Tietoa tulkkauksesta työntekijöille

Yleiskielinen kuvaus Tilke-hankkeen tulkkauksesta työntekijöiden näkökulmasta.

Tulkkaus on suunnattu lastensuojelun tai sosiaalihuoltolain mukaisten palveluiden asiakkaana olevien lasten vanhemmille sekä heidän työntekijöilleen lastensuojelusta ja muista perhepalveluista; esimerkiksi lasten sosiaalityöntekijälle, perhetyöntekijälle, sijaishuollon työntekijälle tai vanhemman sosiaalityöntekijälle. Lastensuojelun tai perhepalveluiden asiakkuuden lisäksi vanhemmilla on tarve tukeen oppimisen ja ymmärtämisen hankaluuksien, kehitysvammaisuuden tai autismi- tai neurokirjon ominaisuuksien takia.

Tulkkauksella ratkaisemme yhdessä yhteistyön hankaluuksia ja tilanteita, joissa tarvitaan asioiden selkiyttämistä ja joista vanhempien ja työntekijöiden on vaikea päästä yhdessä eteenpäin. Pyrimme tulkkauskeskusteluilla yhteistyön paranemiseen ja yhteiseen ymmärrykseen perheen tilanteesta ja asioista.

Tulkkauksessa on elementtejä systeemisyydestä ja dialogisuudesta. Systeemisyydestä nappaamme tulkkaukseen mukaan ilmiöihin, ei yksilöihin keskittyvän näkökulman sekä asioiden tutkailemisen ja pilkkomisen yhdessä. Ilmiöihin voivat kuulua haasteet vanhemmuudessa, yhteistyössä, vuorovaikutuksessa ja näiden juurisyyt. Dialogissa korostuu aktiivinen, toista myötäilevä kuunteleminen.

Tilkkeen työntekijä työskentelee yhdessä vanhempien kanssa sekä käy keskustelua myös perheen työntekijöiden kanssa. Lisäksi tulkkaukseen kuuluu yhteisiä keskusteluja, joissa kaikki osapuolet ovat mukana. Tilkkeen työntekijällä on kokemusta asioiden selkiyttämisestä ja ymmärtämisen tukemisesta. Kun vanhempi ymmärtää paremmin mitä häneltä odotetaan, voi yhteistyö olla helpompaa. Tilkkeen työntekijältä saa vinkkejä ymmärtämisen tukemiseksi.

Ensimmäisissä keskusteluissa on tarkoitus tutkailla mitkä ovat niitä asioita, jotka ovat johtaneet yhteistyön hankaluuksiin ja mitkä voisivat olla tulkkauksen tavoitteet. Tulkkauksen tavoitteet muotoutuvat jokaisessa tulkkauksessa omanlaisikseen. Tavoitteena voi olla esimerkiksi:

  • perhetyön tavoitteiden selkiyttäminen
  • lastensuojelun palveluiden ja tavoitteiden selkiyttämien
  • yhteistyön hankaluuksien tutkaileminen ja yhteistyön parantaminen
  • vanhemmuuden tuki

Tulkkaukseen kuluva aika vaihtelee sille asetettujen tavoitteiden mukaan. Tulkkaustapaamisten tiheys on 1-5 kertaa kahden kuukauden aikana ja yhden yhteisen keskustelun kesto on alle 2 tuntia. Voimme yhdessä sopia tapaamiset myös joustavimmin aikatauluin. Tulkkaukseen liittyviä tapaamisia voi olla kasvotusten ja etänä.