3q-duplikaatio

Kromosomin 3q-duplikaatio on hyvin harvinainen kromosomipoikkeavuus.

Lääketieteen toimittaja Johanna Rintahaka, Harvinaiskeskus Norio 30.9.2022

Avainsanat: Duplication of 3q

Lyhyesti

Kromosomin 3q-duplikaatio eli kahdentuma käsittää vain osan kromosomista 3, sen pitkästä käsivarresta q. Kromosomikahdentuman laatu, koko ja sijainti vaihtelevat. Vaikka henkilöillä olisi täsmälleen saman kromosomin saman alueen duplikaatio, oirekuva voi olla erilainen. Tämä johtuu siitä, että perimä vaihtelee eri henkilöiden välillä ja on usein enemmän kuin osiensa summa. Mahdolliseen oirekuvaan voivat siis vaikuttaa tietyn kromosomimuutoksen lisäksi myös muut eroavaisuudet tai muutokset perimässä.

Koska kromosomin 3q-alueen duplikaatiot ovat harvinaisia, kromosomimuutokseen liittyvä tieto perustuu usein pieneen joukkoon ihmisiä. Täten yksiselitteisiä vastauksia on vaikea antaa. Jokainen ihminen on ainutlaatuinen ja enemmän kuin hänelle annettu diagnoosi. Yleisesti voidaan kuitenkin sanoa, että perimän määrän vaihtelu (liian vähän tai liian paljon kromosomaalista perimää) voi aiheuttaa terveyshaittoja ja vaikuttaa kehitykseen. Merkityksellistä on, mitä geenejä mutatoitunut kromosomialue sisältää. Lisäksi mahdollisiin oireisiin vaikuttaa, onko ihmisellä kaikissa soluissaan ko. mutaatio, vai vain osassa hänen soluissaan (mosaikismi). Jos kyseessä on mosaikismi, myös niiden kudosten tyyppi, joissa mutaatio on, vaikuttaa usein oirekuvaan.Jokainen lapsi on siis ainutlaatuinen, ja usein vasta kasvun ja kehityksen myötä selviää mitkä ovat lapsen ominaispiirteet ja vahvuudet sekä missä hän nahdollisesti tarvitsee enemmän tukea.

Duplikaatio-3q oireyhtymän kriittiseksi perimän alueeksi on raportoitu 3q26.3q27 tai 3q26.3q29. Tämän alueen kahdentumisen ajatellaan johtavan suurimpaan osaan kromosomin 3q kahdentumisessa esiintyvistä oireista ja löydöksistä. Näitä ovat mm. jotkin poikkeavat kasvonpiirteet, liikakarvoitus eli hirsutismi, mikrokefalia eli pienipäisyys, kehitysvammaisuus tai lievemmät oppimisvaikeudet, kasvun viivästyminen, sukupuolielinten ja raajojen poikkeavuudet sekä synnynnäiset sydämen ja munuaisen rakennepoikkeavuudet. Mitä pienempi kahdentunut kromosomin alue on, sitä lievempiä oireet yleensä ovat olleet.

Oireet ja löydökset

Olemus ja ulkonäölliset piirteet

Vastasyntyneiden vointi vaihtelee huomattavasti. Jotkut saavat hyvät apgar-pisteet, toiset huonommat. Jotkut vauvat voivat olla hiljaisia, unisia ja syödä huonosti erilaisten syömisvaikeuksien vuoksi (ks. alla). Jotkin vauvat voivat olla ilmeettömiä. Joillakin lapsilla voi olla synnynnäinen sydänvika tai selkärangan epämuodostuma ristiluun alueella (sacral dimple).

Erityisiä kasvonpiirteitä on lueteltu useita erilaisia. Useinkaan kaikkia niistä ei esiinny kaikilla, joilla on 3q duplikaatio. Toisilla poikkeavia kasvonpiirteitä voi olla vain yksi, toisilla niitä voi olla useampia. Joillakin kasvonpiirteissä ei ole mitään tavallisuudesta poikkeavaa. 3q-duplikaatioon voi liittyä mm. lisääntynyttä karvoitusta kasvojen alueella (hirsutismi), paksut kulmakarvat, tuuheat ja pitkät silmäripset, kaukana toisistaan sijaitsevat silmät, leveä nenän tyvi, osittain silmän sisänurkkaa peittävät ihopoimut (nk. epikantuspoimut), pieni alaleuka ja lyhyt kaula. Lisäksi korvat voivat sijaita tavallista alempana kasvoissa.

Henkilöillä, joilla on 3q-duplikaatio, voi olla myös poikkeavia piirteitä käsissään. Tällaisia piirteitä voivat olla esimerkiksi poikkeava peukalon asento, pikkurillin käyryys (nk. klinodaktylia) ja joidenkin sormien päällekkäinen asento toisiinsa nähden. Kynnet voivat olla myös esimerkiksi tavallista ohuemmat ja pienet. Sormien lukumäärä, koko ja muoto voivat myös poiketa normaalista. Lisäksi kämmenessä voi olla vain yksi kämmentä halkova uurre (nk. nelisormipoimu, engl. simian crease)tavanomaisen kahden sijaan. Jos tarpeen ja mahdollista, käsikirurgiaa voidaan käyttää käden toimivuuden parantamiseksi.

3q-duplikaatiossa jalat voivat olla lyhyet ja niiden kulma voi poiketa totutusta. Osa varpaista voivat sijaita toisiinsa nähden päällekkäin. Isovarpaan väli seuraavan varpaaseen voi olla suuri, ja ihopoimu voi yhdistää varpaita. Jaloissa ilmenevät muutokset voivat vaikuttaa kävelyasentoon ja -tyyliin. Jalan asentoa pyritään hoitamaan ensin ilman kirurgiaa, ei-kajoavilla toimenpiteillä, kuten asentoa korjaavilla kengillä tai muilla tuilla sekä fysioterapialla.

Jalkojen ja käsien lisäksi myös muita luustomuutoksia on kuvattu lääketieteellisessä kirjallisuudessa. Esimerkiksi hammaspoikkeavuudet ovat yleisempiä henkilöillä, joilla on kromosomipoikkeavuuksia. 3q-duplikaatiossa on todettu yhteenkasvaneita hampaita, yli- tai alipurentaa sekä odotettua varhaisempaa hampaiden puhkeamista. Hampaiden puhtaudesta on pidettävä hyvää huolta myös ikenien terveyden ylläpitämiseksi, vaikka hampaiden pesu ei aina olekaan helppoa.

Syöminen ja kasvu

Varhaislapsuudessa voi ilmetä syömisvaikeuksia, jotka voivat johtua esimerkiksi hypotoniasta eli alentuneesta lihasjänteydestä. Hypotonia voi aiheuttaa vauvalle imemisvaikeuksia. Lisäksi refluksi eli ruoan nousu takaisin ruokatorveen ruokailun yhteydessä voi haitata syömistä. Tämä voi aiheuttaa esimerkiksi oksentelua tai ruuan joutumista henkitorveen ja siitä mahdollisesti johtuvaan keuhkokuumeeseen. Refluksia helpottaa usein pystyasento ja pienet suupalat sekä tarvittaessa erityiset refluksilääkkeet. Jos kivun tunne on alentunut, refluksi voi jäädä isommilla lapsilla huomaamatta. Joillakin ruokailu onnistuu ravitsemusletkun käytön avulla. Varhaislapsuuden jälkeen lapsilla voi säilyä vaikeus niellä tai pureskella ruokaa. Ummetus voi olla myös eräs 3q-duplikaatiossa esiintyvä pulma.

Kasvu voi olla tavallista heikompaa lapsilla, joilla on 3q-duplikaatio. Syntymäpainossa on kuitenkin suurta vaihtelua. Aikuisiän pituustietoja ei ole toistaiseksi saatavilla.

Liikuntakyky

Liikunnalliset taidot, oppimiskyky kommunikaatio ja käyttäytyminen
Motorisissa eli liikkeiden hallintaan liittyvissä perustaidoissa, kuten istumaan, ryömimään ja kävelemään oppimisessa, voi olla viiveitä. Henkilöiden, joilla on 3q-duplikaatio, liikkumiskyky vaihtelee. Joillakin ei ole merkittäviä liikkumisvaikeuksia, toiset tarvitsevat avukseen pyörätuolin. Mahdollisen hypotonian aste vaikuttaa liikkumiseen ja sen omaksumiseen. Jos hypotoniaa esiintyy, harjoittelu ja fysioterapia voivat auttaa. Joillakin hypotonia muuttuu ajan myötä spastisuudeksi eli lisääntyneeksi lihasjänteydeksi. Toisilla hypotonia hellittää lapsen vanhetessa.

Hienomotoriikkaa vaativissa taidoissa monet kokevat haasteita. Käden ote voi olla heikko ja pienien esineiden käsittely voi olla vaikeaa. Jotkut tarvitsevat lapsuudessa apua pukeutumisessa ja esimerkiksi ruokailemisessa, toisilla avun tarve jatkuu myös aikuisuudessa. Itsestä huolehtimisen kyvyt siis vaihtelevat mm. hienomotoriikkaan liittyvistä syistä. Useimmiten ne henkilöt, joilla kromosomin 3q-duplikaatio alue on pieni, pärjäävät paremmin hienomotoriikkaa vaativissa tehtävissä. Itsenäisyyden aste myös wc-käyttäytymisessä vaihtelee.

Oppiminen

Useimmat henkilöt, joilla on 3q-duplikaatio, tarvitsevat tukea oppimiseen. Oppiminen voi olla suhteellisen normaalia niillä henkilöillä, joilla duplikaatioalue kromosomin pitkässä käsivarressa q on pieni. Jotkut tarvitsevat tukea päivittäisten taitojen oppimisessa. Toisilla puolestaan kirjoittaminen ei onnistu hienomotoristen syiden vuoksi, mutta laskeminen ja/tai lukeminen onnistuu. On tärkeää tarjota sopiva virikkeellinen ympäristö, jotta kunkin oppimiskyvyt ja taidot tulisivat ilmi, jotta niitä voitaisiin parhaalla tavalla vahvistaa ja tukea. Esimerkiksi joillakin on hyvä muisti, ja toisille musikaalisuus on ominaista. Puutteiden sijaan, henkilön erityistaitoihin ja mieltymiin kannattaa keskittyä. Tämä tukee lapsen/nuoren/aikuisen itsetuntoa ja yleistä hyvinvointia.

Kommunikointitaidot

Kyky kommunikoida ja puhua vaihtelee. Joillakin puheen kehitys viivästyy, toiset eivät ole oppineet puhumaan nuoruusikäänkään mennessä. Heille, jotka eivät pysty tuottamaan puhetta, elekieli ja mahdollisten kuvien käyttö kommunikoinnissa ovat tärkeitä keinoja viestiä esimerkiksi tarpeistaan, haluista, tunteista ja päivän tapahtumista jne. Joillakin henkilöillä suun rakennepoikkeavuudet voivat vaikeuttaa puheen tai äänteiden tuottamista. Tällainen rakennepoikkeavuus voi olla esimerkiksi suulakihalkio. Suulakihalkioita esiintyy etenkin heillä, joilla kromosomin 3 duplikaatio on käsittänyt 3q25-alueen. Suulakihalkion korjausleikkaus voi parantaa sekä syömiskykyä että helpottaa puheen ja/tai äänteiden tuottamista.

Käyttäytymispiirteet

Jos kielteisiä käyttäytymisen piirteitä esiintyy, ne voivat liittyä kykenemättömyyteen kommunikoida toisten kanssa tai ilmaista itseään. Turhautumisen, kiukunpuuskien ja itseään vahingoittavan käyttäytymisen syynä voi olla myös kipu. Vastaavasti heikentynyt kivun aistimus voi näyttäytyä poikkeavana käyttäytymisenä. Mahdolliset kielteiset käyttäytymisen piirteet voivat lievittyä iän myötä, kun uusia taitoja opitaan tai kun harmittavaa käyttäytymistä aiheuttava tekijä poistuu. Monilla henkilöillä, joilla on 3q-duplikaatio, on myös unihäiriöitä.

Lasten ja nuorten mielenkiinnonkohteet vaihtelevat, kverrokkiensa tavoin.

Elimelliset rakennepoikkeavuudet

Synnynnäisiä sydänvikoja on neljäsosalla henkilöistä, joilla on 3q-duplikaatio. Sydämen rakenne- ja toimintahäiriöiden asteet ja luonne ovat myös vaihdelleet huomattavasti  – lievistä rakenteen ja toiminnan muutoksista vaikeisiin. Osalla sydämen rakennepoikkeavuudet ovat korjaantuneet itsestään lapsen kasvun myötä.

Kromosomin 3q-duplikaatioon voi liittyä epilepsiaa. Epilepsialla ei näyttäisi oleva yhteyttä duplikaation paikkaan tai kokoon kromosomin 3 pitkässä käsivarressa q. Joillakin epilepsia on yhdistynyt aivojen poikkeavaan rakenteeseen.
Aivojen rakennepoikkeavuuksia 3q-duplikaatiossa ovat olleet mm. aivojen oletettua pienempi koko, aivokurkiaisen ja/tai nk. pikkuaivomadon (vermis cerebrelli) poikkeava rakenne, Dandy-Walkerin epämuodostuma, suurentuneet ja/tai epäsymmetriset aivokammiot ja Arnold-Chiarin epämuodostuma.

Lieviä sukupuolielinten poikkeavuuksia on todettu muutamilla pojilla, joilla on 3q-duplikaatio. Näitä ovat olleet mm. laskeutumattomat kivekset ja/tai hypospadia eli virtsaputken alahalkio, joka on yleisin poikien ulkoisten sukupuolielinten synnynnäinen epämuodostuma. Molemmat poikkeavuudet voidaan tarvittaessa hoitaa kirurgisesti. Tytöillä sukupuolielinten rakennepoikkeavuudet ovat olleet erittäin harvinaisia.

Osalla 3q-duplikaatioon liittyy erilaisia ja eriasteisia munuaisten rakennepoikkeavuuksia. Myös volvulusta eli suolenkiertymää on kuvattu. Suolenkiertymä voi olla oireeton tai aiheuttaa vatsakipua ja heikentynyttä ravintoaineiden imeytymistä ja siitä johtuvaa heikkoa kasvua.

Näkö- ja kuuloaisti

Kromosomin 3q-duplikaatioon liittyy joskus myös näköongelmia, mutta näkökyky voi olla myös täysin normaali. Silmät voivat olla kooltaan pienet, ja joiltakin silmät voivat puuttua kokonaan. Lisäksi näköhermo voi olla rakenteeltaan poikkeava. Silmien puuttuminen eli anoftalmia on liitetty SOX2-nimisen geenin mutaatioon kromosomialueella 3q26.3q27. Näköhermon häiriötön toiminta on välttämätöntä, jotta silmissä syntyneet impulssit siirtyvät näköhermoa pitkin aivojen näkökeskukseen ja varsinainen näköaistimus syntyy. Joillakin vastasyntyneillä on todettu myös synnynnäinen karsastus. Muita raportoituja ja lievempiä näkökykyyn liittyviä piirteitä ovat olleet esimerkiksi toistuva silmien vetisyys, joka voi johtua kyynelkanavan ahtaudesta. Jatkuva silmien koskettelu lisää silmäinfektioiden riskiä. Luomirako voi olla myös kapea tai ahdas (nk. blefarofimoosi). Kirurginen korjaus usein parantaa nämä näkökykyä mahdollisesti haittaavat piirteet.

