22q11.2-duplikaatio-oireyhtymä

Samankaltaisesta nimestä ja osittain päällekäisistä oireistaan huolimatta 22q11.2-duplikaatio oireyhtymä ja 22q11.2-deleetio-oireyhtymä ovat eri diagnooseja.

Perinnöllisyyslääkäri Helena Kääriäinen 9.12.20

ORPHA:1727
ICD-10: Q92.3
OMIM: 608363

Avainsanat: 22q11.2-duplikaatio -oireyhtymä, 22q11.2 microduplication syndrome, Dup(22)(q11), Duplication 22q11.2, Trisomy 22q11.2

Lyhyesti

22q11.2-duplikaatio-oireyhtymä aiheutuu kromosomin 22 pienen alueen kahdentumasta henkilön toisessa kromosomissa 22. Oireyhtymälle on tyypillistä erittäin suuri oireiden vaihtelu lievistä oppimisvaikeuksista vaikeisiin rakennepoikkeamiin. Tyypillisimpiä oireita ovat rakenteelliset sydänviat, persoonalliset kasvonpiirteet, oppimisvaikeudet, kuulovamma ja kasvun hidastuminen. Oireyhtymän aiheuttava kromosomimuutos on usein peritty lieväoireiselta tai oireettomalta vanhemmalta. Kromosomimuutos ei näy tavallisessa kromosomitutkimuksessa vaan ns. molekyylikaryotyyppitutkimuksessa.

22q11.2-alueella esiintyy myös toinen poikkeavuus eli 22q11.2 deleetio, josta on erillinen oireyhtymäkuvaus Harvinaiskeskus Norion sivuilla: diagnoosikuvaukseen.

Oireet ja löydökset

22q11.2-duplikaatio-oireyhtymän oirekirjo vaihtelee suuresti. Molekyylikaryotyyppitutkimus tehdään yleensä tilanteissa, joissa on havaittu tai epäillään kasvun ja kehityksen ongelmia yhdistyneenä rakennepoikkeamiin. Siten diagnoosin saaneilta henkilöiltä löydetään tyypillisesti näitä oireita. Kun heidän vanhempiaan ja muuta sukua tutkitaan, havaitaan erittäin usein, että duplikaatio löytyy myös toiselta terveistä vanhemmista ja muiltakin sukulaisilta. Onkin jopa pohdittu, onko itse asiassa kysymys sairautta aiheuttavasta kromosomimuutoksesta, vai normaalivariaatioon kuuluvasta poikkeamasta.

Raskausaikana sikiön kehitystä yleensä pidetään tavallisena, joskin joskus ultraääni saattaa paljastaa sydämen tai virtsaelinten rakenteellisen poikkeavuuden tai kasvoalueen halkion. Vastasyntyneenä jokin näistä rakennepoikkeamista saattaa olla ensimmäinen oire. Halkiot ovat tavallisimmin suulaessa, jonka toiminta saattaa olla poikkeava silloinkin kun halkiota ei ole ja johtaa imemisvaikeuksiin vastasyntyneellä. Kasvonpiirteet ovat hieman erikoiset, mutta eivät niin silmiinpistävät, että niitä aina havaittaisiin. Piirteissä erikoista on silmien sijaitseminen hieman etäällä toisistaan ja joskus ulkonurkistaan alaspäin vinossa asennossa, kulmakarvat sijaitsevat hiukan korkealla ja silmäluomi saattaa riippua osittain silmän päällä (ptoosi). Kaikkia näitä rakenteisiin liittyviä seikkoja havaitaan vain osalla niistä, joilla on 22q11.2-duplikaatio. Tavallisimpia oireita ovat oppimisen lievät tai hankalammat ongelmat. Osalla henkilöistä esiintyy ADHD-tyyppisiä oireita, autismikirjon oireita tai epäsosiaalista käyttäytymistä.

Syy ja perinnöllisyys

22q11.2-duplikaatio-oireyhtymä aiheutuu kromosomin 22 alueella olevasta pienestä kahdentumasta (duplikaatio). Kyseinen alue on rakenteeltaan sellainen, että sukusolujen muodostumisprosessissa siihen tulee useimpia muita kromosomialueita herkemmin pieniä muutoksia: jokin pieni alue puuttuu (deleetio) tai, tässä oireyhtymässä, kahdentuu. Alueen koko hieman vaihtelee: joillakin henkilöillä kahdentunut alue on hyvin pieni, toisilla hieman suurempi. Kahdentuneella alueella on yleensä muutamia kymmeniä geenejä ja yhden niistä, TBX1-geenin, arvellaan olevan tärkein oireyhtymän syntymisen kannalta.

Ei tiedetä, miksi suuri osa henkilöistä, joilla on ko. alueen duplikaatio, ei kuitenkaan saa mitään, tai vain hyvin lieviä oireita. Koska monet ovat oireettomia, perustavat he perheen normaaliin tapaan, ja tästä syystä duplikaatio hyvin usein on peritty toiselta vanhemmalta. Monien muiden, vakavampioireisten mikroduplikaatioiden tai –deleetioiden suhteen asia ei ole näin, vaan valtaosa muutoksista on syntynyt uusina vain yhdessä sukusolussa.

Kun henkilöllä on 22q11.2-duplikaatio, periytyy se lapselle joka kerta 50%:n todennäköisyydellä riippumatta siitä, onko henkilöllä oireita vai ei.

Yleisyys

Koska duplikaatio ei aina aiheuta oireita, ei sen yleisyydestä ole varmaa käsitystä. Erään rakenteen ja kehityksen poikkeavuuksia selvitelleen tutkimuksen valossa 22q11.2 duplikaation yleisyys tällaisessa potilasjoukossa olisi noin 1/700.

Diagnoosi ja hoito

Näin pieni kromosomiduplikaatio ei näy tavallisessa kromosomitutkimuksessa. Koska kyseisellä alueella esiintyy paljon kromosomideleetioita, kehitettiin menetelmä tunnistaa niitä ns. FISH-koettimilla, jotka kertovat, onko tämä alue normaali kummassakin kromosomissa 22. Näitä tutkimuksia tehtiin, kun epäiltiin 22q11.2-deleetio-oireyhtymää, jolloin ”vahingossa” havaittiin, että joillain henkilöillä alue oli kahdentunut. Koska tutkituilla henkilöillä oli epäilty deleetiota, olivat oireet siihen sopivia, ja ajateltiinkin että oireisto olisi suunnilleen samanlainen sekä deleetiossa että duplikaatiossa.

Nykyään 22q11.2-duplikaatio todetaan yleensä molekyylikaryotyyppi-tutkimuksella, joka tunnistaa pieniä puutoksia tai kahdentumia (deleetioita ja duplikaatioita) missä tahansa kromosomistossa. Tutkimusta käytetään epäiltäessä erilaisia kasvun, rakenteen ja/tai kehityksen poikkeavuuksia ja siksi on havaittu, että 22q11.2-duplikaation oirekirjo eroaa jonkin verran 22q11.2-deleetion oireista. Mm. kasvonpiirteet ja sydänvikojen kirjo ovat erilaiset, ja duplikaatioon liittyy useammin autistisia ja/tai epäsosiaalisia piireteitä. Samoin lievät oireet ja oireettomuus ovat yleisempiä.

Teknisesti 22q11.2-duplikaatio on mahdollista tunnistaa sikiöaikana istukan tai lapsiveden soluista, mutta sikiödiagnostiikka ei kertoisi mitään mahdollisten oireiden vaikeusasteesta.

22q11.2-duplikaatio-oireyhtymän oireet eivät ole luonteeltaan eteneviä, eli lapset kasvavat ja kehittyvät heillä olevien oireiden puitteissa omaa tasaista tahtiaan. Hoito ja kuntoutus on yksilöllistä. Rakenteelliset viat hoidetaan tarvittaessa leikkauksilla. Kuulo on syytä tarkistaa erityisesti lievän kuulovamman varalta. Lapset tarvitsevat usein puheterapiaa viivästyneen puheen mutta myös suulakiongelmien takia. Oppimista ja sosiaalista osallistumista tulee tukea tilanteista riippuen. Monien lasten kohdalla tarvitaan moniammattillisen hoito- ja kuntoutustiimin tukea, kun taas toiset, lieväoireisemmat, eivät kenties tarvitse juuri lainkaan kuntoutusta tai seurantaa.

Tulevaisuuden näkymät

22q11.2-duplikaatio-oireyhtymää opitaan todennäköisesti tuntemaan paremmin lähivuosina ja saadaan kokemusta parhaista kuntoutusmuodoista, mutta erityistä juuri tähän oireyhtymään suunnattua lääke- tai muuta hoitoa ei ole näköpiirissä.

Kokemustietoa

Kokemustietoa 22q11.2-duplikaatio-oireyhtymästä löydät Tukiliiton tarinat-osiosta täältä.

Tukipalvelut

Harvinaiskeskus Noriosta voi tiedustella vertaistukea. Lue lisää vertaistuki-sivultamme.

Harvinaiskeskus Norion perinnöllisyyshoitajaan voi ottaa yhteyttä, kun haluaa keskustella perimään tai harvinaissairauksiin liittyvistä asioista. Lue lisää Keskustelutuki ja ohjaus -sivultamme tai soita 044 5765 439.

Vertaistukea, neuvontaa ja tapahtumia tarjoaa myös aktiivisesti toimiva yhdistys 22q11 Finland ry 

Lähteet

Orphanet: 22q11.2 duplication syndrome
Unique: 22q11 duplications