MED13L-oireyhtymä

MED13L-oireyhtymä johtuu MED13L-geenin mutaatiosta, joka häiritsee mm. hermoston ja sydämen varhaisen kasvua ja kehitystä. MED13L-oireyhtymän oirekirjo on laaja ja se vaihtelee yksilöllisesti,

Lääketieteen toimittaja Johanna Rintahaka, Harvinaiskeskus Norio 12.1.2022

ORPHA:369891
ICD-10: Q87.8
OMIM: 616789

Avainsanat: Developmental delay-facial dysmorphism syndrome due to MED13L deficiency, MED13L-related intellectual disability syndrome, MED13L haploinsufficiency syndrome, Asadollahi-Rauch syndrome

Lyhyesti

MED13L-oireyhtymä aiheuttaa kehitysvammaisuutta, puhe- ja käyttäytymisvaikeuksia sekä liikkumisen perustaitojen tavanomaisesta hitaampaa omaksumista. Alentunut lihasjänteys eli hypotonia voi viivästyttää itsenäisen istumisen, seisomisen ja kävelyn oppimista. Osalla lapsista on synnynnäinen sydänvika. Sydämen rakennepoikkeavuuden vaikeusaste vaihtelee lievästä vakavaan.  Muita MED13L-oireyhtymän havaittuja oireita tai löydöksiä ovat tietyt kasvonpiirteet, lyhytkasvuisuus, suulakihalkio, ataksia eli liikkeiden koordinaatiohäiriöt ja mahdollinen epilepsia. Oirekuva vaihtelee yksilöllisesti, eikä kaikkia tässä kuvattuja oireita löydy kaikilla henkilöillä, joilla oireyhtymä on. Vastaavasti oireyhtymään voi liittyä myös joitakin muita piirteitä, joita ei tässä kuvauksessa ole mainittu.

Oireet ja löydökset

MED13L-oireyhtymässä puhetaito voi rajoittua muutamiin sanoihin, eivätkä kaikki välttämättä opi puhumaan. Jotkut ymmärtävät puhetta paremmin kuin pystyvät sillä itseään ilmaisemaan. Kävelytaidon oppiminen voi olla viivästynyt ja liikkeiden koordinointi voi olla haastavaa.

Pieninä kasvonpiirteiden poikkeavuuksina on havaittu esimerkiksi alaspäin suuntautuneet silmäluomiraot, matala nenänselkä, korostunut nenänpää, suorat kulmakarvat, täyteläiset posket, avoin suu, suuri kieli, pieni leuka, alhaalla sijaitsevat korvat sekä leveä otsa. Osalla voi olla jaloissa ja käsissä poikkeavuuksia. Henkilöt voivat olla pituuskasvultaan pienempiä kuin muut sukulaisensa.

Käyttäytymispiirteinä voi ilmetä autismikirjon häiriöön liitettyä käyttäytymistä, kuten toistuvaa stereotyyppistä käyttäytymistä ja vaikeuksia luoda ja ylläpitää sosiaalisia suhteita. Kommunikaatio- ja ymmärtämisvaikeudet voivat aiheuttaa turhautumista ja kiukkua tai muita ei-toivottuja käyttäytymispiirteitä. Arjen selkeä ja toistuva rakenne voivat auttaa vähentämään epätoivottua käyttäytymistä, koska se tuo ennakoitavuutta ja turvaa.

Usein lapset, joilla on MED13L-oireyhtymä tykkäävät samoista asioista kuin ikätoverinsa.

Aivoissa voi olla poikkeavia löydöksiä, kuten aivokurkiaisen puutos. Päänympärys voi olla tavanomaista pienempi. Epilepsiaa esiintyy noin kolmasosalla. Epilepsian hoitovasteet ovat usein hyvät.

Sydämen rakennepoikkeavuuksina voi olla sydämen suurimpien verisuonien eli aortan ja keuhkovaltimon poikkeava sijainti, eteis- (ASD) tai kammioväliseinäaukko (VSD) tai Fallotin tetralogia, jossa yhdistyy neljä eri sydämen rakennepoikkeamaa: kammioväliseinäaukko, oikean kammion ulosvirtauksen ahtauma, poikkeava aortan sijainti ja oikean kammion paksuuntuminen.

Oireyhtymään voi liittyä myös muita rakennepoikkeavuuksia mm. jalkaterissä ja selkärangassa. Kuulo- ja näköaisti voivat poiketa totutusta. Näköhäiriöinä voi esiintyä esimerkiksi kaukotaitteisuutta ja hyperooppista astigmatismia, joka viittaa silmän taittovirheeseen.

Syy ja perinnöllisyys

Oireyhtymä johtuu MED13L-geenin erilaisista mutaatiosta kromosomissa 12 (12q24.21). MED13L-geenistä valmistetaan geenien ilmentymiseen tarvittavaa säätelyproteiinia. Sen moitteeton toiminta on tärkeää mm. hermoston ja sydämen varhaisen kasvun ja kehityksen aikana.

MED13L-geenin mutaatio periytyy autosomissa dominoivasti eli vallitsevasti. Tämä tarkoittaa sitä, että perimässä oleva yksi MED13L-geenin mutaatio, joko henkilön isältä tai äidiltä perityssä MED13L-geenissä, riittää aikaan samaan oireyhtymän. Autosomaalisesti ja vallitsevasti periytyvien oireyhtymien periytymistodennäköisyys seuraavaan sukupolveen on 50 %. MED13L-oireyhtymän periytyminen vanhemmalta lapselleen on lääketieteellisen kirjallisuuden mukaan kuitenkin hyvin harvinaista.

Useimmissa tapauksissa lapsen mutaatio ei ole siis peritty vaan on täysin uusi niin kutsuttu de novo-mutaatio. Vanhempien perimäntutkimuksista ei tällöin löydetä MED13L-geenin mutaatiota. De novo-mutaatiot saavat alkunsa sukusolujen, siittiön tai munasolun, kehittymisen aikana tai hyvin varhaisessa vaiheessa alkion kehitystä, pian hedelmöityksen jälkeen. De novo-mutaation uusiutumistodennäköisyys perheessä on noin prosentin (1 %) luokkaa. Mutaatioiden syntyyn ei voi vaikuttaa, eivätkä ne ole kenenkään syytä.

Vaikka vanhemmat olisivat verikokeella tehdyn perimäntutkimuksen perusteella negatiivisia MED13L-geenin mutaation suhteen, nykymenetelmin ei kuitenkaan pystytä selvittämään onko lapsen oireyhtymä seurausta jommallakummalla vanhemmalla olevasta sukusolumosaikismista. Sukusolumosaikismissa osassa sukusoluja on MED13L-geenin mutaatio ja osassa ei. Sukusolumosaikismi nostaa jonkin verran, muttei huomattavasti, perheen todennäköisyyttä saada lapsi, jolla on MED13Loireyhtymä. Sukusolumosaikismista lisää tietoa löytyy Harvinaiskeskuksen sivuilta kohdasta: 70 kysymystä ja vastausta perimästä ja perinnöllisyydestä: Mosaikismi.

Perhe voi halutessaan keskustella perinnöllisyysneuvonnassa oireyhtymän toistumistodennäköisyydestä jo ennen seuraavaa mahdollista raskautta. Harvinaiskeskus Norion sivuilta löytyy tietoa myös perhesuunnittelusta, tilanteissa, joissa perheessä on mahdollisesti kohonnut todennäköisyys johonkin harvinaissairauteen: Perhesuunnittelu ja raskaus. Kaikista näistä aiheista voi myös keskustella ilman lähetettä ja veloituksetta Harvinaiskeskus Norion perinnöllisyyshoitajan kanssa. Yhteystiedot keskustelutukeen ja neuvontaan löydät tämän julkaisun lopusta.

Yleisyys

MED13L-oireyhtymän yleisyydestä on esitetty arvioita. Niiden mukaan alle kahdella lapsella 100 000 vastasyntynyttä kohden on MED13L-oireyhtymä. Lääketieteellinen kirjallisuus on kuvannut ainakin 70 henkilöä, joilla MED13L-mutaatio on tunnistettu.

Diagnoosi ja hoito

MED13L-oireyhtymäepäily voi herätä mm. poikkeavien kasvonpiirteiden, puheen ja motoriikan kehitysviiveiden sekä kehitysvammaisuuden perusteella. Diagnoosiepäily vahvistuu perimäntutkimusten avulla, koska useissa muissakin oireyhtymissä on samanlaisia piirteitä kuin MED13L-oireyhtymässä. Tällaisia oireyhtymiä ovat esimerkiksi 1p36-mikrodeleetioKleefstran oireyhtymäMowat-Wilsonin oireyhtymä ja Kabukin oireyhtymä.

Parantavaa hoitoa ei ole olemassa, mutta oireita hoidetaan kunkin potilaan oireiden mukaisesti. Hoitoon vaikuttavat kehitysviiveiden, käyttäytymispiirteiden ja mahdollisten rakennepoikkeavuuksien vaikeusaste. Puhe-, fysio- ja toimintaterapia sekä käyttäytymistä tukeva terapia ovat hyödyllisiä. Joillekin sydänkirurgia on tarpeen. Näkö- ja kuuloaistin säännölliset tarkastukset kuuluvat oireyhtymän seurantahoitoon.

Ennuste

Eliniänodotteesta ei ole saatavilla tietoja.

Historia

MED13L-geenin mutaatio yhdistettiin aluksi vain sydämen rakenteellisiin poikkeavuuksiin, mutta myöhemmin geenimuutoksen havaittiin liittyvän laajempaan oirekuvaan.

Kokemustietoa

Onko sinulla omakohtaista kokemusta tästä diagnoosista? Keräämme kokemustietotarinoita, ja sinäkin voit osallistua. Lue lisää Kokemustietoa-sivulta.

Tukipalvelut

Harvinaiskeskus Noriosta voi tiedustella vertaistukea. Lue lisää Vertaistuki-sivultamme.

Harvinaiskeskus Norion perinnöllisyyshoitajaan voi ottaa yhteyttä, kun haluaa keskustella perimään tai harvinaissairauksiin liittyvistä asioista. Lue lisää Keskustelutuki ja ohjaus -sivultamme tai soita 044 5765 439.

Tukiliiton sivuilta löytyy runsaasti tietoa erilaisista palveluista: Tuki ja neuvot.

Med13L Syndrome Foundation (Eurooppa)
Med13L Syndrome Foundation (Yhdysvallat)

Facebookista löytyy hakusanalla ”MED13L” englanninkielisiä ja suljettuja ryhmiä, läheisille, joita oireyhtymä koskettaa. Jäseneksi ryhmään pääsee pyytämällä ryhmän jäsenyyttä.

Aiheesta muualla

Genetic and Rare Diseases Information Center (GARD): MED13L haploinsufficiency syndrome
MedlinePlus: MED13L syndrome
Simons Searchlight.org: MED13L

Lähteet

Unique: Rare Chromosome & Gene Disorder GuidesMED13L syndrome
Orphanet: Developmental delay-facial dysmorphism syndrome due to MED13L deficiency
Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM): Impaired Intellectual Development and Distinctuve Facial Features with or without Cardiac Defects; MRFACD

Adegbola, A., Musante, L., Callewaert, B. et al. Redefining the MED13L syndrome. Eur J Hum Genet 23, 1308–1317 (2015).

Julkaistu ensimmäisen kerran Harvinaiskeskus Norion sivuilla 8.9.2021.