Väliaikaisia tai pysyviä kuulovaikeuksia voi esiintyä. Ajoittaisen kuulonheikkenemisen syynä voi olla usein korvatulehduksiin liittyvä nesteenkertyminen tärykalvon taakse niin kutsuttu liimakorva. Liimakorvaisuus voi haitata lapsen kuulon ja kielen kehitystä ja voi siksi vaatia korvien putkituksen. Joillakin lapsilla on käytössään kuulolaitteet. Pysyvien kuulovaikeuksien olemassaolo 3q-duplikaatiossa on osin epäselvä, mutta mahdollinen. Jos heikkokuuloisuutta esiintyy, on tärkeää pyrkiä parantamaan tilanne: kuuloaisti on tärkeä mm. puheen oppimiselle ja kommunikaatiolle.

Muita oireita ja löydöksiä

Yleisesti kromosomipoikkeavuuksiin liittyy suurempi taipumus infektioille kuin jos merkittäviä kromosomimutaatioita ei olisi. Jos lapsella on normaalia korkeampi kipukynnys, esimerkiksi korvatulehduksia voi olla vaikea epäillä. Refluksiin voi liittyä keuhkokuumetta, jos ruokasulaa joutuu henkitorveen.

Syy ja perinnöllisyys

Useimmat kromosomin 3q-duplikaatiot johtuvat jommankumman vanhemman kromosomimuutoksesta. Usein oireettomalla vanhemmalla on balansoitunut eli tasapainossa oleva translokaatio perimässään. Tasapainoiset translokaatiota kantaa perimässään noin yksi henkilö 500:sta (1:500). Tasapainoisessa translokaatiossa kromosomimateriaalin määrä ei ole muuttunut, mutta sen järjestys on vaihtanut paikkaa. Balansoituneesta translokaatiosta voi seurata toistuvia keskenmenoja tai lapsen epätasapainoinen translokaatio, josta seuraa terveyshaittoja. Noin 60 %:ssa kromosomin 3q-duplikaation taustalla on vanhemman tasapainossa olevan translokaation periytyminen lapselle epätasapainoisessa muodossa, jolloin kromosomin 3q-alue on kahdentunut eli lisääntynyt. Lisää translokaatioista voi halutessa lukea Harvinaiskeskus Norion sivuilta kohdasta Translokaatiot.

Muita vanhemmilta löydettyjä kromosomimuutoksia ovat olleet kromosomin3 inversio eli kääntymä, jossa pala kromosomia on sijoittunut kromosomiin ylösalaisin. Myös siirtymä, jossa osa kromosomin 3q-alueesta on siirtynyt jonkun muun kromosomin yhteyteen, on mahdollinen. Joskus lapsella on kromosomin 3q duplikaatio, vaikkei vanhemmilla ole kromosomimuutosta perimässään. Tällöin kyse on aivan uudesta, aikaisemmin suvussa esiintymättömästä, de novo-mutaatiosta. Usein de novo-mutaatiot saavat alkunsa hedelmöitykseen osallistuvan sukusolun kehittyessä tai hyvin pian hedelmöityksen jälkeen alkion kehityksen aikana.

Kromosomin 3q-duplikaation syntyyn voi mitenkään vaikuttaa, eikä se ole kenenkään syytä.

Kromosomin 3q-duplikaation toistumistodennäköisyyteen perheen seuraavissa mahdollisissa raskauksissa vaikuttaa vanhempien perimän kokoonpano. Vanhemmat voivat halutessaan selvittää onko heillä perimässään tasapainossa olevaa translokaatio, joka voisi lisätä 3q-duplikaation uusiutumistodennäköisyyttä. Jos kummallakaan vanhemmalla ei ole lapsen 3q-duplikaatiota selittäviä perimänmuutoksia, oireyhtymän toistumisriski perheessä on epätodennäköinen.

Perhe voi halutessaan keskustella perinnöllisyysneuvonnassa oireyhtymän toistumistodennäköisyydestä jo ennen seuraavaa mahdollista raskautta. Harvinaiskeskus Norion sivuilta löytyy tietoa myös perhesuunnittelusta, tilanteissa, joissa perheessä on mahdollisesti kohonnut todennäköisyys johonkin harvinaissairauteen: Perhesuunnittelu ja raskaus. Kaikista näistä aiheista voi myös keskustella ilman lähetettä ja veloituksetta Harvinaiskeskus Norion perinnöllisyyshoitajan kanssa. Yhteystiedot keskustelutukeen ja neuvontaan löydät tämän julkaisun lopusta.

Diagnoosi ja hoito

Kromosomipoikkeavuudet tulevat usein näkyviin verikokeen avulla, ellei kyseessä ole erityinen kudosmosaikismi. Kromosomialueen tarkka kahdentumisalue saadaan selville nykyisillä kromosomitutkimusmenetelmillä. Vanhempien kromosomitutkimukset antavat selvyyttä kromosomimuutoksen mahdollisesta perinnöllisyydestä, ja antaa tietoa kromosomimuutoksen toistumistodennäköisyydestä.

Kromosomistomutaatioita ei voida tällä hetkellä parantaa, mutta niiden aiheuttamia yksittäisiä oireita voidaan hoitaa. Fysio-, puhe- ja toimintaterapioista on hyötyä. Mahdollisiin käyttäytymispulmiin voidaan puuttua mm. erilaisten käyttäytymisterapioiden avulla. Mahdollisimman varhaisen kuuloaistin toimivuuden arviointi ja hoito edistää lapsen vuorovaikutussuhteiden ja puheen kehittymistä.

Huomioitavaa

Kromosomin 3q duplikaatio on harvinainen kromosomipoikkeavuus. Oirekuva vaihtelee huomattavasti eri henkilöiden välillä. Tämän vuoksi esimerkiksi pääoireiston selkiytyminen tarvitsee lisää tutkimustyötä.

Kokemustietoa

Onko sinulla omakohtaista kokemusta tästä diagnoosista? Keräämme kokemustietotarinoita, ja sinäkin voit osallistua. Lue lisää Kokemustietoa-sivulta.

Tukipalvelut

Harvinaiskeskus Noriosta voi tiedustella vertaistukea. Lue lisää Vertaistuki-sivultamme.

Harvinaiskeskus Norion perinnöllisyyshoitajaan voi ottaa yhteyttä, kun haluaa keskustella perimään tai harvinaissairauksiin liittyvistä asioista. Lue lisää Keskustelutuki ja ohjaus -sivultamme tai soita 044 5765 439.

Tukiliiton sivuilta löytyy runsaasti tietoa erilaisista palveluista: Tuki ja neuvot.

Facebookissa on sivusto Ainutlaatuiset Info, joka välittää tietoa harvinaisista kromosomipoikkeavuuksista. Facebookissa Ainutlaatuisilla on myös perheille tarkoitettu oma suljettu ja salainen keskusteluryhmä. Halutessasi voit liittyä keskusteluryhmään lähettämällä viestin Info-sivun ylläpitoon.

Lähteet

Unique: Duplications of 3q

Dworschak GC, Crétolle C, Hilger A, Engels H, Korsch E, Reutter H, Ludwig M. Comprehensive review of the duplication 3q syndrome and report of a patient with Currarino syndrome and de novo duplication 3q26.32-q27.2. Clinical Genetics (2017):5; 661-671. doi: 10.1111/cge.12848

Julkaistu ensimmäisen kerran Harvinaiskeskus Norion sivuilla 10.9.2020.