Kysymyksiä kuntavaaliehdokkaille

Tälle sivulle on koottu Tukiliiton vaalitavoitteisiin pohjautuvia kysymyksiä, jotka liittyvät vammaisten ihmisten palveluiden, oikeuksien ja osallistumisen turvaamiseen kunnissa. Voit kysyä näitä itse ehdokkaaltasi tai muuten hyödyntää materiaalia kuntavaalivaikuttamisessa.

Poimi kysymyksistä sellaiset, jotka tuntuvat tärkeiltä omassa kunnassasi.

Meidän kaikkien kunta turvaa palvelut

 • Miten edistäisit sitä, että kehitysvammaisia ja vastaavaa tukea tarvitsevia ihmisiä perheineen kuunnellaan palveluita kehitettäessä?
 • Miten monenlaisten kommunikaatiokeinojen käyttäminen on mahdollista kuntamme sosiaali- ja terveyspalveluissa tällä hetkellä? Millä konkreettisilla keinoilla parantaisit tilannetta?
 • Millaisia kuntalaisten kuulemisen ja osallistamisen tapoja haluaisit kehittää tai edistää kuntapäättäjänä?
 • Miten kuntaa lain tasoisena velvoittava YK:n vammaissopimus voitaisiin tuoda nykyistä vahvemmin mukaan vammaisia ihmisiä koskevaan päätöksentekoon?
 • Miten kuntapäättäjien tietoisuutta YK:n vammaissopimuksen sisällöstä ja oikeusvaikutuksista voidaan lisätä?
 • Mikä on käsityksesi: onko vammaisten ihmisten palveluihin varmistettu kunnassamme riittävät resurssit ja järjestetäänkö palvelut tarpeenmukaisesti? Miten tilannetta voitaisiin parantaa?
 • Miten varmistaisit, että kunnassa kukaan ei jää väliinputoajaksi, jonka palvelutarpeisiin sopivaa tukea ei ole tarjolla?

Lisätietoa:

Palveluiden järjestäminen

Tukea kommunikointiin

YK:n vammaissopimus

Meidän kaikkien kunta ei tee lyhytnäköisiä säästöpäätöksiä

 • Miten kuntamme sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelupolut mielestäsi toimivat? Onko niissä parannettavaa, ja jos, mitä?
 • Mikä merkitys on mielestäsi sillä, että palvelut järjestyvät oikea-aikaisesti? Millä keinoilla tämä varmistetaan?
 • Miten varmistaisit, että vammaisten lasten perheet saavat ajoissa tukea perheen jaksamiseen?
 • Pidätkö hankintalain mukaisia kilpailutuksia hyvänä tapana hankkia vammaisten ihmisten elämänmittaisia ja yksilöllisiä palveluita? Miksi / miksi et?
 • Mitä palveluiden hankkimisen tapoja vammaisten ihmisten elämänmittaisten, yksilöllisten palveluiden hankkimisessa tulisi mielestäsi suosia kunnassamme?
 • Millaisena pidät yhdistysten roolia kunnassa tehtävän hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kannalta? Millaista yhdistysyhteistyötä haluaisit kehittää kuntapäättäjänä?
 • Miten kuntamme huomioi kotiin järjestettävien palvelujen ensisijaisuuden? Miten tilannetta voitaisiin parantaa?
 • Miten suhtaudut vammaisten ihmisten palveluihin kohdistuviin leikkauksiin?
 • Miten suhtaudut kouluympäristöön kohdistuviin leikkauksiin?

Lisätietoa:

Ei myytävänä! -kansalaisaloite

Perusopetus

Nuoren palvelupolut

Meidän kaikkien kunta mahdollistaa jokaisen osallistumisen

 • Onko sosiaali- ja terveyspalveluita koskeva päätöksenteko kunnassamme ymmärrettävää ja saavutettavaa kehitysvammaisten ja vastaavaa tukea tarvitsevien asiakkaiden ja potilaiden näkökulmasta? Millaisia ongelmia tunnistat? Millä keinoilla päätöksenteon ymmärrettävyyttä voitaisiin parantaa?
 • Tukeeko kuntamme vammaisten ihmisten oikeutta päättää itse omista asioistaan? Miten kunta voi toteuttaa ja edistää vammaisten ihmisten oikeutta tuettuun päätöksentekoon?
 • Mahdollistetaanko monenlaisten kommunikointitapojen käyttäminen ja esimerkiksi avustajan mukanaolo kaikissa kuntamme palveluissa? Pidätkö tätä tärkeänä?
 • Miten vammaiset ihmiset perheineen pitäisi mielestäsi osallistaa kunnan kehittämiseen ja päätöksentekoon?
 • Millaisia ongelmia tunnistat kuntamme viestinnän saavutettavuudessa? Miten näitä ongelmia voidaan ratkoa?
 • Miten kouluympäristöjen saavutettavuutta voitaisiin parantaa kunnassamme?
 • Miten vapaa-ajan viettotavoista ja palveluista voitaisiin tehdä kunnassasi nykyistä saavutettavampia? Millaisia ongelmia tai onnistumisia olet havainnut?
 • Miten kuvaisit vammaisten lasten harrastus- ja osallistumismahdollisuuksia kunnassasi? Miten tilannetta voitaisiin parantaa nykyisestä?

Lisätietoa:

Liikuttava koulupäivä -video (1:51 min)

Käytä sosiaalisessa mediassa tunnisteita:
#MeidänKaikkienKunta #Kuntavaalit #YKvammaissopimus #Kohtaamut