Erilaisia testamentteja

Testamentintekijän on mietittävä tarkkaan, minkälaisen testamentin hän haluaa tehdä.

Testamentteja voi tehdä monenlaisia ja myös saman testamentin sisällä voi olla erilaisia testamenttimääräyksiä. Testamentin voi tehdä joko koko omaisuudesta tai vain osasta omaisuutta. Laki antaa hyvin vapaat kädet määrätä testamentin sisällöstä, kunhan testamentin tekemiselle asetetut muotomääräykset täyttyvät. Sen vuoksi on mahdollista esimerkiksi antaa haluamansa osa omaisuudesta valitsemalleen hyväntekeväisyyskohteelle ja osa lain mukaan määräytyville perillisille.

On tärkeää keskustella erilaisista testamentin tekemisen vaihtoehdoista asiantuntijan kanssa, jotta testamentti toteutuu käytännössä siten, kuin testamentin tekijä on tarkoittanut. Testamentilla on myös mahdollista monin tavoin vaikuttaa perillisten perintöveron määrään. Tärkeintä on kuitenkin miettiä, että testamentti on mahdollista toteuttaa järkevällä tavalla.

Testamentissa voidaan määritellä hyvinkin tarkkaan omaisuus, jota se koskee tai sitten voidaan määrätä joko koko omaisuudesta tai sen osasta yleisemmin esimerkiksi murto-osin. Tällöin voidaan puhua joko erityis- tai yleistestamentista.

 

Yleistestamentti

Silloin, kun testamentin saaja saa koko omaisuuden, murto-osan (esimerkiksi 1/4) omaisuudesta tai kaiken jäljelle jäävän omaisuuden sen jälkeen, kun muut testamenttimääräykset on täytetty, puhutaan yleistestamentista. Yleistestamentin saajia voi olla useita.

Yleistestamentin saaja on kuolinpesän osakas ja osallistuu kuolinpesän hallinnointiin yhdessä muiden kuolinpesän osakkaiden kanssa. Silloin, jos kuolinpesän osakkaita on useita, lopullinen testamentilla saatava omaisuus määräytyy vasta perinnönjaossa.

 

Erityistestamentti

Testamentilla on mahdollista määrätä tietystä omaisuudesta (esimerkiksi asunto-osake, tietty määrä pörssiosakkeita, kesämökkikiinteistö, tietty summa rahaa, yksittäinen arvoesine). Tällaista testamenttia kutsutaan erityistestamentiksi eli legaatiksi. Erityistestamentilla määrätty omaisuus voidaan selvissä tilanteissa antaa jo ennen perinnönjakoa testamentinsaajalle. Erityistestamentin saaja ei ole kuolinpesän osakas eikä hän voi siksi käyttää päätösvaltaa kuolinpesässä.

 

Tärkeimmät testamenttityypit

Testamentit luokitellaan usein sen perusteella, minkälaisen oikeuden omaisuuteen testamentilla saa. Testamentin saaja voi saada testamentilla joko omistusoikeuden tai käyttöoikeuden omaisuuteen.

Omistusoikeustestamentti

Omistusoikeustestamentti tarkoittaa sitä, että testamentin saaja saa täyden omistusoikeuden perimäänsä omaisuuteen. Hän voi elinaikanaan myydä ja lahjoittaa omaisuuden eteenpäin tai hän voi tehdä siitä testamentin.

Perinnönsaaja maksaa omistusoikeustestamentilla saamastaan omaisuudesta perintöveron.

Rajoitettu omistusoikeustestamentti

Rajoitettu omistusoikeustestamentti tarkoittaa sitä, että omaisuus siirtyy testamentin saajan kuoltua testamentissa määrätylle seuraavalle henkilölle. Rajoitettu omistusoikeustestamentti rajoittaa perinnönsaajan oikeutta vain siten, että hän ei voi itse määrätä saamastaan omaisuudesta testamentilla, vaan jäljelle jäänyt omaisuus siirtyy testamentinsaajan kuoleman jälkeen alkuperäisessä testamentissa mainitulle toissijaiselle saajalla. Ensimmäinen testamentin saaja voi siis elinaikanaan määrätä omaisuudesta muuten haluamallaan tavalla. Hän voi myydä ja lahjoittaa omaisuutta tai käyttää rahavaroja vapaasti. Ainoastaan testamenttia omaisuudesta ei voi tehdä.

Tyypillinen esimerkki rajoitetusta omistusoikeustestamentista on puolisoiden välinen niin sanottu keskinäinen omistusoikeustestamentti, jossa määrätään, että ensimmäisen puolison kuollessa omaisuus siirtyy leskelle ja hänen jälkeensä lapsille.

Rajoitettu omistusoikeustestamentti on hyvä vaihtoehto silloin, jos kehitysvammainen henkilö on ainoa lapsi eikä hänellä ole perillisiä eikä hän välttämättä pysty itse tekemään testamenttia omaisuudestaan. Näin vanhemmat voivat turvata sen, että oma lapsi saa elinaikanaan käyttää omaisuutta niin paljon kuin haluaa ja tarvitsee, mutta omaisuuden siirtyminen vanhempien haluamalle taholle lapsen kuoltua on turvattu. Testamentilla voi määrätä vain kertaalleen siitä, kuka omaisuuden saa ensimmäisen saajan kuoltua. Useita saajia ei voi ketjuttaa peräkkäin.

 

Hallintaoikeustestamentti eli käyttöoikeustestamentti

Hallintaoikeustestamentti tarkoittaa sitä, että testamentinsaaja saa vain oikeuden käyttää omaisuutta ja nauttia sen tuoton. Omistusoikeus siirtyy toiselle henkilölle. Käyttöoikeuden haltija ei saa luovuttaa omaisuutta eteenpäin eikä myöskään käyttöoikeuttaan. Omistusoikeuden haltijakaan ei saa luovuttaa omaisuutta ilman käyttöoikeuden haltijan suostumusta.

Käyttöoikeuden haltija ei maksa perintöveroa saamastaan käyttöoikeudesta, vaan perintöveron maksaa heti testamentin tekijän kuoltua omistusoikeuden saaja. Omistusoikeuden saajan perintöveroa pienentää hallintaoikeustestamentin saajan käyttöoikeus riippuen hallintaoikeuden saajan iästä.

Tyypillinen tilanne on esimerkiksi sellainen, että puolisot määräävät keskinäisellä testamentillaan kesämökin käyttöoikeuden leskelle ja omistusoikeuden lapselle tai lapsille. Liian hankalia tilanteita ei kannata käyttöoikeustestamentilla luoda pelkän verohyödyn nimissä.

 

Yleisiä testamenttimääräyksiä

Testamentissa on mahdollisuus antaa myös erityisiä määräyksiä koskien testamentinsaajia tai omaisuutta.

Silloin, jos ei ole lähisukulaisia, jotka hoitaisivat asioita, kannattaa kirjoittaa testamenttiin määräys testamentin toimeenpanijasta. Testamentin toimeenpanija huolehtii siitä, että testamentti toteutuu sen määräysten mukaisesti.

Testamentilla on mahdollista määrätä, että testamentin saajan aviopuolisolla ei ole avio-oikeutta testamentilla saatuun omaisuuteen. Tämä määräys voi koskea esimerkiksi lasten puolisoita tai aviopuolison uutta aviopuolisoa.

Testamentissa voi myös määrätä siitä, voidaanko perillisten lakiosa maksaa rahana. Jos testamentilla ei erikseen kielletä, lakiosan voi lain mukaan aina maksaa rahana. Laki on tältä osin muuttunut aiemmasta.

Testamentilla on mahdollista esittää toive siitä, kuka toimisi tarvittaessa läheisen edunvalvojana oman kuoleman jälkeen.

 

Tekstit on kirjoittanut ja koonnut Tukiliiton johtava lakimies Sirkka Sivula. Tukiliiton lakineuvonta ei valitettavasti pysty vastaamaan perintöoikeuteen ja testamenttiin liittyviin kysymyksiin. Yhteistyökumppanimme Asianajotoimisto Facta Oy auttaa testamenttiin liittyvissä asioissa.