Vaikuttaminen verkostoissa

Verkostoituminen ja hyvä yhteistyö auttavat myös soten kehittämisessä ja vaikuttamisen muutoksissa.

Yhdistysten paikallinen ja alueellinen vaikuttaminen on tärkeää ja vaikuttaminen on aina tehokkaampaa yhdessä. Yhdistysten kannattaakin vaikuttaa kehitysvamma-alan asioihin yhteistyössä muiden Tukiliittoon kuuluvien paikallisyhdistysten, tukipiirin kuin Tukiliitonkin kanssa. Myös muut alueiden verkostot ovat tärkeitä yhteistyökumppaneita yhdistyksille.

Tulevaisuuden sote-uudistuksen tilanne

Sosiaali- ja terveydenhuollon (=sote) uudistuksessa valmistellaan peruspalveluiden parantamista. Uudistuksessa kunnilta siirretään sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastuspalvelut hyvinvointialueille. Uudistuksen on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2023 alusta. Sote-uudistuksesta päivitetään tietoja sivulle (siirry sivulle):
soteuudistus.fi.

 • Koko julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto uudistetaan. Samalla uudistetaan pelastustoimen palvelut.
 • Hyvinvointialueet (21 + Helsinki) ovat jatkossa vastuussa siitä, että ihmiset saavat sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen palvelut.
 • Ihmiset saavat jatkossakin lähipalveluja omalta asuinseudultaan.
 • Kunnat vastaavat jatkossakin muun muassa päivähoidosta, opetuksesta, liikunnasta ja kulttuurista.

Hyvinvointialueilla tarkoitetaan sitä maantieteellistä aluetta, jolla järjestetään yhteiset sote- ja pelastuspalvelut ja joilla ovat tietyt lakien mukaiset yhteiset tehtävät.  Hyvinvointialueet muodostuvat eri maakunnissa eri tavoin. Hyvinvointialueiden asukkaiden ja palveluiden käyttäjien oikeudesta osallistua alueen toimintaan sekä erilaisista osallistumismahdollisuuksista voi lukea lisää Sote-uudistuksen sivulta osoitteesta soteuudistus.fi/asukkaiden-osallistuminen. Hyvinvointialueista tarkemmin osoitteessa soteuudistus.fi/hyvinvointialuekartta.

Tukiliiton kannanottoja soteuudistukseen päivitetään sivulle:
Tukiliitto vaikuttaa

Toimintaympäristön muutokset

Yhdistysten vaikuttamistoiminta hajaantuu alueellisten muutosten myötä; vaikutetaan kuntaan sekä hyvinvointialueelle. Täten vaikuttaminen on muutoksessa myös yhdistyksissä. Tulevaisuudessa vaikuttamistyötä tehdään enenevissä määrin erilaisissa verkostoissa. Verkostoissa vaikuttamalla yhdistys voi edistää asioiden etenemistä ja tavoitteiden saavuttamista laajemmalla rintamalla.

Yhdistys verkostoitumalla:

 • saa laajemmmin myös kokemustietoa ko. asiasta
 • saada asialleen tukea myös yhdistyksen ulkopuolelta
 • voi jakaa myös mahdollisia resursseja verkostossa toimivien kesken
 • voi lisätä yhdistyksen näkyvyyttä
 • saa useamman yhdistyksen tekemällä kannanotolla enemmän painoarvoa ja vaikuttavuutta

Samanaikaisesti, kun soten uudistustyötä viedään eteenpäin, työstetään ministeriössä myös vammaislainsäädännön uudistamista. Nämä kaksi uudistusta on sidottu toisiinsa. Tukiliitto seuraa ja on tiiviisti mukana lakiuudistuksen eri vaiheissa. Uuden vammaislainsäädännön on tarkoitus tulla voimaan samaan aikaan sote-uudistuksen kanssa eli vuoden 2023 alusta.

Tämä vammaislakien yhdistyminen tarkoittaa tulevaisuudessa myös tarvetta verkostoyhteistyön tiivistämiseen sekä paikallisesti että alueellisesti varsinkin vammaisalan yhdistysten välillä. Kehitysvammalaki on kuitenkin voimassa toistaiseksi eli uuden vammaislainsäädännön voimaan tulemiseen asti. Vammaislainsäädännön uudistamisesta Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ja Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos (THL) järjestävät yhteistyössä keväällä 2021 kuulemistilaisuuksia, joihin kannattaa tulla kuulolle. Näistä tilaisuuksista tarkemmin Vammaispalveluiden käsikirjassa.

Perheet keskiöön! -hanke

Tukiliitto on mukana Lastensuojelun Keskusliiton Perheet keskiöön -hankkeessa. Siinä edistämme yhdessä muiden järjestöjen kanssa perheiden kokemustiedon ja järjestöjen osaamisen hyödyntämistä alueellisessa ja valtakunnallisessa perhekeskustoiminnassa. Tästä lisätietoja THL:n perhekeskuksen sivuilla. Osallistumme eri tilaisuuksiin ja toteutamme kartoituksia, koulutustilaisuuksia tai työpajoja.

Perheet keskiöön! -järjestöagenttina Tukiliitossa toimii Sirpa Mäkinen, sirpa.makinen@tukiliitto.fi. Sirpan työaluetta on Etelä-Pohjanmaa, Kanta-Häme ja Pirkanmaa. Sirpa tarjoaa eri tavoin tukea ja sparrausta perhekeskuskehittämiseen liittyvissä kysymyksissä. Lisäksi Sirpa osallistuu sähköisen perhekeskuksen kehittämistyöhön ja syksyn 2021 perheille suunnatun osallisuuskyselyn toteutukseen. Voitte ilmoittautua mukaan Perheet keskiöön! -Osallisuusviikon 13.-19.9. kumppaniksi täältä.

Vaikuttamisen verkostoja

Tärkeitä alueellisia verkostoja, joihin kannattaa yhdistysten hakeutua mukaan:

 • alueellinen vammaisneuvosto tai vammaisneuvostojen verkosto
 • maakunnallinen vammaisneuvosto
 • alueelliset järjestöverkostot tai yhdistysten yhdistykset
 • järjestöneuvottelukunnat tai vastaavat viralliset elimet

SOSTE:n koordinoima Järjestöjen sote-muutostuki hanke vuosille (2021-2023) on aloittanut työnsä. Hanke jatkaa aikaisemman Järjestöt 2,o hankkeiden työtä. Hanke koordinoi järjestöjen toimintaa alueellisesti ja kansallisesti.

Hankkeen tavoitteena:

 • on selkeyttää järjestöjen roolia
 • on tehdä näkyväksi järjestöjen työtä ja järjestöjä
 • selkiyttää järjestötoiminnan merkitystä sote-palvelutuotannon ja hyte toiminnan liittymäpinnoilla
 • vakiinnuttaa järjestöt kuntien ja hyvinvointialueiden kumppaneiksi ja päästä kiinteäksi osaksi alueitten sote ja hyte työtä

Tämän hankkeen järjestöasiantuntijat – joita on alueilla seitsemän (7) – tekevät tiivistä yhteistyötä alueellisten järjestöverkostojen ja -neuvottelukuntien kanssa. Nämä järjestöasiantuntijat toimivat erva eli erityisvastuu alueilla. Järjestöjen sote-muutostuesta tarkemmin SOSTE:n sivuilla: soste.fi/jarjestojen-sote-muutostuki

Miten pääsemme mukaan vaikuttamaan?

Joka maakunnassa toimii erilaisia järjestöjen verkostoja. Oman alueesi verkostoja voit etsiä esimerkiksi Toimeksi.fi -sivustolta. Verkostoihin mukaan pääsemisessä on eroja alueittain. Miten toimin, kun mietin järjestöjen vaikutustyötä näillä alueilla ja sote-uudistukseen vaikuttamista?

 • Selvitä millaisia järjestöverkostoja alueellasi on ja miten ne toimivat?
 • Selvitä toimiiko alueellasi järjestöneuvottelukunta tms. Jos toimii, miten se on organisoitunut ja miten sinne valitaan edustajat?
 • Selvitä millaisia avoimia työpajoja, osallisuustyöpajoja tai alatyöryhmiä eri verkostoilla on ja miten näihin pääsee mukaan.
 • Liity verkostoihin mukaan ja tuo äänesi kuuluville.
 • Selvitä, onko sote-uudistuksen alueellisiin työryhmiin mahdollista päästä mukaan ja jos, niin miten se on mahdollista?
 • Miettikää hyvinvointialueella toimivien tukiyhdistysten ja -piirin kanssa miten kehitysvamma-alan asioissa tällä alueella tulevaisuudessa vaikutetaan?
 • Kysykää rohkeasti lisää – autamme kyllä tarvittaessa.

 

Mietityttääkö alueesi yhdistysten tulevaisuuden verkostotyö? Mietityttääkö tulevat hyvinvointialueet ja niiden alueella vaikuttaminen? Miten päästä mukaan alueellisiin verkostoihin?

Ole yhteydessä, pohditaan yhdessä!

 • olkaa yhteydessä  Tukiliiton aluekoordinaattoriin alueellisten verkostojen, alueen erillisratkaisujen tms. ominaispiirteiden asioissa
 • olkaa yhteydessä allekirjoittaneeseen yleisemmin hyvinvointialue tai sote-uudistus tai siellä vaikuttamisen asioissa: