietityttääkö tulevat hyvinvointialueet ja niiden alueella vaikuttaminen? Miten päästä mukaan järjestöverkostoihin?
 • Olkaa yhteydessä  Tukiliiton aluekoordinaattoriin alueellisten verkostojen, alueen erillisratkaisujen tms. ominaispiirteiden asioissa
 • Olkaa yhteydessä allekirjoittaneeseen yleisemmin hyvinvointialue tai sote-uudistus tai siellä vaikuttamisen asioissa: