Palveluiden hakeminen

Palveluja voit hakea hyvinvointialueen vammaispalvelujen palvelupaikasta kunnastasi.

Hyvinvointialue järjestää palveluita

Lainsäädäntö velvoittaa hyvinvointialueet järjestämään sosiaali- ja terveyspalveluja asukkailleen. Hyvinvointialue voi tuottaa järjestämisvastuulleen kuuluvat palvelut itse, yhteistoiminnassa muiden hyvinvointialueiden kanssa tai hankkia ne sopimukseen perustuen muilta palvelujen tuottajilta. Palvelusetelin käytöstä säädetään erikseen (laki hyvinvointialueesta 9 §). Lähtökohtana palveluiden järjestämisessä ovat kaikille tarkoitetut yleiset palvelut (normaalisuusperiaate). Tarvittaessa näitä palveluita täydennetään erityislainsäädännön kuten vammaispalvelulain ja kehitysvammalain mukaisilla palveluilla ja tukitoimilla.

Palvelujen tarve arvioidaan tekemällä palvelutarpeen arviointi. Jokaisella on oikeus saada palvelutarpeensa arvioiduksi, jollei arvioinnin tekeminen ole ilmeisen tarpeetonta. Palvelutarpeen arviointi on aloitettava viipymättä ja saatettava loppuun ilman aiheetonta viivästystä. Kiireelliset palvelut on järjestettävä heti.

Asiakkaalle tehdään palvelutarpeen arviointi ja hänelle laaditaan palvelusuunnitelma. Kehitysvammalain mukaisista palveluista ja tukitoimista asiakkaalle laaditaan erityishuolto-ohjelma (EHO). Palveluista vastaa hyvinvointialueen sosiaalitoimi.

Arviointia tehtäessä asiakkaalle on selvitettävä hänen yleis- ja erityislainsäädäntöön perustuvat oikeutensa ja velvollisuutensa sekä erilaiset vaihtoehdot palvelujen toteuttamisessa sekä niiden vaikutukset ja muut seikat, joilla on asiassa merkitystä.

Erityislainsäädännön perusteella tarjottavia hyvinvointialueen järjestämisvastuulle kuuluvia sosiaalipalveluja ovat muun muassa vammaispalvelut, kehitysvammaisten erityishuolto, toimeentulotuki, lastensuojelu, kuntouttava työtoiminta, perhehoito ja omaishoidon tuki.

Hakeminen

Joitakin palveluja haetaan valmiilla lomakkeella, joita saa sosiaalitoimesta tai hyvinvointialueen nettisivuilta, mutta useimmiten haku tapahtuu vapaamuotoisella kirjallisella hakemuksella.

Vapaamuotoisesta hakemuksesta tulee käydä ilmi seuraavat asiat:

  • Mitä palvelua haetaan, kuka hakee ja miksi.
  • Hakemuksesta tulee ilmetä, miksi palvelua tarvitsee: on hyvä kertoa selkeästi ja yksityiskohtaisesti, miten vamma haittaa jokapäiväistä elämää, ja miten se haetun palvelun saamisen jälkeen helpottuu.
  • Lisäksi kannattaa viitata lääkärin, psykologin, terapeutin, opettajan tai muun vastaavan asiantuntijan lausuntoihin ja lisätä ne hakemuksen liitteeksi.

Hakijan ei tarvitse tuntea asiaa koskevaa lainsäädäntöä, mutta hänen tulee osata selkeästi ilmaista, miten kyseessä oleva palvelu helpottaisi vamman tuomaa haittaa. Viranomaisella on yleinen velvollisuus antaa tietoa asian vireillepanosta sekä käsittelystä ja myös kertoa asiakkaalle hänen oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan sekä erilaisista vaihtoehdoista ja niiden vaikutuksesta käsiteltävänä olevaan asiaan. Neuvontavelvollisuus perustuu hallintolakiin ja sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annettuun lakiin. Neuvonnalla tarkoitetaan myös vastaamista asiakkaan kysymyksiin ja tiedusteluihin.

Lainsäädäntö

Hallintolaki

Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista

Laki hyvinvointialueesta

Lakisosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä