Yhteistyössä kohti ratkaisua -toimintamalli

Tässä käydään läpi vaihe vaiheelta keskustelutilaisuuden suunnittelu ja toteutus.

 

Yhteistyössä kohti ratkaisua -toimintamalli perustuu kunta- ja yhdistystoimijoiden yhteistyöhön, ratkaisukeskeiseen toimintatapaan sekä yhdessä ja rakentavasti erilaisten näkökulmien kartoittamisen kautta ratkaisun löytämiseen.

 

Lähtökohta

Kun yhdistyksellä on tarve vaikuttaa ja keskustella asioista mahdollisimman nopealla aikataululla  viranhaltijoiden ja/tai kunta- tai aluepäättäjien ja yksityisten palveluntuottajien kanssa, yhdistys saa aluekoordinaattoreilta tukea keskustelutilaisuuden suunnittelussa ja ajatuksia sen toteuttamiseen. Voimme toteuttaa tilaisuuden yhdessä tai annamme vinkkejä asian eteenpäin viemisessä. Ota yhteyttä: mari.hakola@tukiliitto.fi.

 

Yhteydenotto Tukiliittoon ja tilaisuuden suunnittelu

 

Yhteydenottaja Tukiliittoon on paikallinen tai alueellinen jäsenyhdistys, mutta käytännössä yhteydenottaja voi olla kuka tahansa tukiyhdistystoimija tai hallituksen jäsen. Edellytämme kuitenkin, että yhdistys on aktiivinen toimija asian eteenpäin viemisessä ja asiaan on yhdistyksen jäsenistön yhteinen tahtotila ja siihen vaikuttamisen tarve on yhteinen. Yhdistys saa Tukiliitosta taustatuen ja voimme suunnitella asiaa yhdessä eteenpäin.

Yksittäisten henkilöiden tai perheiden asioihin ei tällä tavalla ole mahdollista vaikuttaa. Yksittäisten ihmisten asioissa annamme puhelimitse ja sähköpostitse ohjausta ja neuvontaa. Tähän on avuksi lakineuvontamme, joka on tavoitettavissa neljänä päivänä viikossa. Paikallisesti myös sosiaaliasiamiehet auttavat yksittäisiä henkilöitä.

Tukiyhdistyksen edustajan ottaessa yhteyttä Tukiliittoon (esimerkiksi aluekoordinaattoriin) käymme läpi paikallisen vaikuttamisen tarpeen, tavoitteen ja aikataulun. Pohdimme yhdessä miten yhdistys etenee asiassa ja ketä olisi hyvä kutsua keskustelutilaisuuteen mukaan. Mietimme myös millaista tukea yhdistystoimijat tarvitsevat Tukiliitosta ja kuka Tukiliitosta voisi olla tarvittaessa keskustelutilaisuudessa mukana. Jos tarvitsemme Tukiliiton vaikuttamistoimesta (lakineuvonnasta tai vaikuttamistoimen asiantuntijoista) työntekijän Teams-yhteyden kautta keskusteluun mukaan, niin huomioimme sen järjestelyissä.

Keskustelutilaisuuden osallistujien koollekutsumisessa on huomioitava vaikuttamisen kiireellisyys ja osallistujien aikataulujen yhteensovittaminen.  Tukiliitosta mukaan tulevan työntekijän/työntekijöiden kalenterointi voidaan tehdä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Tilaisuuden kannalta olleellista on, että asiaan vaikuttavat tai siitä päättävät henkilöt (viranhaltijat ja/tai päättäjät) ovat paikalla.

Riippuu aina asiasta ketä kaikkia keskustelutilaisuudessa on hyvä olla paikalla, mutta suosittelemme osallistujien maksimimääräksi kymmentä henkilöä. Osallistujat voivat olla esimerkiksi:

 • Yhdistyksestä
  – yhdistyksen toimihenkilöitä
  – edustaja/t heistä, ketä asia erityisesti koskettaa
 • Kunnasta (ks. alempaa Keskustelutilaisuus-kohdat)
  – kyseisestä asiasta päättävä/t viranhaltija/t
  – tarvittaessa kuntapäättäjiä
 • Tukiliitosta
  – Tukiliitosta tarvittaessa aluekoordinaattori tai joku muu työntekijä, jonka osaamisalaan asia kuuluu
  – Tukiliitosta voidaan järjestää esim. Teams-yhteydellä asiantuntijuusosio tilaisuuteen avaamaan näkökulmaa asiasta

 

Tukiyhdistys ottaa yhteyttä kuntaan

 

 

Tukiyhdistykset ja -piirit vastaavat paikallisesta ja alueellisesta vaikuttamisesta. He ottavat yhteyttä kunnan viranhaltijoihin ja esittävät asian  sekä halun asiasta keskusteluun. Kunnan edustajille kerrotaan keskustelun tarpeesta ja tavoitteesta sekä perustelut asialle, jotta he tietävät mistä asiassa on kyse. Kunnan edustajien kanssa pohditaan, keiden kaikkien on tärkeää olla tilaisuudessa läsnä. Samalla sovitaan myös käytännöt osallistujien kutsumisesta paikalle. Lisäksi sovitaan tapaamisen aika ja paikka sekä asian ja ajankohdan eteenpäin tiedottamisesta. Tukiyhdistys vastaa tilaisuuden toteuttamisen käytännön järjestelyistä.

 

Tilaisuuden toteutus

 

 

 

Jos asian voi ratkaista viranhaltijan päätöksellä (esimerkiksi henkilökohtaisen avun päätös) tai kyseessä on laintulkintaan liittyvä seikka, keskustelutilaisuuteen osallistuvat yhdistyksen edustajat ja viranhaltijoiden edustajat:

Jos asian ratkaiseminen vaatii myös poliittisen päätöksen (esimerkiksi asumis- ja kuljetuspalvelut), keskustelutilaisuuteen osallistuvat yhdistyksen edustajien ja viranhaltijoiden lisäksi myös asian kannalta keskeiset kuntapäättäjät (esimerkiksi asiasta vastaavan lautakunnan puheenjohtaja):

Molemmissa tilanteissa määritellään vaikuttamisen kohde ja asian kiireellisyys. Poliittista päätöstä vaativissa tapauksissa on huomioitava lisäksi päätöksentekoprosessin ja mahdollisten kilpailutusten vaikutus aikatauluun.

Asiasta käydään avointa keskustelua, jossa huomioidaan eri tahojen näkökulmat. Esille tuodaan palvelun käyttäjien ja heidän läheistensä, kunnan edustajien sekä tarvittaessa myös palveluntuottajien näkökulmat. Lisäksi on huomioitava lainsäädännön ja YK:n vammaissopimuksen velvoitteet. Keskustelun tavoitteena on etsiä eri näkökulmien ja asiaan vaikuttavien tekijöiden kautta yhteistä suuntaa sekä oikoa mahdolliset väärinkäsitykset. On tärkeää, että keskustelussa puhutaan samaa kieltä ja ymmärretään käsitteet samalla tavalla, etteivät nämä aiheuta väärinymmärryksiä.

Lopuksi käydään läpi, mitä realistisia mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja asian ratkaisemiseksi on olemassa ja millä aikataululla. Keskustelutilaisuus vedetään yhteen ja tarkistetaan, että kaikki ovat ymmärtäneet asiat samalla tavalla.

 

Jatkosuunnitelmat ja seuranta

 

Jotta yhteistyö jatkuisi myös tästä eteenpäin ja asia konkreettisesti etenisi, kannattaa jo keskustelutilaisuudessa sopia seuraava yhteinen tapaaminen. Voidaan myös sopia, että jatkossa kokoonnutaan keskustelemaan asioista säännöllisesti vaikka kerran tai pari vuodessa. Näin saadaan toimiva ja jatkuva yhteistyökuvio käyntiin sekä ennaltaehkäistään mahdollisia tulevia ongelmatilanteita. Parhaassa tapauksessa yhteistyö auttaa tarvittavien ja sopivien palvelujen kehittämisessä ja edesauttaa tekemään asiakkaille mahdollisimman nopeasti sopivia ratkaisuja esimerkiksi asumisvaihtoehtojen suhteen. Tällä tavoin voidaan säästää myös yhteiskunnan varoja.

Asian etenemisestä tiedotetaan sekä eri tahojen välillä että omissa verkostoissa. Käsiteltävän asian seurantaa ja tiedottamista varten yhdistyksen kannattaa valita keskuudestaan kontaktihenkilö. 

Yhdistykset ja Tukiliitto tekevät yhdessä toimintamallin arviointia ja kehittävät sitä sekä levittävät toimintamallin kautta saatuja hyviä käytäntöjä myös muille yhdistyksille.

Toimintamallin löydät kuvakaavioina myös oikeasta sivupalkista.