8-trisomia (mosaikismi)

Mosaikistinen trisomia-8 on erittäin harvinainen kromosomipoikkeavuus, jonka oireet johtuvat kromosomin 8 ylimäärästä. Kaikista spontaaneista keskenmenoista trisomian 8 osuus on arviolta noin 0,8 %.

Lääketieteen toimittaja Johanna Rintahaka, Harvinaiskeskus Norio 30.9.2022

ORPHA:96061
ICD-10: Q92.1

Avainsanat: Trisomy 8 mosaicism, Warkanyn oireyhtymä-2, Warkany syndrome-2

Lyhyesti

Trisomia 8 on harvinainen kromosomipoikkeavuus, jossa tavanomaisen kahden kromosomin sijaan, kromosomia 8 onkin kolme kappaletta. Raskaus, jossa lapsella on täydellinen trisomia 8, päättyy usein raskauden spontaaniin eli luontaiseen keskeytymiseen. Elävänä syntyneillä lapsilla trisomia 8 edustaakin mosaikistista muotoa. Siinä soluja, joissa on ylimääräinen kromosomi 8, esiintyy vain osassa kehon soluja. Mosaikismin määrä ja sen osuus (%) elimistön kudoksissa, esimerkiksi hermokudoksessa, vaihtelevat henkilöstä toiseen. Tämän vuoksi myös oirekuva vaihtelee huomattavasti, joskin myös joitakin yhteneväisiä piirteitäkin on löydettävissä. Joskus mosaikistinen trisomia 8 löytyy sattumalta jonkin muun lääketieteellisen tutkimuksen yhteydessä. Näissä tapauksissa mosaikistinen trisomia 8 ei aiheuta oireita tai ne ovat lieviä.

Oireet ja löydökset

Useimmat vastasyntyneet syntyvät laskettuna aikana normaalipainoisina ja -pituisina. Myös lapsen syntymänjälkeinen kasvu on usein tavanomainen. Lapsella voi kuitenkin esiintyä synnynnäisiä rakenteellisia poikkeavuuksia mm. luustossa ja muissa elinjärjestelmissä. Kaikilla synnynnäisiä rakennepoikkeavuuksia ei kuitenkaan ilmene.

Vastasyntyneessä huomio saattaa kiinnittyä isoon ja lyhyeen kaulaan, jossa voi olla ihopoimuja. Lapsen olemus saattaa olla hento: keskivartalo on laiha ja hartiat sekä lantio kapeat. Kallo voi olla pitkän ja kapean muotoinen, jolloin kyseessä saattaa olla nk. skafokefalia eli venekallo. Skafokefalia on yleisin kraniosynostoosin muodoista, joissa tiettyjen kallon luiden saumat ovat ennenaikaisesti luutuneet. Kraniosynostoosi johtaa mm. poikkeavaan pään muotoon.

Vastasyntyneellä voidaan todeta myös mm. kitalakihalkio, joka voi haitata syömistä tai myöhemmin puheen opettelua. Eräs tunnusomaisin piirre trisomiassa 8 ovat syvät uurteet jalkapohjissa ja joskus myös kämmenissä, ja harvinaisissa tapauksissa tämä voi olla ainut ulkonäöllinen poikkeavuus.

Muita ulkonäöllisiä piirteitä voivat olla mm. korostunut otsa, pystynenä, leveä nenänselkä, poikkeavan muotoiset korvat ja pieni leuka, jossa alahuuli on kääntynyt alaspäin. Silmät voivat sijaita syvällä ja etäällä toisistaan ja ne voivat karsastaa. Jotkin ulkonäölliset piirteet ovat hyvin lieviä lapsuudessa, mutta voivat korostua kasvun ja ikääntymisen myötä.

Mosaikistisessa trisomiassa 8 ilmenee usein luusto- ja nivelmuutoksia, joiden vaikeusasteet vaihtelevat yksilöllisesti. Mosaikistisessa trisomiassa 8 voi esiintyä mm. artrogrypoosia eli synnynnäisiä ja usean nivelen virheasentoja tai jäykistymiä, jotka voivat vaikeutua iän myötä. Myös kamptodaktylia eli yhden tai useamman sorminivelen koukkujäykistymät voivat olla mahdollisia. Selkärangassa voi ilmetä nikamien yhteen luutumista tai skolioosi eli selkärangan sivuttainen vinouma. Luusto- ja nivelmuutokset voivat vaikuttaa motoristen eli liikkumisen perustaitojen ja hienomotoristen taitojen omaksumiseen. Jotkut lapsista oppivat kävelemään ilman tukia, toiset eivät pysty tuenkaan avulla kävelemään, vaan tarvitsevat avukseen pyörätuolin. Myös varpailla kävelyä voi esiintyä, jos nivelten ja jänteiden rakenteessa ja toiminnassa on poikkeavuuksia. Jalkojen eripituisuus tai koko sekä polvilumpion mahdollinen vajaakehittyminen tai puutos voivat vaikuttaa kykyyn kävellä ja/tai kävelytyyliin.

Synnynnäisiä rakennepoikkeavuuksia voi esiintyä myös suurissa verisuonissa ja sydämessä (25 %:lla tapauksista). Virtsateiden rakennepoikkeamiin voivat lukeutua mm. vesimunuainen. Virtsan takaisinvirtaus munuaisiin on myös mahdollinen. Aivokurkiainen voi puuttua tai se on vajaakehittynyt. Laskeutumattomat kivekset on todettu noin neljäsosalla (25 %) pojista/miehistä, joilla on mosaikistinen trisomia 8. Miesten hedelmällisyys saattaa olla heikentynyt.

Mosaikistiseen trisomiaan 8 liittyy usein lievä kehitysvammaisuus, mutta älykkyys voi olla myös normaali. Lapsella on usein puheen kehityksen viive. Monilla puheen ymmärtäminen sujuu paremmin kuin puheen tuottaminen. Osa ei opi puhumaan selkeästi tai monisanaisesti, osa puhuu erittäin sujuvasti. Oppimisessa jotkut tarvitsevat paljon tukea, toiset pystyvät opiskelemaan itsenäisesti peruskoulun jälkeenkin esimerkiksi yliopistossa. Ajan ja rahan ymmärtämisessä voi olla suuria yksilöllisiä eroja.

Univaikeuksia ja epilepsiaa voi esiintyä. Mosaikistiseen trisomiaan 8 ei itsessään näyttäisi liittyvän vakavaa psykologista tai psykiatrista oireilua.

Murrosiän kehitys on normaali tai viivästynyt. Joillakin sekundaariset sukupuoliominaisuudet eivät kehity, ja joillakin naisilla on todettu ennenaikaiset vaihdevuodet. Lääketieteellinen kirjallisuus kuvaa naisia, jotka ovat tulleet raskaaksi ja saaneet terveen lapsen. Näillä äideillä mosaikistinen trisomia 8 on ollut lievä, eikä mahdollisesti kapea lantio ole tuottanut ongelmia raskauden tai synnytyksen aikana. Perheenperustamisvaiheessa henkilöllä, jolla tiedetään olevan mosaikistinen trisomia 8, on mahdollisuus hakeutua perinnöllisyysneuvontaan. Perinnöllisyysneuvonnassa voidaan keskustella esimerkiksi trisomisen 8 raskauden todennäköisyydestä jo perhesuunnitteluvaiheessa.

Mosaikistinen trisomia 8 voi altistaa toistuville infektioille, mutta myös joidenkin syöpätyyppien kehittymiselle. Tällaisia syöpiä ovat mm. nefroblastooma eli Wilmsin tuumori, myelodysplasia ja myeloidinen leukemia. Wilmsin tuumori on lapsuusiän pahanlaatuinen munuaiskasvain; myelodysplasia on luuytimen sairaus, jossa verisolujen kehitys luuytimen kantasoluista on häiriintynyt; ja myelooinen leukemia on hitaasti etenevä luuytimen verisoluja muodostavien kantasolujen syöpäsairaus. Jos trisomia 8 esiintyy luuytimen ja/tai veren soluissa, riski myelodysplasiaan sekä myeloidiseen leukemiaan on kohonnut.

Jostakin syystä myös Behҫetin tauti on yleisempi henkilöillä, joilla on mosaikistinen trisomia 8.

Syy ja perinnöllisyys

Mosaikistinen trisomia 8 johtuu kromosomien jakautumishäiriöstä, jossa normaalin kahden kromosomin 8 sijaan, osassa elimistön soluja on kolme kappaletta kromosomia 8. Mosaikistinen trisomia 8 voi tapahtua joko hedelmöitykseen osallistuvan sukusolun, munasolun tai siittiön, kypsyessä tai varhaisten solunjakautumisten aikana pian hedelmöityksen jälkeen. Useimmissa tapauksissa mosaikistinen trisomia johtuu juuri hedelmöityksen jälkeen tapahtuvista poikkeavuuksista kromosomien jakautumisessa tytärsoluihin.

Kun sikiön kaikissa soluissa on trisomia 8, raskaus usein luontaisesti keskeytyy ensimmäisen raskauskolmanneksen aikana. Kaikista spontaaneista keskenmenoista trisomian 8 osuus on arviolta noin 0,8 %. Raskaus usein jatkuu, jos osa alkion soluista menettää pian hedelmöityksen jälkeen kolmannen ja siis ylimääräisen kromosominsa numero 8 (englanniksi tästä ilmiöstä käytetään termiä trisomic rescue), tai jos kaikissa alkion soluissa ei ole alun perin ollut trisomiaa 8.

Trisomian syntyyn ei voi vaikuttaa, eikä se ole kenenkään syytä. Vanhempien iällä ei ole todettu olevan merkitystä trisomian 8 syntyyn. Useimmiten trisomia 8 johtuu sattumalta syntyneestä ja suvussa täysin uudesta de novo-kromosomimutaatiosta. De novo-mutaatiot ovat voineet syntyä hedelmöitykseen osallistuneen sukusolun, munasolun ja siittiön, kypsyeässä tai pian hedelmöityksen jälkeen. Ne eivät siis periydy vanhemmilta tai muilta lähisukulaisilta jälkeläisille. De novo-mutaation toistumistodennäköisyys seuraavassa raskaudessa on noin prosentin luokkaa (1 %).

Vaikka vanhemmat olisivat verikokeella tehdyn perimäntutkimuksen perusteella negatiivisia trisomia 8 suhteen, nykymenetelmin ei kuitenkaan pystytä selvittämään onko lapsen trisomia 8 seurausta jommallakummalla vanhemmalla olevasta sukusolumosaikismista. Sukusolumosaikismissa osassa sukusoluja on trisomia 8 ja osassa ei. Sukusolumosaikismi nostaa jonkin verran, muttei huomattavasti, perheen todennäköisyyttä saada lapsi, jolla on trisomia 8. Sukusolumosaikismista lisää tietoa löytyy Harvinaiskeskuksen sivuilta täältä: 70 kysymystä ja vastausta perimästä ja perinnöllisyydestä: Mosaikismi.

Perheen harkitessa seuraavaa raskautta, he voivat halutessaan keskustella perinnöllisyysneuvonnassa trisomian toistumistodennäköisyydestä ja kromosomimuutoksen taustalla mahdollisesti olevista syistä jo ennen seuraavan mahdollisen raskauden alkua. Perinnöllisyysneuvonta on hyödyllinen etenkin silloin, jos perhettä on kohdannut aikaisemmin yksi tai useampi keskenmeno. Harvinaiskeskus Norion sivuilta löytyy tietoa myös perhesuunnittelusta, tilanteissa, joissa perheessä on mahdollisesti kohonnut todennäköisyys johonkin harvinaissairauteen: Perhesuunnittelu ja raskaus. Kaikista näistä aiheista voi myös keskustella ilman lähetettä ja veloituksetta Harvinaiskeskus Norion perinnöllisyyshoitajan kanssa. Yhteystiedot keskustelutukeen ja neuvontaan löydät tämän julkaisun lopusta.

Yleisyys

Oireyhtymän vuosittaiseksi yleisyydeksi on arvioitu 1: 25 000 – 1: 50 000. Mosaikistinen trisomia 8 on diagnosoitu ainakin 120 henkilöltä maailmassa. Jostakin syystä mosaikistinen trisomia 8 on yleisempi pojilla/miehillä kuin tytöillä/naisilla (4:1).

Diagnoosi ja hoito

Sikiön ultraäänitutkimuksessa mahdolliset rakennepoikkeavuudet, kuten esimerkiksi havainto aivokurkiaisen puutoksesta tai luuston ja munuaisten rakennepoikkeavuudet, voivat herättää epäilyn kromosomipoikkeavuudesta. Kaikilla sikiöillä, joilla on mosaikistinen trisomia 8, ei kuitenkaan havaita rakennepoikkeavuuksia. Sikiön kromosomistoa voidaan tutkia mm. lapsivesi- tai istukkanäytteen avulla. Mosaikismi ei kuitenkaan aina selviä näiden tutkimusten avulla, koska mm. kudosmosaikismin laatu ja määrä vaikuttavat tutkimustulokseen.

Mosaikissen trisomiassa 8 mahdollisia ilmeneviä luusto- ja nivelmuutoksia voidaan luulla Marfanin oireyhtymän oireiksi.

Mosaikistisen trisomian 8 diagnoosin asettaminen vahvistetaan tai poissuljetaan kromosomitutkimuksen avulla. Kromosominäytettä otettaessa on huomioitava, että trisomia 8 voi hävitä veren lymfosyyteistä. Tämän vuoksi fibroblasteista eli ihon sidekudossoluista tehty kromosomitutkimus on luotettavampi.

Lieväoireinen tai täysin oireeton mosaikistinen trisomia 8 voivat tulla ilmi myös myöhemmin esimerkiksi lapsettomuus- tai muiden lääketieteellisten tutkimusten sattumalöydöksenä.

Mahdollinen hoito tukeutuu usein moniammatillisen ryhmän asiantuntijuuteen ja määräytyy kunkin potilaan oireiden mukaan. Joskus synnynnäiset rakennepoikkeavuudet hoidetaan kirurgisesti. Fysioterapia ja ortopedinen hoito on tärkeää liikkuvuuden edistämiseksi ja sen säilyttämiseksi. Oppimista voidaan tukea, ja toimintaterapiasta on useille hyötyä. Toistuvien infektioiden vuoksi mm. infektiotaudeilta suojautuminen esimerkiksi rokottein on tärkeää. Ne, joilla on kohonnut syöpäriski, säännölliset syöpätutkimukset mahdollisten kasvainten varhaiseksi löytämiseksi ovat välttämättömiä.

Ennuste

Mosaikistisen trisomian 8 eliniänodote on normaali, ellei potilaalla ole vakavia rakennepoikkeavuuksia. Eliniänodotteeseen voi vaikuttaa myös mahdollinen Wilmsin tuumori, myelodysplasia ja/tai myeloidinen leukemia. Itsenäinen elämä on mahdollista niille, joilla mosaikistinen trisomian 8 oireet ovat lieviä. Osalla mosaikistinen trisomia 8 ei aiheuta minkäänlaisia haasteita arjessa.

Historia

Mosaikistista trisomiaa 8 saatetaan kutsua myös Warkanyn oireyhtymä tyyppi II:ksi lastenlääkäri Josepf Warkanyn mukaan. Hän kuvasi ensikerran oireyhtymän 1960-luvulla. Mahdolliset mosaikistisen trisomian 8 oireet ovat täsmentyneet lisää 1970-luvulta alkaen.

Kokemustietoa

Onko sinulla omakohtaista kokemusta tästä diagnoosista? Keräämme kokemustietotarinoita, ja sinäkin voit osallistua. Lue lisää Kokemustietoa-sivulta.

Tukipalvelut

Harvinaiskeskus Noriosta voi tiedustella vertaistukea. Lue lisää Vertaistuki-sivultamme.

Harvinaiskeskus Norion perinnöllisyyshoitajaan voi ottaa yhteyttä, kun haluaa keskustella perimään tai harvinaissairauksiin liittyvistä asioista. Lue lisää Keskustelutuki ja ohjaus -sivultamme tai soita 044 5765 439.

Tukiliiton sivuilta löytyy runsaasti tietoa erilaisista palveluista: Tuki ja neuvot.

Facebookista löytyy hakusanalla ”Trisomy 8” useita englanninkielisiä keskusteluryhmä henkilöille tai heidän läheisilleen, joita mosaikistinen trisomia 8 koskettaa. Osa ryhmistä ovat suljettuja, mutta jäseneksi ryhmiin pääsee pyytämällä ryhmän jäsenyyttä.

Facebookissa on sivusto Ainutlaatuiset Info, joka välittää tietoa harvinaisista kromosomipoikkeavuuksista. Facebookissa Ainutlaatuisilla on myös perheille tarkoitettu oma suljettu ja salainen keskusteluryhmä. Halutessasi voit liittyä keskusteluryhmään lähettämällä viestin Info-sivun ylläpitoon.

Aiheesta muualla

Unique – Understanding chromosome disorders: rarechromo.org: Trisomy 8 mosaicism in adults
Unique – Understanding chromosome disorders: rarechromo.org: Trisomy 8 mosaicism
Genetic and Rare Diseases Information Center (GARD): Mosaic trisomy 8

Lähteet

Orphanet: Mosaic trisomy 8

Bissonnette, Bruno. Syndromes: Rapid Recognition and Perioperative Implications, 2nd edition. McGraw-Hill Education (2019).

Julkaistu ensimmäisen kerran Harvinaiskeskus Norion sivuilla 15.4.2016.