Ei myytävänä! -kansalaisaloite

Työ Ei myytävänä! -kansalaisaloitteen tavoitteiden saavuttamiseksi jatkuu.

Ei myytävänä! -kansalaisaloite

Tavoite: Kilpailuttamisessa esiin nousseet ongelmat ratkaistaan uudistamalla lainsäädäntöä vammaisten henkilöiden välttämättömän avun ja tuen osalta siten, että YK:n vammaissopimuksen mukaiset ihmisoikeusvelvoitteet, osallisuus ja oikeussuoja toteutuvat.

Ei myytävänä! -kansalaisaloitteen (KAA 2/2018 vp) tavoitteena oli vammaisten henkilöiden välttämättömän avun ja tuen kilpailuttamisen lopettaminen. Kansalaisaloite sai taakseen kokonaisen kansanliikkeen saavuttaen kaikkiaan 72 059 kannattajaa.

Taloustutkimuksen syksyllä 2018 tekemän kyselyn perusteella 68 % suomalaisista on sitä mieltä, että vammaisten ihmisten elämänmittaisten palveluiden kilpailuttaminen tulee lopettaa.

Kansalaisaloitteen käsittelyn yhteydessä eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta
(StVL 10/2018 vp) piti erityisen ongelmallisena sitä, että

  • vammaisilla ihmisillä ei ole osallisuutta heitä itseään koskevassa päätöksenteossa
  • palvelujen jatkuvuutta ei ole turvattu
  • palvelujen käyttäjillä ei ole riittäviä oikeussuojakeinoja

Vammaisten ihmisten ja heidän läheistensä näkökulmasta tilanne on ollut kestämätön.

Eduskunta antoi vastauksensa kansalaisaloitteeseen 5.3.2019 ja velvoitti valtioneuvoston nimittämään asiantuntijaryhmän valmistelemaan viipymättä tarvittavat säädösmuutokset, joiden avulla turvataan vammaisten ihmisten osallisuus ja oikeussuojakeinot heitä koskevassa päätöksenteossa.

 

Ei myytävänä! -kansalaisaloitteen tausta

Suomi ratifioi kesäkuussa 2016 vammaisten ihmisten oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen, joka korostaa vammaisten ihmisten yhdenvertaisuutta ja osallisuutta kaikessa päätöksenteossa. Sopimuksen mukaan vammaisella ihmisellä on oikeus valita asuinpaikkansa eikä häntä saa velvoittaa käyttämään tiettyä asumisjärjestelyä.

Suomalaiset vammaisjärjestöt ovat tehneet useita vuosia tiivistä yhteistyötä ja asettaneet tavoitteeksi lakimuutoksen, jossa vammaisten henkilöiden välttämättömät palvelut rajataan hankintalain soveltamisalan ulkopuolelle. Kesällä 2017 laadittiin kansalaisaloite, jossa vastustetaan sitä, että vammaisten henkilöiden koko elämän mittaisia, välttämättömiä palveluja järjestetään hankintalain mukaisesti palvelujen kilpailutuksen kautta.

Kehitysvammaisten Tukiliitto on ollut vahvasti mukana kansalaisaloitteen kampanjatyössä. Jäsenistö eri puolilla Suomea on järjestänyt tempauksia ja kerännyt valtavan määrän kannatusilmoituksia. Huoli ihmisoikeuksista sai liikkeelle myös muut kansalaiset. Kansalaisaloite saavutti eduskunnan käsittelyyn vaaditut 50 000 kannatusilmoitusta neljässä kuukaudessa. Kaikkiaan se sai tuekseen 72 059 kannattajaa.

Ei myytävänä! -kansalaisaloite luovutettiin eduskunnalle 7.3.2018. Eduskunta käsitteli aloitteen ja antoi lopullisen vastauksensa täysistuntokäsittelyssä tiistaina 5.3.2019. Se katsoi, että aloitteeseen sisältyvä hankintalakia koskeva lakiehdotus ei ole toteutuskelpoinen. Eduskunta hyväksyi talousvaliokunnan mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset, jotka velvoittavat tulevaa hallitusta toimiin. Työ jatkuu.

Vammaisten henkilöiden välttämättömän avun ja tuen kilpailuttaminen on vastoin YK:n yleissopimusta vammaisten henkilöiden oikeuksista.

Videolla (18 minuuttia) palveluiden käyttäjät ja heidän läheisensä kertovat kokemuksiaan kilpailuttamisesta: