GABA-transaminaasin puutos

GABA-transaminaasin puutos aiheuttaa GABA-välittäjäaineen kertymisen keskushermostoon, josta seuraa erilaisia kognitiivisiin toimintoihin, liikkumiseen, uni-valverytmiin ja kehitykseen liittyviä keskushermosto-oireita. Oireet vaihtelevat yksilöllisesti.

Lääketieteen toimittaja Johanna Rintahaka, Harvinaiskeskus Norio 5.1.2022

Avainsanat: GABA (gamma-aminobutyruc acid)-transaminase deficiency, ABAT-deficiency

Lyhyesti

Gamma-aminobutyyrihappo (GABA)-transaminaasin puutos on erittäin harvinainen synnynnäinen enkefalopatia eli aivosairaus, joka ilmenee lapsuudessa. Siinä GABA-välittäjäainetta hajottava entsyymi ei toimi normaalisti, mikä johtaa GABA-välittäjäaineen kertymiseen keskushermostossa. Oireyhtymä ilmenee vastasyntyneillä tai varhaislapsuudessa epilepsiana, liikehäiriöinä (koreoatetoosi), korostuneena uneliaisuutena, hypotoniana eli alentuneena lihasjänteytenä, hyperrefleksiana eli kohonneena refleksien eli heijasteiden herkkyytenä sekä kehitysvammaisuutena. Lisäksi lapsen pituuskasvu voi olla keskimääräistä suurempaa, vaikka syömisvaikeudet voivat haitata kasvua ja painon kehittymistä. Oirekuva ja elinikä vaihtelevat huomattavasti yksilöstä toiseen.

Oireet ja löydökset

Vastasyntynyt on usein hypotoninen ja hänen herkkyytensä reflekseille on kasvanut (hyperrefleksia). Psykomotorisessa kehityksessä ilmenee viiveitä. Lapsi voi olla letarginen eli uneliaan oloinen tai kuin olisi horroksessa. Itkuääni voi olla korkea. Epilepsia puhkeaa usein varhaislapsuudessa, mutta voi lievittyä ajan myötä. Pituuskasvu voi olla kiihtynyt, mutta painon kehitys tavanomaista hitaampaa. Oirekuvaan kuuluu kehitysvammaisuus.

Syy ja perinnöllisyys

Oireyhtymän aiheuttaa ABAT (4-aminobutyraattiaminotransferaasi) -geenin mutaatio kromosomissa 16 (16p13.2). Geeni tuottaa 4-aminobutyraattiaminotransferaasi (GABA-T)- entsyymiä. Sen tehtävä on jouduttaa GABA-välittäjäaineen hajoamista. GABA on eräs tärkeimmistä keskushermoston toimintaa hillitsevistä välittäjäaineista eli nk. inhibitorinen välittäjäaine. GABA suojaa hermosoluja mm. signaalitulvalta ja osallistuu hermosolujen erilaistumiseen. Kun GABA-T-entsyymi ei toimi, GABA-välittäjäainetta ja beta-alaniinia kertyy hermosoluihin, mistä seuraa aivojen enkefalopatia sen eri oireineen. Koska GABA:n runsas määrä lisää kasvuhormonin eritystä, oireyhtymään liittyy usein tavanomaista voimakkaampaa pituuskasvua.

Oireyhtymä noudattaa autosomissa resessiivistä eli peittyvää periytymistapaa. Tämä tarkoittaa sitä, että henkilön molemmissa ABAT-geeneissä on oltava mutaatio ennen kuin oireyhtymä ilmenee lapsella. Useimmissa tapauksissa lapsi on siis perinyt oireyhtymää aiheuttavat geenimutaatiot molemmilta vanhemmiltaan. Koska vanhemmilla on vain yksi oireyhtymän aiheuttava mutaatio perimässään, he ovat tähän oireyhtymään johtavan geenimuutoksen oireettomia kantajia. Tällaisissa tapauksissa vanhempien toistumisriski toiseen lapseen, jolla on GABA-transaminaasin puutos, on 25 %. Tämä todennäköisyys on muuttumaton raskaudesta toiseen.

Yleisyys

GABA-transaminaasin puutoksen esiintyvyydeksi on arvioitu alle 1 lapsi miljoona elävänä syntynyttä lasta kohden (<1: 1 000 000). Lääketieteellinen kirjallisuudessa on mainintoja vain muutamista lapsista, joilla on tämän entyymin puutos.

Diagnoosi ja hoito

Erotusdiagnoosina on huomioitava mm. sukkinaatti-semi-aldehydidehydrogenaasi-entsyymin puutos, Pelizaeus-Merzbacherin tauti sekä muut varhain alkavat epileptiset enkefalopatiat, joihin liittyy liikehäiriöitä.

GABA-transferaasin puutoksessa selkäydinnesteestä (ja verestä) löydetään kohonneet GABA- ja beta-alaniini pitoisuudet. Aivosähkökäyrässä eli EEG:ssä todetaan poikkeavuuksia. Diagnoosin vahvistaa tai poissulkee homotsygoottinen ABAT-geenimuutos potilaan perimässä ts. mutaatio löytyy potilaan molemmista, sekä isältä että äidiltä perityistä, ABAT-geeneistä.

Ennuste

Eliniänodotetta on pidetty aikaisempina vuosina heikkona, ja monilla se on yltänyt vain lapsuuden kahteen ensimmäiseen elinvuoteen. Raportoitujen tapausmäärien kasvettua on havaittu, että elinikä voi ulottua myöhempään lapsuusaikaan tai aikuisiän kynnykselle. Oireyhtymän eliniänodote voi siis olla aikaisemmin oletettua pidempi.

Historia

GABA-transaminaasin puutos kuvattiin ensimmäisen kerran vuonna 1984.

Tukipalvelut

Harvinaiskeskus Noriosta voi tiedustella vertaistukea. Lue lisää vertaistuki-sivultamme.

Harvinaiskeskus Norion perinnöllisyyshoitajaan voi ottaa yhteyttä, kun haluaa keskustella perimään tai harvinaissairauksiin liittyvistä asioista. Lue lisää Keskustelutuki ja ohjaus -sivultamme tai soita 044 5765 439.

Aiheesta muualla

MedlinePlus: GABA-transaminase deficiency
Genetic and Rare Diseases Information Center (GARD): Gamma aminobutyric acid transaminase deficiency

Lähteet

Orphanet: Gamma-amonibutyric acid transaminase deficiency 
Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM): GABA-Transaminaase deficiency
PM. K. Koenig, R. Hodgeman, J. J. Riviello yms. Phenotype of GABA-transaminase deficiency. Neurology 2017 16; 88(20): 1919-1924.