Kehitä yhdistystoimintaa

Täältä löydät vinkkejä yhdistystoiminnan kehittämiseen.

Yhdistyksen kehittäminen avaa uusia polkuja

Yhdistyksen elinvoimaisuuden ja jatkuvuuden turvaamiseksi jokaisen yhdistyksen kannattaa miettiä, miten yhdistystä ja sen toimintaa voi kehittää. Yhdistyksen kehittämisessä voi hyödyntää apuna seuraavaa listaa.

1. Huolehtikaa yhdistyksen vetovoimasta

 • Myönteinen asenne ja kannustava ilmapiiri houkuttelevat mukaan yhdistyksen toimintaan ja motivoivat pysymään mukana.
 • Mielikuva yhdistyksestä ratkaisee – positiivinen maine kantaa pitkälle.
 • EHYT ry:n Jäsenhankinta-oppaassa on runsaasti hyviä vinkkejä jäsenhankintaan

2. Aktivoikaa jäsenistöänne

 • Osallistakaa jäsenistöä toiminnan suunnitteluun.
 • Vallan ja vastuun jakaminen keventää kaikkien kuormaa, motivoi ja tuo yhdessä tekemisen ja onnistumisen kokemuksia.

3. Luokaa yhdistykseenne kevyemmän osallistumisen tapoja

 • Kannattajajäsenyys kertoo toimintanne arvostamisesta ja halusta tukea sen jatkumista.
 • Etsikää rooleja toiminnassa ja tapahtumissa niille, jotka eivät halua kokoustaa.
 • Räätälöikää tehtäviä erilaisiin tarpeisiin. Huomioikaa toimijoiden arvot, osaaminen, kokemus, elämäntilanne ja ajankäytön mahdollisuudet.
 • Tarjotkaa myös niin sanottua pop up -vapaaehtoistoimintaa eli lyhytkestoista osallistumista, johon vapaaehtoinen voi osallistua silloin, kun se sopii häneen omaan aikatauluunsa.

4. Näkykää ja vaikuttakaa verkossa

 • Ottakaa sosiaalisen median perusteet haltuun. Facebook on mainio alku.
 • Myös verkossa voi rakentaa yhteisöllisyyttä (esimerkkinä Tukiliiton yhdistystoiminta -Facebook-ryhmä, jossa voitte verkostoitua muiden yhdistystoimijoiden kanssa ja keskustella yhdistystoimintaan liittyvistä asioista).
 • Verkossa voi myös vaikuttaa: osallistukaa keskusteluihin, ottakaa kantaa

5. Yhdistäkää voimat vaikuttamisen tehostamiseksi

 • Alueellinen verkostoituminen on tärkeää, koska se mahdollistaa vaikuttamisen tulevassa sote-toimintaympäristössä eri hyvinvointialueilla. Lisäksi verkostoituminen virkistää vapaaehtoistoimintaa ja tuo uusia näkökulmia asioihin.

Toiminnan suunnittelu ja arviointi

Yhdistyksen toiminnan suunnittelu lähtee liikkeelle toimintasuunnitelman laatimisesta. Toiminnan kehittämisessä tarvitaan tietoa siitä, mikä toiminnassa on hyvää ja missä on parantamisen varaa. Tätä tietoa yhdistys saa arvioinnin avulla. Arviointia voi tehdä keräämällä palautetta esimerkiksi kohderyhmältä ja sidosryhmiltä. Tärkeä osa arviointia on myös itsearviointi.

Tukea ja työkaluja toiminnan arviointiin ja kehittämiseen

1. Toimintasuunnitelma

 • Toimintasuunnitelma on yhdistyksen toiminnan perusta eli punainen lanka, joka ohjaa yhdistyksen toimintaa.
 • Toimintasuunnitelma kannattaa laatia huolellisesti ja päivittää sitä ajatuksella joka vuosi, koska se on paitsi toiminnan perusta, myös yhdistyksen markkinointityökalu jäsenhankinnassa ja vapaaehtoisten rekrytoinnissa.
 • Huomioikaa toimintasuunnitelman laatimisessa myös eri avustukset sekä niiden haku- ja maksuajat, kuten esimerkiksi Tukiliiton toimintaraha ja teemaviikon taloudellinen tuki.

2. Tukea hallitustyön kehittämiseen -tilaisuus

 • Yhdistys voi järjestää hallituksen kehittämistilaisuuden, jossa on tarkoitus arvioida ja suunnata uudelleen yhdistyksen toimintaa. Toiminnan suuntaa on hyvä pysähtyä pohtimaan kerran vuodessa tai joka toinen vuosi.
 • Lataa Ohje: hallituksen kehittämistilaisuus

3. Yhdistyksen itsearviointilomake

 • Yhdistyksen itsearviointilomake sopii  kehittämistilaisuuden keskustelun pohjaksi. Se auttaa nostamaan esiin yhdistyksen vahvuudet ja tärkeimmät kehittämiskohteet.
 • Lataa tästä Yhdistyksen itsearviointilomake

4. Ideoiden kerääminen kohderyhmiltä

5. Hyvinvointikysely