Yhdistysten muutokset

Sivulta löydät tietoa yhdistysten yhdistymiseen ja yhdistyksen purkautumiseen.

Sivua päiviteään.

Yhdistysten yhdistyminen

Yhdistyslaki ei sisällä säännöksiä yhdistysten yhdistymisestä. Yhdistymisessä toimitaan yhdistysten omien sääntöjen sekä yleisten yhdistyksen purkamista ja perustamista koskevien sääntöjen mukaan. Yhdistyminen voi olla ajallisesti pitkäkin prosessi. Yhdistymisen yleisistä linjoista päättää aina yhdistyksen yleiskokous. Yleiskokous myös päättää yhdistymissopimuksesta ja tekee lopullisen päätöksen yhdistymisestä.

Jo suunnitteluvaiheessa pitäkää Tukiliittoa ajan tasalla ja hyödyntäkää liiton asiantuntemusta ja opastusta. Järjestöasiantuntijat opastavat yhdistyksiä yhdistymisprosessin suunnittelussa ja toteuttamisessa.

Yhdistymisen muodot

 1. Molemmat yhdistykset puretaan ja perustetaan yksi uusi rekisteröity yhdistys.  Tukiyhdistyksen ja tukipiirin mallisäännöt. Linkki aukeaa uuteen välilehteen.
 2. Yksi yhdistys puretaan ja purettu yhdistys liitetään osaksi toista yhdistystä.
 3. Toinen yhdistys puretaan ja liitetään osaksi toista yhdistystä, mutta jäljelle jääneen yhdistyksen nimi muutetaan.

Etukäteissuunnittelulla vaikutetaan muodostuvan yhdistyksen toimintaan

 • Yhdistyksen omien tavoitteiden valmistelu (miksi ja kenen kanssa). Laatikaa yhdistyksen nykytila, tarpeiden kartoitus ja analysointi. Nykytilan ja tarpeiden kartoituksessa hallitus voi hyödyntää muun muassa Tukiliiton Kehitä yhdistystoimintaa sivulla olevaa materiaalia ja työkaluja.
 • Määritelkää tavoitteet ja toimenpiteet: vaikuttaminen/edunvalvonta, jäsenhankinta, yhdistyksen mahdollisuus toteuttaa perustehtävää, talousasiat, uuden yhdistyksen tavoitetila.
 • Järjestäkää yhdistyvien yhdistysten hallitusten yhteinen tapaaminen: laatikaa viestintäsuunnitelma, milloin ja miten informoidaan jäseniä. Lisäksi laatikaa yhdistämissopimus, jossa määritellään muun muassa yhdistymisen tavoitteet, tehtävät, aikataulu, vastuut, taloudelliset asiat, tulevan yhdistyksen hallinto ja jäsenyydet.
 • Tiedottakaa ja antakaa jäsenistölle palautemahdollisuus koko yhdistymisprosessin ajan: mitä tehdään, mihin mennessä mitä on tehty ja päätetty. Huolehtikaa siitä, että tiedotuksenne tavoittaa koko jäsenistön. Jäsenistön näkemyksen yhdistymisestä voitte toteuttaa esimerkiksi jäsenkyselyllä tai järjestää keskustelutilaisuuden. Tiedottakaa jäsenistölle hyvissä ajoin siitä, kuinka uuden yhdistyksen jäseneksi voi liittyä.
 • Yhdistämisestä päättäminen ja yhdistämissopimuksen hyväksyminen yhdistysten yleiskokouksissa. Mahdollinen purkukokous.
 • Järjestetään yhdistysten yhteinen tilaisuus, jossa allekirjoitetaan yhdistysten yhdistymissopimus.
 • Käynnistetään uuden yhdistyksen toiminta yhdistämissopimuksen mukaisesti. Jäsenten ja jäsenyyksien hyväksyminen.

Uuden yhdistyksen jäseneksi liittyminen

Jäseniä ei voi siirtää uuteen yhdistykseen automaattisesti, vaan jokaisen on täytettävä jäsenhakemus. Huolehtikaa erityisesti kehitysvammaisten henkilöiden pääsemisestä mukaan uuteen yhdistykseen.

 • Voitte järjestää esimerkiksi kutsuvan tervetulotilaisuuden sillä paikkakunnalla, jolta yhdistys on liittynyt toiseen yhdistykseen. Varatkaa tilaisuuteen jäsenhakemuslomakkeita.
 • Jäsenyyden voi siirtää myös valtakirjalla. Opas yhdistysten yhdistymisestä.
 • Yhdistys ilmoittaa tiedot uusista jäsenistä ja jäsenlajista (varsinainen jäsen tai rinnakkaisjäsen) Tukiliiton jäsenpalveluun.

Esimerkki yhdistysten yhdistymisestä:
Pirkko Tähtelä ja Maija Pelkonen kertovat neljän yhdistyksen yhteistyöstä ja yhdistymisestä. Haastattelija on Lari Karreinen. Videolla kerrotaan mm. lähtötilanteesta, alkukartoituksesta, tiedottamisesta ja mitä yhdistymisessä kannattaa huomioida. Yhdistymisessä ovat mukana Oulun, Kiimingin ja Oulunsalon yhdistykset sekä Me Itse.

Yhdistyksen purkautuminen

Yhdistyslain mukaan yhdistyksen purkaminen tarkoittaa sitä, että yhdistys päättää itse lopettaa toimintansa. Olkaa yhteydessä Tukiliiton järjestöasiantuntijoihin. He neuvovat yhdistyksiä lopettamisprosessien käytännön asioissa.

Valmistelu:

 • Analysointi ja arviointi: miksi yhdistys puretaan?
 • Valmistelu yhdistyksen hallituksessa.
 • Tiedotetaan jäsenille odotettavissa olevasta purkautumisesta.

Päätöksenteko:

 • Yhdistyksen hallitus valmistelee purkautumisilmoituksen yleiseen kokoukseen.
 • Tehdään päätös yhdistyksen purkautumisesta kahdessa (2) peräkkäisessä yhdistyksen yleiskokouksessa tai ylimääräisessä kokouksessa, joiden välillä tulee olla vähintään 30 vuorokautta. Kokouskutsuissa tulee olla mainittu, että asialistalla on yhdistyksen purkautuminen. Kummassakin kokouksessa yhdistyksen sääntöjen mukaan vähintään joko 2/3 tai 3/4 enemmistö annetuista äänistä.
 • Yhdistyksen toiminta päättyy toiseen kokoukseen eli yhdistyksen purkupäivä on toisen purkukokouksen päivämäärä. Kokouksen jälkeen yhdistystä ei ole. Yhdistyksen toimivalta päättyy, jollei hallitusta ole valtuutettu hoitamaan selvitystoimia.

Velkojen, varojen ja omaisuuden selvittäminen:

 • Jos yhdistyksen purkautuessa sen varallisuus on vähäinen, hallitus voi jo ennen purkautumispäätöstä laatia yhdistyksen yleiskokoukselle varojen käytöstä loppuselvityksen hyväksyttäväksi purkautumispäätöksen yhteydessä. Jäljelle jääneet varat käytetään sovitusti tai siirretään säännöissä mainittuun tarkoitukseen. Hallituksen tai selvitysmiesten on huolehdittava varojen siirtämisestä.
 • Jos yhdistyksellä on huomattavaa omaisuutta, jota ilman yhdistyksen yleiskokouksen päätöstä ei ole voitu muuttaa rahaksi, tarvittavat selvitystoimet on hoidettava erikseen purkautumispäätöksen jälkeen.
 • Selvitystoimet kuuluvat hallitukselle, ellei yhdistyksen kokous ole heidän tilalleen valinnut erillisiä selvitysmiehiä (yksi tai useampi). Selvitysmiesten tehtävänä on yhdistyksen taloudellisten asioiden selvittäminen ennen yhdistyksen merkitsemistä purkautuneeksi yhdistysrekisteriin. Selvitysmiehet toimivat yhdistyksen edustajina yhdessä ja heidän tulee jokaisen allekirjoittaa yhdistyksen omaisuuden luovutuskirjat.
 • Kun yhdistys on yhdistyskokouksessa päätetty purkaa, sen taloudellista toimintaa saa jatkaa vain selvitysmenettelyn vaatiman ajan. Selvitysmiesten tai hallituksen on tehtävä varojen siirrosta loppuselvitys, joka säilytetään kirjanpitosäännösten mukaan.

Pankkitilien lakkauttaminen:

 • Pankille toimitetaan ote pöytäkirjasta. Otteeseen laitetaan ne pöytäkirjan kohdat, joissa yhdistyksen purkamisesta, tilien lakkauttamisesta, varojen siirtämisestä ja selvitysmiesten asettamisesta on päätetty.

Ilmoitukset purkautumisesta:

 • Purkautumisilmoitus eli pöytäkirjan ote purkautumispäätöksestä toimitetaan yhdistysrekisteriin PHR:lle sekä Tukiliiton jäsenpalveluun Purkautumisilmoituksista huolehtii viimeisen hallituksen puheenjohtaja tai selvitysmies.

Loppuselvitys ja arkistointi:

 • Loppuselvityksen toimistaan laativat selvitysmiehet. Loppuselvityksen liitteeksi laitetaan selvitystoimiin liittyvät dokumentit, vahvistettu tilinpäätös ja purkukokousten pöytäkirjat.
 • Arkistoinnin periaate on, että yhdistys arkistoi sellaiset ainutkertaiset yhdistystä koskevat asiakirjat, joita ei ole muualta saatavissa ja jotka kuvaavat yhdistyksen toimintaa. Mitä arkistoon kuuluu ja miten se järjestetään? Yksityiset keskusarkistot: pieni arkistointiopas auttaa alkuun.

Purkautumisprosessissa on tärkeää huolehtia yhdistyksen jäsenistä:

 • Erityisesti on huolehdittava kehitysvammaisten henkilöiden halukkuudesta säilyä jäsenyhdistyksen jäsenenä.
 • Tämänhetkistä jäsenistöä tiedotetaan siitä, miten he voivat liittyä esimerkiksi toisiin lähellä oleviin tukiyhdistyksiin. Näin jäsenyyteen ei tule katkoa ja liiton jäsenpalvelut ovat voimassa eli muun muassa jäsenille tuleva Tukiviesti- tai Leija-lehti ei katkea.
 • Jäsenyyden voi siirtää myös valtakirjalla. Opas yhdistysten yhdistymisestä.

Yhdistyksen lakkauttaminen

Yhdistyksen toiminta voi loppua myös yhdistyksen lakkauttamiseen, joka tapahtuu oikeuden toimesta. Syitä yhdistyksen lakkauttamiselle voivat olla esimerkiksi yhdistyksen toimiminen olennaisesti vastoin lakia ja hyviä tapoja tai vastoin sen säännöissä määrättyä tarkoitusta.