7q11.23-duplikaatio-oireyhtymä

Kromosomin 7q11.23 duplikaatio on hyvin kirjallisuudessa kuvattu oireyhtymä. Se on oirekuvaltaan hyvin vaihteleva, mutta käsittää kehitysviiveen, puhevaikeudet ja tietyt ulkonäkö- ja käyttäytymispiirteet. Osalla on kehitysvamma, joka on lievä tai keskivaikea. Lähes puolelta löytyy aortan laajentuma, joka voi aiheuttaa henkeä uhkaavan komplikaation.

Lääketieteen toimittaja Johanna Rintahaka, Harvinaiskeskus Norio 29.9.2022

ORPHA: 96121
ICD-10: Q92.3
OMIM: 609757
Avainsanat: Dup(7)(q11.23), Trisomia 7q11.23, WBS duplication syndrome

Lyhyesti

Kromosomin 7q11.23-duplikaatio eli kahdentuma on harvinainen kromosomimuutos. Harvinaisuudestaan huolimatta, se on hyvin kuvattu lääketieteellisissä julkaisuissa. Kromosomin 7q11.23-duplikaation oirekuva vaihtelee merkittävästi henkilöstä toiseen. Oirekuvaan kuuluu usein kehitysviive, tietyt käytöspiirteet, kuten levottomuus, ADHD eli aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö, uhmakkuushäiriö (engl. oppositional defiant disorder (ODD)) ja autismikirjon häiriö. Hypotonia eli alentunut lihasjänteys on tyyppioire monilla (70 %). Kromosomin 7q11.23 duplikaatioon liittyy noin joka viidennellä (20 %) kehitysvamma, jonka taso vaihtelee lievän ja keskivaikean välillä. Lähes saman verran on niitä, joilla kognitiiviset taidot asettuvat tavanomaisen älykkyysosamäärän alarajalle. Puolella todetaan aortan laajentuma, joka voi muuttua henkeä uhkaavaksi. Koska oirekuva vaihtelee yksilöllisesti, kaikkia tässä kuvattuja oireita ei löydy kaikilta henkilöiltä, joilla on kromosomin 7q11.23-duplikaatio. Vastaavasti henkilöillä voi ilmetä myös muita oireita, joita tässä kuvauksessa ei ole mainittu.

Oireet ja löydökset

Kromosomin 7q11.23-duplikaatio-oireyhtymässä hypotonia voi aiheuttaa nielemisvaikeuksia ja ummetusta sekä tuoda omat haasteensa lapsen kehitykselle. Kehitysviiveitä ilmenee liikunnallisten perustaitojen, kuten ryömimisen ja kävelyn, oppimisessa. Lääketieteellisen kirjallisuuden mukaan kaikki oppivat kävelemään, vaikkakin tasapainohäiriöitä voi ilmetä.

Puheen kehitysviive ilmenee kaikilla, joilla on 7q11.23-duplikaatio-oireyhtymä. Ensimmäiset sanat lausutaan usein kaksivuotiaina. Monille puheen ymmärtäminen on helpompaa kuin puheen tuottaminen. Kromosomin 7q11.23-duplikaatio-oireyhtymään liitetyt puhevaikeudet voivat johtua apraksiasta eli neurologisesta vaikeudesta suorittaa suun lihasten tahdonalaisia liikkeitä ja/tai dysartriasta eli neurologisista puhe- ja ääntämisvaikeuksista. Artikulaatiovaikeuksien vuoksi puheesta voi olla vaikea saada selvää. Puhevaikeuksien laajuus ja tyyppi vaihtelevat yksilöllisesti. Useimmiten puhevaikeudet vähenevät lapsen vanhetessa.

Ulkonäössä voi olla pieniä poikkeavia piirteitä, kuten makrokefalia eli tavanomaista suurempi päänympärys, lyhytkalloisuus, leveä otsa, suorat kulmakarvat, leveä nenänpää, lyhyt nenä-huulivako, ohut ylähuuli ja/tai epäsymmetriset kasvot.

