Yhdistys työnantajana

Sivua päivitetään.

Yhdistyksellä on samat vastuut, velvoitteet ja oikeudet työnantajana kuin muillakin työnantajilla. Työsuhteessa on noudatettava työlainsäädäntöä, työsuhteessa sovellettavaa työehtosopimusta (TES) ja työsopimusta. Työnantajan on palkanmaksun lisäksi huolehdittava muista lakisääteisistä velvollisuuksistaan kuten työntekijöiden työterveyshuollosta ja vakuuttamisesta.

Työsuhde

Työsuhteessa noudatetaan työlainsäädännön lisäksi työehtosopimusta eli TES:ä, joka on ammattiliiton ja työnantajien tekemä sopimus alan palkoista ja työsuhteen ehdoista. Sosiaalialan järjestöjä koskeva työehtosopimus on yleissitova eli sitä on kaikkien kyseisen alan työnantajien noudatettava huolimatta siitä kuuluvatko ne työnantajaliittoon vai ei. Työsuhdetta solmittaessa tehdään lisäksi kirjallinen työsopimus työnantajan ja työntekijän välillä. Työsopimuksessa ei voida sopia työlainsäädäntöä ja TES:ä heikommista työntekijän eduista edes työntekijän suostumuksella. Jokaisesta maksetusta palkasta on tehtävä tulorekisteri-ilmoitus 5 päivän kuluessa palkanmaksusta.

Työsuhteen alussa on tärkeä huolehtia työntekijän perehdyttämisestä. Työturvallisuuslaki edellyttää työntekijän riittävää perehdyttämistä ja hyvä työhönopastus on sekä työnantajan että työntekijän etu.

Lisätietoa työsuhteeseen ja työntekijän palkkaamiseen liittyen:

 

Työterveyshuolto

Työnantajan on huolehdittava työntekijöiden työterveyshuollosta ja järjestettävä ainakin lakisääteiset ennaltaehkäiset työterveyshuoltopalvelut.  Lakisääteiseen työterveyshuoltoon kuuluvat työhön liittyvät terveystarkastukset, työpaikkaselvitys ja työkyvyn tukeminen sekä niiden sairauksien tai oireiden selvittely, joilla on yhteyttä työhön. Sen sijaan muun sairaanhoidon järjestäminen on työnantajalle vapaaehtoista.

Työterveyshuolto järjestetään tekemällä siitä sopimus joko yksityisen lääkäriaseman tai julkisen terveydenhuollon  kanssa. Työnantajan on järjestettävä lakisääteinen ehkäisevä työterveyshuolto, vaikka palveluksessa olisi vain yksi työntekijä. Työsuhteen kesto tai muoto taikka työtuntimäärä eivät vaikuta lakisääteisen työterveyshuollon järjestämisvastuuseen vaan se on järjestettävä kaikille työntekijöille.  Työnantajan on kerrottava työntekijälle työterveyshuollon palvelun sisällöstä ja sen on myös oltava nähtävillä työpaikalla.

Työnantaja voi saada Kelasta korvausta lakisääteisen ehkäisevän työterveyshuollon ja vapaaehtoisen sairaanhoidon kustannuksista.

Lisätietoa työterveyshuollon järjestämisestä:

 

Vakuutukset

Työnantajan on otettava ainakin lakisääteiset vakuutukset. Pakollisia lakisääteisiä vakuutuksia ovat työtapaturma- ja ammattitautivakuutus sekä työeläkevakuutus. Työnantajain ryhmähenkivakuutus on myös pakollinen vakuutus ja se sisältyy jo valmiina lakisääteiseen työtapaturmavakuutukseen, joka otetaan vakuutusyhtiöstä. Työeläkevakuutuksen työnantaja ottaa työeläkeyhtiöstä. Halutessaan työnantaja voi vapaaehtoisilla vakuutuksilla laajentaa vakuutusturvaa lakisääteistä kattavammaksi.

Lisätietoa työnantajan lakisääteisistä vakuutuksista:

 

Tukea työntekijän palkkaamiseen

TE-toimistosta saa tietoa palkkatuesta sekä muista tuista, joita työnantajan on mahdollista saada työntekijän palkkaamiseen.

 

Työlainsäädäntö

Työlainsäädäntö kuuluu Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) vastuualueisiin. Keskeisimmät työsuhdetta koskevat lait ovat työsopimuslaki, työaikalaki, vuosilomalaki ja työturvallisuuslaki.

Työsuhteeseen liittyy lisäksi monia monia muita lakeja, joista lisätietoa löytyy TEM:n sivuilta: