Hallintokantelu

Kantelulla tarkoitetaan viranomaiselle tehtävää ilmoitusta esimerkiksi lainvastaisena pidetystä toiminnasta.

Hallintokantelun keinoin ei voi hakea muutosta yksittäiseen päätökseen. Kantelulla tarkoitetaan sen sijaan valvovalle tai kantelun kohdetta ylemmälle viranomaiselle tehtävää ilmoitusta siitä, että kantelija pitää kantelun kohteena olevaa menettelyä tai toimintaa lainvastaisena, virheellisenä tai epäasianmukaisena. Myös toimimattomuudesta tai tehtävien laiminlyönnistä voi kannella.

Kantelu voi koskea kaikenlaista toimintaa, kuten vaikkapa palvelujen laadun puutteita, asiakkaan saamaa huonoa kohtelua tai tehtyjen päätösten sisältöä. Kantelun voi tehdä periaatteessa kuka tahansa, eikä se vaadi asianosaisasemaa. Kehitysvammaisen henkilön asioissa kantelu osoitetaan yleisimmin aluehallintovirastolle. Terveydenhuoltoa koskeva kantelu tehdään sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviraan silloin, kun kantelija epäilee hoitovirhettä menehtyneen tai vaikeasti vammautuneen potilaan hoidossa. Lisäksi eduskunnan oikeusasiamiehelle voi tämän laillisuusvalvontaan kuuluvassa asiassa kannella jokainen, joka katsoo valvottavan tehtäväänsä hoitaessaan menetelleen lainvastaisesti tai jättäneen täyttämättä velvollisuutensa.

Vuoden 2015 alusta alkaen aluehallintovirasto tai Valvira on voinut siirtää sille tehdyn kantelun käsiteltäväksi ensin muistutuksena toimintayksikössä. Kahta vuotta vanhemmasta asiasta tehtyä hallintokantelua ei ilman erityistä syytä tutkita.

Aluehallintovirasto

Aluehallintovirasto (AVI) ohjaa ja valvoo alueellaan muun muassa hyvinvointialueen sosiaalihuollon toimintaa. AVI valvoo lisäksi vastaavia yksityisiä palveluja, kuten yksityisiä sosiaalipalveluja ja yksityistä terveydenhuoltoa. AVI ohjaa ja valvoo niin ikään alueellaan toimivia terveydenhuollon ammattihenkilöitä.

Valvontaviranomaisena toimivalle aluehallintovirastolle voidaan tehdä valvonnanalaista toimintaa koskeva kantelu (hallintokantelu). Kantelu voidaan tehdä kaikenlaisesta toiminnasta, kuten hallintopäätöksistä, tosiasiallisesta toiminnasta tai asiakkaan kohtelusta. Kanteluasia pannaan vireille kirjallisesti. Kantelun voi lähettää myös faksilla tai sähköpostilla.

Kantelusta tulee käydä ilmi:

  • kantelijan nimi ja yhteystiedot,
  • kantelun kohteena oleva asia sekä
  • perustelut, miksi toiminta on kantelijan mielestä ollut virheellistä.

Kantelu toimitetaan aluehallintoviraston sosiaali- ja terveysosastolle siihen yksikköön, jonka alueella kantelun kohteena oleva toiminta on tapahtunut. Kantelu on vapaamuotoinen, mutta sen voi tehdä myös aluehallintoviraston internet-sivuilta löytyvää lomaketta apuna käyttäen. Kantelun liitteenä tulee toimittaa jäljennökset asiaa mahdollisesti valaisevista asiakirjoista.

Eduskunnan oikeusasiamies

Eduskunnan oikeusasiamiehen tehtävä on valvoa, että viranomaiset ja virkamiehet noudattavat lakia ja täyttävät velvollisuutensa. Viranomaisten ja virkamiesten lisäksi oikeusasiamiehen valvontaan kuuluvat myös muut tahot silloin, kun ne hoitavat julkista tehtävää.