Lapsen kasvu edistyy useimmiten tavanomaisesti. Osalla pituuskasvu jää kuitenkin normaalijakaumasta. Lähes yhdellä kymmenestä (< 10 %) on todettu kasvuhormonin vajaatuotantoa.

Kognitiivisissa taidoissa ja toiminnoissa on merkittävää yksilöllistä vaihtelua. Kehitysvamma on noin joka viidennellä (20 %), ja kehitysvamman aste on lievä tai keskivaikea. Joillakin kognitiiviset taidot ja toiminnot vastaavat tai ovat lähellä valtaväestön tasoa. Koulussa oppimisen tukimuodot ovat usein tarpeelliset. Monet oppivat lukemaan ja kirjoittamaan.

ADHD eli aktiivisuuden ja tarkkaavuudenhäiriö ja autismikirjon häiriöt ovat tyypillisiä. Noin joka viidennellä (20 %) on epilepsia, joka pysyy hallinnassa epilepsialääkkein.
Kromosomin 7q11.23-duplikaatio-oireyhtymään voi liittyä sosiaalista pelkoa, aggressiivisuutta sekä uhmakkuushäiriö. Henkilöitä, joilla on 7q11.23-duplikaatio-oireyhtymä, kuvaillaan myös herttaisiksi ja huumorintajuisiksi. Lapsilla on usein hyvä mielikuvitus ja luovat leikit.

Lähes joka toisella (n. 50 %) on aortan laajentuma, joka voi pahentua ajan myötä. Aortta on sydämen tyvestä alkava elimistön suurin valtimo, joka kuljettaa happirikasta verta sydämestä muualle kehoon. Aortan laajentuma voi johtaa aortan repeämään, joka on välitöntä hoitoa vaativa ja henkeä uhkaava tila. Myös muun tyyppiset sydämen rakennepoikkeavuudet ovat mahdollisia, mutta ne ovat harvinaisempia.

Lääketieteellisen kirjallisuuden mukaan 7q11.23-duplikaatioon voi liittyä myös mm. kita- ja/tai suulakihalkio, munuaisten rakennepoikkeavuudet, palleatyrä ja piilokiveksisyys. Aivojen rakennepoikkeavuuksia voi olla havaittavissa aivokuvantamisessa. Muiden elinten rakennepoikkeavuudet ovat harvinaisempia.

Silmien karsastusta ilmenee useammalla kuin joka kymmenennellä (15 %) ja välikorvantulehduksia on joka neljännellä (25 %). Jos lapsella epäillään kuulonalenemaa, huonokuuloisuuden syy on hyvä selvittää mahdollisimman pian, ettei se ole esteenä puhekyvyn kehitykselle.

Syy ja perinnöllisyys

Kromosomin 7q11.23-duplikaatio-oireyhtymän oireet johtuvat soluissa olevasta kromosomialueen 7q11.23 ylimäärästä. Kyseinen kromosomialue käsittää 1,5-1,8 miljoonaa emäsparia eli DNA:n perusrakenneyksikköä ja 26-28 eri geeniä. Tutkimustulokset, jotka perustuvat kromosomialueen 7q11.23 duplikaatioihin ja deleetioihin, viittaavat siihen, että tämä kromosomialue on tärkeä kielellisten taitojen kehitykselle ja visiospatiaaliselle eli avaruudelliselle hahmottamiselle, toisin sanoen kykyyn arvioida etäisyyksiä, suuntia ja muotoja suhteessa itseen ja ympäristöön.

Jos toinella vanhemmista on perimässään 7q11.23-duplikaatio, parin todennäköisyys saada lapsi, jolla on 7q11.23-duplikaatio-oireyhtymä, on 50 %.

Suurimmaksi osaa (n. 75 %) 7q11.23-duplikaatio-oireyhtymä on kuitenkin saanut alkunsa sattumalta sukusolujen, munasolun tai siittiön, kehittyessä. Tällöin mutaatio on täysin uusi, niin kutsuttu de novo-mutaatio. Tällöin kummaltakaan vanhemmalta ei löydetä 7q11.23-duplikaatiota perimästä. De novo-tapauksissa 7q11.23-duplikaatio-oireyhtymän toistumistodennäköisyys perheessä on alle yhden prosentin luokkaa (<1 %).

Verikokeella tehdyn perimäntutkimuksen perusteella ei voida kuitenkaan poissulkea tai vahvistaa sukusolumosaikismin mahdollisuutta. Sukusolumosaikismissa osassa vanhemman sukusoluja on 7q11.23-duplikaatio ja osassa ei. Tämä nostaa jonkin verran, muttei merkittävästi, perheen todennäköisyyttä saada toinen lapsi, jolla on 7q11.23-duplikaatio. Lisää sukusolumosaikismista voit halutessasi lukea lisää Harvinaiskeskuksen sivuilta kohdasta 70 kysymystä ja vastausta perimästä ja perinnöllisyydestä: Mosaikismi.

Jos oireettomalla tai lieväoireisella vanhemmalla on tasapainoinen eli balansoitunut kromosomitranslokaatio perimässään, lapsi voi periä translokaation epätasapainoisessa muodossa ja aiheuttaa 7q11.23-duplikaatio-oireyhtymän. Tämän toistumistodennäköisyydestä voi halutessaan keskustella perinnöllisyyslääkärin vastaanotolla. Lisää translokaatiosta, tasapainoisen eli balansoidun translokaation oireettomasta tai lieväoireisesta kantajuudesta ja periytymisestä voit lukea lisää Harvinaiskeskus Norion sivuilta lisää kohdasta 70 kysymystä ja vastausta perimästä ja perinnöllisyydestä; Kromosomitason mutaatiot.

Perhe voi halutessaan keskustella perinnöllisyysneuvonnassa oireyhtymän toistumistodennäköisyydestä jo ennen seuraavan mahdollisen raskauden alkua. Harvinaiskeskus Norion sivuilta löytyy tietoa myös perhesuunnittelusta, tilanteissa, joissa perheessä on mahdollisesti kohonnut todennäköisyys johonkin harvinaissairauteen, esimerkiksi kromosomimuutokseen: Perhesuunnittelu ja raskaus. Kaikista näistä aiheista voi myös keskustella ilman lähetettä ja veloituksetta Harvinaiskeskus Norion perinnöllisyyshoitajan kanssa. Palvelumme on ilmaista. Yhteystiedot keskustelutukeen ja neuvontaan löydät tämän julkaisun lopusta.

Yleisyys

Kromosomin 7q11.23-duplikaatio-oireyhtymän yleisyydeksi on arvioitu yksi lapsi 7500 – 20 000 elävänä syntynyttä lasta kohden (1: 7500- 1: 20 000). Vuoteen 2020 mennessä lääketieteellinen kirjallisuus on kuvannut ainakin 150 henkilöä, joilla on 7q11.23-duplikaatio-oireyhtymä.

Diagnoosi ja hoito

Oirekuvan perusteella voi herätä epäily oireyhtymistä, joissa ilmenee kehitysvamma, hypotoniaa sekä samankaltaisuutta ulkonäköpiirteissä ja käyttäytymisessä. Erotusdiagnostiikassa on hyvä ottaa huomioon myös muut oireyhtymät, joihin voi liittyä aortan laajentuma, kuten Marfanin oireyhtymä, Loyes-Dietzin oireyhtymä, Ehlers-Danlosin oireyhtymä ja perinnölliset rinta-aortta sairaudet.

Diagnoosin asettaminen perustuu oirekuvaan ja perimäntutkimuksiin, kuten molekyylikaryotyypitykseen (chromosomal microarray). Kromosomin 7q11.23-alueen ylimäärä vahvistaa diagnoosin.

Kromosomin 7q11.23-duplikaatio-oireyhtymää ei voida parantaa, mutta sen mukanaan tuomia oireita voidaan hoitaa. Hoito on oireiden mukaista ja tarvitsee useita erikoislääketieteen alojen osaajia.

Lapsen kasvun ja kehityksen sekä aortan mahdollisen laajentumisen säännöllinen seuranta ovat tärkeitä. Aortan laajentumaa voidaan hoitaa beetasalpaajien avulla tai kirurgisesti. Puheterapiasta on ollut merkittävää hyötyä monille. Kommunikoimisen tueksi voidaan opetella käyttämän esimerkiksi kuvia. Puheterapian lisäksi mm. fysioterapiasta, toimintaterapiasta ja käyttäytymisterapiasta on hyötyä. Kommunikaatio- ja vuorovaikutustaitojen oppiminen sekä arjen selkeä ja toistuva rakenne, voivat helpottaa mahdollisia epätoivottuja käyttäytymispiirteitä.

Ennuste

Ennuste on hyvä. Yleisterveys vastaa usein valtaväestöä. Aortan laajentuma voi johtaa äkilliseen komplikaatioon ja eliniän lyhentymiseen ilman huolellista seurantaa ja oireenmukaista hoitoa.

Historia

Sommerville tutkimuskollegoineen kuvasivat 7q11.23-duplikaatio-oireyhtymän vuonna 2005. Saman kromosomialueen deleetio eli häviämä aiheuttaa Williamsin oireyhtymän. Sommervillen julkaisuissa kuvataan myös, kuinka 7q11.23-duplikaatio-oireyhtymä ja Williamsin oireyhtymä eroavat toisistaan.

Kokemustietoa

Kokemustietoa englanniksi löydät Simons SearchLight-sivustolta: Evan’s 7q11.23 Duplication Story.

Onko sinulla omakohtaista kokemusta tästä diagnoosista? Keräämme kokemustietotarinoita, ja sinäkin voit osallistua. Lue lisää Kokemustietoa-sivulta.

Tukipalvelut

Harvinaiskeskus Noriosta voi tiedustella vertaistukea. Lue lisää Vertaistuki-sivultamme.

Harvinaiskeskus Norion perinnöllisyyshoitajaan voi ottaa yhteyttä, kun haluaa keskustella perimään tai harvinaissairauksiin liittyvistä asioista. Lue lisää Keskustelutuki ja ohjaus -sivultamme tai soita 044 5765 439.

Tukiliiton sivuilta löytyy runsaasti tietoa erilaisista palveluista: Tuki ja neuvot.

Facebookissa on sivusto Ainutlaatuiset Info, joka välittää tietoa harvinaisista kromosomipoikkeavuuksista. Facebookissa Ainutlaatuisilla on myös perheille tarkoitettu oma suljettu ja salainen keskusteluryhmä. Halutessasi voit liittyä keskusteluryhmään lähettämällä viestin Info-sivun ylläpitoon.

Facebookista löytyy myös hakusanalla ”7q11.23 duplication” useita englanninkielisiä ja suljettuja keskusteluryhmä läheisille, joita oireyhtymä koskettaa. Jäseneksi ryhmiin pääsee pyytämällä ryhmien jäsenyyttä.

Aiheesta muualla

Unique: 7q11.23 duplication syndrome
Simons Searchlight: 7q11.23 Duplication
Genetic and Rare Diseases Information Center (GARD): 7q11.23 duplication syndrome National Organization for Rare Disorders (NORD): 7q11.23 duplication syndrome
MedlinePlus: 7q11.23 duplication syndrome

ERN-ITHACA – European Reference Network for Rare Malformation Syndromes, Intellectual and Other Neurodevelopmental Disorders

Lähteet

Orphanet: 7q11.23 microduplication syndrome
Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM): Williams-Beuren region duplication syndrome
GeneReviews®: 7q11.23 Duplication Syndrome

Julkaistu ensimmäisen kerran Harvinaiskeskus Norion sivuilla 5.9.2022