Oikeusasiamies valvoo viranomaisten toiminnan laillisuutta pääasiassa tutkimalla hänelle tulevia kanteluita. Kanteluiden lisäksi oikeusasiamiehen kansliassa voidaan neuvoa ja vastata tiedusteluihin, jotka eivät ole luonteeltaan kanteluita. Tällaisissa asioissa palvelevat kanslian neuvontalakimiehet.

Kantelun voi tehdä viranomaisista ja virkamiehistä sekä muistakin, jotka hoitavat julkista tehtävää. Viranomaisia ovat esimerkiksi tuomioistuimet, valtion virastot ja laitokset sekä kuntien toimielimet, kuten kunnanhallitukset ja lautakunnat. Virkamiehiä puolestaan ovat esimerkiksi tuomarit, poliisit, ulosottomiehet, kunnanjohtajat, kunnanvaltuutetut, rakennustarkastajat, sosiaalityöntekijät, peruskoulunopettajat ja terveyskeskuslääkärit.

Kantelun voi kirjoittaa itse vapaamuotoisesti tai käyttämällä kantelulomaketta, joka löytyy eduskunnan oikeusasiamiehen internet-sivuilta. Lakimiehen apua ei tarvitse käyttää.

Oikeusasiamies ei ilman erityistä syytä tutki kantelua, joka koskee yli kaksi vuotta vanhaa asiaa. Oikeusasiamies ei myöskään yleensä tutki kanteluita, jotka koskevat tuomioistuimessa vielä vireillä olevia asioita.

Mitä kantelusta eduskunnan oikeusasiamiehelle voi seurata?

Eduskunnan oikeusasiamies ei ole muutoksenhakuelin, joka voisi muuttaa tai kumota viranomaisten tai tuomioistuinten ratkaisuja taikka määrätä vanhingonkorvauksia maksettavaksi. Oikeusasiamiehen ei myöskään ole mahdollista puuttua siihen, miten viranomainen on käyttänyt sille lain mukaan kuuluvaa harkintavaltaa, jos harkintavaltaa ei ole ylitetty tai käytetty väärin.

Tilanteessa, jossa oikeusasiamies on pitänyt kantelun kohteena ollutta menettelyä lainvastaisena voi oikeusasiamiehen ratkaisu kuitenkin vaikuttaa samankaltaisten asioiden ratkaisuun ja lain tulkintaan jatkossa. Jos kysymys on siten esimerkiksi ollut jonkin palvelun epäämisestä, voi oikeusasiamiehen suotuisan ratkaisun jälkeen olla perusteltua tehdä palvelusta uusi hakemus.

Jos oikeusasiamies kantelun tutkiessaan huomaa lainvastaisuuksia tai puutteita säännöksissä tai määräyksissä, hän voi toimia erilaisilla tavoin. Ankarimpana toimenpiteenä, johon oikeusasiamies voi kantelun johdosta ryhtyä, voidaan pitää syytteen nostamista. Oikeusasiamies voi nostaa syytteen, jos kyse on vakavasta lainvastaisuudesta. Tapauksessa, jossa syytteen nostaminen ei ole tarpeen, mutta kysymys on lainvastaisesta menettelystä tai velvollisuuden laiminlyönnistä, voi oikeusasiamies antaa huomautuksen.

Lisäksi oikeusasiamies voi saattaa viranomaisen tietoon käsityksensä lainmukaisesta menettelystä, kiinnittää viranomaisen huomiota hyvän hallinnon vaatimuksiin tai näkökohtiin, jotka edistävät perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista sekä tehdä viranomaiselle esityksen virheen oikaisemiseksi tai epäkohdan korjaamiseksi. Oikeusasiamies voi myös kiinnittää valtioneuvoston huomiota puutteisiin, joita on havainnut säännöksissä tai määräyksissä, ja tehdä esityksiä puutteiden poistamiseksi.

Kantelun tutkittuaan oikeusasiamies lähettää ratkaisunsa sekä kantelijalle että kantelun kohteelle.